Pääs­te­ko­man­dod said uut teh­ni­kat

877
Kuusalu vabatahtlike päästjate kustutusauto Katariina.

Seo­ses Keh­ra ko­man­do sün­ni­päe­va­ga kir­ju­ta­si­me, et hil­ju­ti jõu­dis Keh­ras­se uus ATV koos kä­ru­ga ning pääst­ja­te va­rus­tus on nüüd teh­ni­ka vii­ma­ne sõ­na. Kõi­gi­le pääst­ja­te­le on uued raa­dio­jaa­ma­de­ga mas­kid, et saak­sid suit­su­tsoo­nis oma­va­hel su­hel­da. Tu­le­kul on uued ter­mokaa­me­rad, mil­le abil saab suit­su­ses ruu­mis nä­ha tu­le­kol­deid ja ini­me­si.

Sa­ma­su­gu­ne va­rus­tus on nüüd ka Lok­sa pääs­te­ko­man­dos. Pea­lik Mait Kröönst­röm üt­leb, et sel­li­sed suit­su­su­kel­du­mis­mas­kid said jaa­nua­ri al­gu­ses kõik kut­se­li­sed pääst­jad üle Ees­ti. Va­na­de mas­ki­de ka­su­tu­saeg hak­kas lä­bi saa­ma, uued on kus­tu­tusp­rot­ses­sis tõ­hu­sa­mad, se­ni pi­did pääst­jad si­det pi­da­ma raa­dio­saat­ja­te­ga, lä­bi mas­ki oli ju­tust ras­ke aru saa­da.

Lok­sa ko­man­dos­se jõu­dis jaa­nua­ri kes­kel ka ATV Po­la­ris. Neid ja­ga­ti üle Ees­ti 30 rin­gis ko­man­do­de­le nii, et ko­gu riik oleks lo­gis­ti­li­selt kae­tud. ATV on va­rus­ta­tud vee­ga kus­tu­tus­sead­me­ga ning on tõ­hu­sad abi­li­sed maas­ti­ku- ja met­sa­tu­le­kah­ju­de kor­ral – pää­se­vad koh­ta­des­se, ku­hu suu­re kus­tu­tus­ma­si­na­ga li­gi ei sõi­da.

Uut teh­ni­kat on saa­nud ka va­ba­taht­li­kud pääst­jad. Eel­mi­se aas­ta su­vest on Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kel kus­tu­tu­sau­to Ka­ta­rii­na, mis val­mis 2000. aas­tal, te­gu on Sca­nia kol­man­da põlv­kon­na pääs­te­ma­si­na­ga. Se­ni sõi­tis Kuu­sa­lu ko­man­do sünd­mus­ko­ha­le 1976. aas­ta tu­le­tõr­jeau­to­ga. Veeb­rua­ri al­gu­ses said Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud Ka­ta­rii­na jaoks va­rus­tust juur­de – ge­ne­raa­to­reid, üle­rõ­hu ven­ti­laa­to­reid, kan­ge.

Mait Kröönst­röm, kes on ka MTÜ Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selt­si juht, sel­gi­tab, et hüd­rau­li­li­sed pääs­te­va­hen­did on olu­li­sed liik­lu­sõn­ne­tus­te kor­ral. Kuu­sa­lu ko­man­do on üks Ees­ti nel­jast va­ba­taht­li­kust ko­man­dost, mil­le pääst­jad on lä­bi tei­nud koo­li­tu­se ning neid kut­su­tak­se ap­pi liik­lu­sa­va­rii­de­le.

Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud on ka me­re­pääst­jad, kaks aas­tat ta­ga­si os­te­ti me­re­pääs­te­paat, koos­tööd te­hak­se Ju­min­da pool­saa­re va­ba­taht­li­ke me­re­pääst­ja­te­ga.

Mait Kröönst­röm: „Võib öel­da, et Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud on häs­ti va­rus­ta­tud, ole­me saa­nud kor­ra­li­kud töö­va­hen­did. Va­rus­tu­se poo­lelt on kõik häs­ti, kuid tek­ki­nud on ruu­mip­rob­leem. Ko­man­do asub Kuu­sa­lus en­di­ses kat­la­ma­jas, kus ga­raa­ži ma­hub üks au­to. Et va­nem ma­sin ei sei­saks õues, on see vii­dud Lee­di­kõr­ve tai­me­kas­va­tu­sü­his­tu ruu­mi­des­se tal­ve­kor­te­ris­se.“

Kol­ga va­ba­taht­li­kud pääst­jad said eel­mi­sel aas­tal sa­mu­ti kus­tu­tu­sau­to Ka­ta­rii­na, sel aas­tal po­le uut teh­ni­kat saa­nud.

Ka Raa­si­ku val­la va­ba­taht­li­ke­le pa­ku­ti eel­mi­sel aas­tal ka­su­ta­tud kus­tu­tus­ma­si­nat, kuid sel­lest loo­bu­ti.

„Meil po­leks se­da ku­sa­gil hoi­da, prae­gu on ma­si­nad ole­mas ning need mi­da pa­ku­ti, olid üs­na keh­vas sei­su­kor­ras,“ lau­sus Har­ri Al­jas­mäe val­la tu­le­tõr­jeü­hin­gust.

Aeg­vii­du Pääs­te­selts sai möö­du­nud aas­tal paa­kau­to. Tä­na­vu pa­ku­ti Aeg­vii­du va­ba­taht­li­ke­le kus­tu­tu­sau­tot, kuid sel­lest loo­bu­ti, ku­na se­da pol­nud neil tar­vis.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la eri­va­ja­dus­te­ga las­te va­ne­ma­te tu­gig­rupp
Järgmine artikkelRaa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la ko­roo­namän­gi­jad võit­sid Ees­ti MVlt 7 me­da­lit