Aru­kü­la nai­sed har­ju­ta­vad üle-ees­ti­li­seks võim­le­mis­peoks

261
Ühis­ka­vas „Me­re­puu­du­tus“ esi­ne­vad 4600 nai­se hul­gas Ees­ti­maa võim­le­mis­peol ka Aru­kü­la võim­le­mis­rüh­mad Tä­he­sä­ra 1 ja Tä­he­sä­ra 2. Kes­kel nen­de ju­hen­da­ja GA­RI­NA TOO­MIN­GAS.

Ees­ti­maa 6. võim­le­mis­peol osa­le­vad Aru­kü­last es­ma­kord­selt kaks võim­le­mis­rüh­ma.

Tal­lin­nas toi­mub 4. juu­lil A. Le Coq Are­nal 6. Ees­ti­maa võim­le­mis­pi­du „Kin­gi­tus. Es­ma­kord­selt osa­le­vad sel­lel kaks võim­le­ja­te rüh­ma Aru­kü­last, kum­mas­ki on 8 naist, mõ­le­mat ju­hen­dab on Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas.

Tant­se ha­ka­ti võim­le­mis­lii­dust saa­dud kir­jel­dus­te ja tant­su­vi­deo­te jär­gi õp­pi­ma veeb­rua­ris, ka märt­si al­gu­ses har­ju­ta­ti rah­va­ma­jas. Kui si­set­ree­nin­gud ei ol­nud enam lu­ba­tud, ko­li­ti tree­nin­gud üle Aru­kü­la staa­dio­ni­le. Seal har­ju­tas üks rühm õh­tu­ti kaks, tei­ne üks kord nä­da­las ka siis, kui väl­jas olid kül­mak­raa­did ning staa­dio­nil paks lu­me­vaip. Kui pii­ran­gud vii­ru­se tõt­tu märt­si kesk­pai­gas kar­mis­tu­sid, tu­li te­ha sun­ni­tud paus. Nii­pea, kui õues rüh­mat­ree­nin­gud taas lu­ba­tud, hak­ka­sid Aru­kü­la kaks Tä­he­sä­ra võim­le­mis­rüh­ma ap­ril­li lõ­pus uues­ti proo­ve te­ge­ma.

Esi­me­ne rühm Tal­lin­na võim­le­mis­peoks
„Iga kord, kui ole­me La­pu­lis­te­ga käi­nud tant­su­peol, olen mõel­nud, miks ei ole seal Aru­kü­last ol­nud võim­le­jaid ning et ta­hak­sin ka ise ku­na­gi võim­le­ja­na suu­rel peol osa­le­da,“ rää­kis Ga­ri­na Too­min­gas.

Ta tant­sib ka Aru­kü­la zum­ba­rüh­mas Tä­he­sä­ra ja võt­tis 2019. aas­tal ühen­dust Tal­lin­na mul­lu­se võim­le­mis­peo „Ne­lik­väe maa­gia“ kor­ral­da­ja­te­ga: „See­jä­rel läk­sin zum­bat­ren­ni ja üt­le­sin nais­te­le, et re­gist­ree­ri­sin meid võim­le­mis­peo­le. Soo­vi­sin ol­la üks võim­le­ja ja arvasin, et meie zum­bat­ree­ner Ma­rek Tih­ho­nov on rõõmuga valmis ju­hen­da­ma. Sel­gus, et tal ei ole sel­leks ae­ga ning mul ei jää­nud muud üle, kui pi­din hoo­pis ise ju­hen­da­jaks hak­ka­ma.“

Se­ni vaid rah­va­tant­si­ja­test lap­si ju­hen­da­nud Ga­ri­na Too­min­ga­le oli see uus väl­ja­kut­se. „Pi­din hak­ka­ma õp­pi­ma tak­ti­de ja plat­sil joo­nis­te lu­ge­mist, sõ­nas ta.“

Võim­le­mis­peo ase­mel toi­mus Tal­lin­nas 2020. aas­ta su­vel küll õp­pet­ree­ning­laa­ger, kuid see kul­mi­nee­rus ühi­se eten­du­se­ga, kus osa­le­sid rah­va­tant­su­rüh­mad ning eri va­nu­ses võim­le­jad ala­tes bee­bi­dest ku­ni nais­te-mees­te­ni. Vii­ma­sel päe­val jäi Män­ni­ku las­teaia töötajate rüh­mas üks tant­si­ja hai­geks. Aru­kü­la võim­le­ja­te ju­hen­da­ja­le teh­ti et­te­pa­nek te­ma ase­mel tant­si­da. Nii sai Ga­ri­na Too­min­gas, ol­gu­gi et tei­ses rüh­mas, täi­ta oma soo­vi võim­le­mis­rüh­ma­ga suu­rel väl­ja­kul esi­ne­da.

Aru­kü­la rüh­ma võim­le­jaist olid enamik va­rem nii-öel­da tant­su­peo lõh­na tund­nud, mõne jaoks oli sel­li­ne suu­rel väl­ja­kul tant­si­mi­ne es­ma­kord­ne ko­ge­mus. See meel­dis nei­le kõi­gi­le ning Ga­ri­na Too­min­gas re­gist­ree­ris Aru­kü­la nai­sed ka 2021. aas­ta üle-ees­ti­li­se­le võim­le­mis­peo­le, see­kord ju­ba ka­he rüh­ma­ga: „Kui olin meie rüh­ma eel­mi­se aas­ta peoks kir­ja pan­nud, tu­lid paar naist, kes sel­les­se ei mah­tu­nud, mul­le üt­le­ma, et ka ne­mad ta­hak­sid osa­le­da. Ühes võim­le­mis­rüh­mas on ka­hek­sa naist, sai­me zum­ba­ta­ja­test ka tei­se rüh­ma peaae­gu täis, vaid kaks naist tu­li väl­jast­poolt juurde kut­su­da.“

Kaks trup­pi, kolm ka­va
Tä­na­vu­sel peol on Ga­ri­na Too­min­gas ka­he Tä­he­sä­ra võim­le­mis­rüh­ma ju­hen­da­ja: „Mõ­le­mad tru­pid said ker­ge vae­va­ga täis ning ka­vad on kee­ru­li­sed, pal­ju­de kii­re­te lii­ku­mis­te­ga, on olu­li­ne, et kee­gi tree­nin­gu­te ajal pi­de­valt kõr­valt jäl­gib, loeb takte, vaatab jooniseid, suunab, et kõik sujuks ja aitab kui va­ja. Kui­gi and­sin ka sel kor­ral nõu­so­le­ku ol­la val­mis mi­ne­ma väl­ja­ku­le, kui meil või mõ­nes tei­ses rüh­mas on va­ja ke­da­gi asen­da­da.“

Esi­me­ne rühm esi­tab peol An­ne Ves­ki lau­lu „Elu on kink“ jär­gi Tea Kõr­si sea­tud võim­le­mis­ka­va, tei­ne Eve­lin Mak­ko loo­dud ka­va Lii­si Koik­so­ni lau­lu „Mõ­tisk­lus“ saa­tel. Li­saks esi­ta­vad kõik võim­le­mis­rüh­mad ühis­ka­va „Me­re­puu­du­tus“, mil­le au­tor on võim­le­mis­peo pea­la­vas­ta­ja Kai Es­na.

„Eel­mi­sel aas­tal oli meil vä­ga liht­ne tants, kuid ka sel­le­ga tek­kis väljakul se­ga­dus. Sel­le aas­ta tant­sud on tun­du­valt pikemad, kee­ru­li­se­mad, koreograafilisemad. Pea­me mai lõ­pus saat­ma oma vi­deod võim­le­mis­lii­du­le. Ke­da­gi peolt ee­ma­le ei jäe­ta, kuid vi­deo jär­gi hin­na­tak­se rüh­ma tu­ge­vust ning sä­ti­tak­se rüh­mad väl­ja­ku­le, et tant­si­des tu­leks väl­ja ilus joo­nis. Meie nai­sed on vä­ga tub­lid. Kui sees enam proo­vi te­ha ei toh­ti­nud, olid ko­he val­mis õue ko­li­ma, et üks­ki proov va­he­le ei jääks. Ka nüüd on kõik ala­ti õi­gel ajal ko­hal, puu­du­jaid ei ole, neid on liht­salt lust ju­hen­da­da,“ kii­tis Ga­ri­na Too­min­gas.

Eelmine artikkelLa­he­maa rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päev
Järgmine artikkelVaba­dus­sõ­ja au­sam­mas Kuu­sa­lus – 100