Paa­si­ku mõi­sa­par­ki is­tu­tak­se „Ees­ti 100 tam­me“ pro­jek­ti raa­mes tam­meal­lee

1318
Paa­si­ku koer­te­mõi­sa oma­nik VIL­JAR KROHV koos kaa­sa RE­NA­TA MÕT­LE­PI­GA. Pe­re­mees näi­tab mõi­sa­par­ki, mis veel paar päe­va ta­ga­si oli täis lä­bi­ma­tut võ­sa. Tu­le­val lau­päe­val ha­ka­tak­se sin­na is­tu­ta­ma tam­meal­leed.

Paa­si­ku koer­te­mõi­sa oma­nik VIL­JAR KROHV soo­vib ku­na­gi­ses mõi­sa­par­gis ava­da 2. juu­nil tam­meal­lee.

Viis aas­tat ta­ga­si Paa­si­ku mõi­sa­komp­lek­si ost­nud Vil­jar Krohv, kes koos elu­kaas­la­se Re­na­ta Mõt­le­pi­ga kas­va­tab seal hus­ky­sid ning kor­ral­dab koe­ra­mat­ku, sai aas­ta-paar ta­ga­si Ani­ja val­lalt 10 aas­taks ta­su­ta ren­di­le ko­du kõr­val asu­va ku­na­gi­se mõi­sa­par­gi ning ka­vat­seb võ­sas­tu­nud ko­hast te­ha kau­ni hool­da­tud ala. Pro­jek­ti „Ees­ti 100 tam­me“ raa­mes soo­vib ta sin­na ra­ja­da ka tam­meal­lee.

Eel­mi­sel lau­päe­val, 12. mail olid Paa­si­kul par­gia­la võ­sast pu­has­ta­mi­seks tal­gud, tu­le­val lau­päe­val, 19. mail on ka­vas sin­na is­tu­ta­da 20 tam­me. Tam­meal­lee on plaa­nis pi­du­li­kult ava­da 2. juu­nil.

Eel­tööd on teh­tud
Vil­jar Krohv os­tis Paa­si­ku mõi­sa­komp­lek­si Ani­ja val­lalt 5 aas­tat ta­ga­si. Mõi­sa pea­hoo­ne, mis asus par­gi ser­vas, po­le säi­li­nud, sa­mu­ti ka se­pi­ko­da ja vii­na­köök ning üks ka­hest tee­ni­ja­ma­jast, küll aga on al­les üks tee­ni­ja­ma­ja, mis on re­no­vee­ri­tud elu­ma­jaks, sa­mu­ti kaks ai­ta ja laut.

Suu­rem osa ku­na­gi­sest mõi­sa­par­gist müü­gil ol­nud komp­lek­si ei kuu­lu­nud, vaid on eral­di kin­nis­tu, mile omanik on Ani­ja val­d. Ku­na asub prae­gu­se koer­te­mõi­sa kõr­val, taot­les Vil­jar Krohv sel­le ren­di­le.

„See oli nii võs­sa kas­va­nud, et ei pää­se­nud lä­bi ega saa­nud kor­ra­li­kult nii­ta. Mi­nu plaan on võs­sa kas­va­nud ala kor­da te­ha ja ha­ka­ta hool­da­ma, et siin oleks taas ilus mõi­sa­park, kus võiks ha­ka­ta näi­teks pul­mat­se­re­moo­niaid lä­bi vii­ma, kor­ral­da­da fo­to­ses­sioo­ne koer­te­ga,“ ju­tus­tab Vil­jar Krohv.

Ta li­sab: „Mul­le see koht vä­ga meel­dib. Kui üm­ber­rin­gi on la­ge­dad põl­lud, siis see park on suur­te puu­de­ga ümb­rit­se­tud.“

Kui koer­te­mõi­sa oma­nik kuu­lis „Ees­ti 100 tam­me“ akt­sioo­nist, tek­kis soov sel­les osa­le­da: „Mõt­le­sin ju­ba am­mu, et par­ki võiks ra­ja­da tam­meal­lee või pa­lis­ta­da teeää­re tam­me­de­ga. Mõ­ned tam­med on, aga vä­he. Tõe­näo­li­selt oli siin ku­na­gi hoo­pis pär­naal­lee, kuid mi­nu jaoks süm­bo­li­see­ri­vad just tam­med mõi­sa­te omaaeg­set võim­sust.“

Um­bes kuu ae­ga ta­ga­si võt­tis Vil­jar Krohv ühen­dust „Ees­ti 100 tam­me“ kor­ral­dus­toim­kon­na­ga. Sealt lu­ba­ti kan­da Paa­si­ku tu­le­va­ne tam­meal­lee pro­jek­ti raa­mes ra­ja­ta­va­te tam­mi­ku­te in­te­rak­tiiv­se­le kaar­di­le, se­ni po­le se­da veel teh­tud. Ka ei ole se­da kir­jas veel Ees­ti rii­gi juu­be­li­kin­gi­tu­se­na mõel­dud tam­mi­ku­te le­hel, kuid Paa­si­ku tam­meal­lee ra­ja­mi­ne on ala­nud. Möö­du­nud lau­päe­val teh­ti ära suur osa et­te­val­mis­tus­tööst – mõi­sa­park pu­has­ta­ti haa­va­võ­sast.

„Abi­li­si oli vä­hem, kui loot­si­me – meie Fa­ce­boo­ki le­hel pa­ni end esial­gu kir­ja roh­kem hu­vi­li­si, aga tu­li küm­me­kond täis­kas­va­nut ning ka lap­si. Ilm­selt oli ilm lii­ga ilus. Pea­mi­selt tu­lid ap­pi meie en­di sõb­rad ja tut­ta­vad, kuid olid ka ühed võõ­rad ini­me­sed Kei­la-kan­dist. Oli tõ­si­ne töö­päev, lõu­nast ku­ni õh­tul seits­me­ni, sai­me teh­tud peaae­gu kõik, mi­da plaa­ni­si­me. Maad peab veel na­tu­ke si­lu­ma, aga see po­le enam nii suur töö, kui oli puu­de väl­ja juu­ri­mi­ne,“ rää­gib Vil­jar Krohv.

Oo­da­tak­se is­tu­ta­mis­tal­gu­te­le
Um­bes 100 meet­ri pik­ku­se tam­meal­lee is­tu­ta­mi­ne on ka­vas sel lau­päe­val. Al­lee al­gab koer­te­mõi­sa sis­se­sõi­du­tee ää­rest ning kul­geb par­gist dia­go­naa­lis lä­bi suu­na­ga mõi­sa en­di­se pea­hoo­ne asu­ko­ha poo­le. Ku­na tam­me­sid soo­vi­ta­tak­se is­tu­ta­da li­gi­kau­du 10 meet­ri pik­kus­te va­he­de­ga, ma­hub sin­na um­bes 20 tam­me.

„Pä­ris par­gi ühest ot­sast tei­se al­lee ei tu­le. Par­gis on õn­neks säi­li­nud ka mõi­saaeg­seid põ­lis­puid, va­nad vaht­rad, neid me uue al­lee tar­beks oh­ver­da­da ei ta­ha,“ sel­gi­tab Vil­jar Krohv.

Osa tam­meis­ti­kuid, mi­da par­ki is­tu­ta­da, kae­vab ta oma maalt, osa saab Keh­rast Par­gi tä­na­va­le Ani­ja Lü­li­ti ajal ra­ja­tud puh­kea­la juu­rest. Neid käi­di koos val­laar­hi­tek­ti In­ga Vai­nu­ga va­li­mas ja tal­gu­päe­vaks toob Vil­jar Krohv stikud Keh­rast Paa­si­ku­le. Täp­sem in­fo tam­me­de is­tu­ta­mi­se koh­ta pan­nak­se lä­hia­jal Paa­si­ku koer­te­mõi­sa Fa­ce­boo­ki-le­he­le.

Et­te­pa­nek tul­la Paa­si­ku­le tam­me­sid is­tu­ta­ma teh­ti Keh­ra güm­naa­siu­mi abi­tuu­riu­mi­le, kas nad saa­vad ja soo­vi­vad tul­la, po­le veel tea­da. Vil­jar Krohv kin­ni­tab, et kõik hu­vi­li­sed, kes ta­ha­vad Ees­ti Va­ba­rii­gi juu­be­li­le pü­hen­da­tud tam­meal­lee ra­ja­mi­ses osa­le­da, on lau­päe­val Paa­si­ku­le oo­da­tud.

„Is­tu­ta­me tam­med ära, hil­jem tee­me nen­de va­he­le tee­ra­ja. Ilm­selt on va­ja sel­leks tuua tu­ge­va­mat pin­nast, üks­nes ro­hu sis­se ra­ja­ke­se tal­la­mi­sest ei pii­sa,“ lau­sub ta.