OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus plaa­nib ehi­ta­da Suur­pea lin­na­kus­se reo­vee­pu­has­ti

1536
Suur­pea sõ­ja­väe­lin­na­ku elu­ma­ja­de reo­ve­si jook­seb kraa­vi hoo­ne­te juur­de vii­va tee ää­res. Ka tal­vel tun­neb teel kõn­di­ja spet­sii­fi­list hai­su. Ha­ra la­he­ni on sealt 150 meet­rit.

Vas­ta­valt val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­le on OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus Suur­pea kü­las vee-et­te­võt­ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se osu­ta­mi­seks.

Kuu­sa­lu val­la Suur­pea kü­la üks osa on en­di­ne sõ­ja­väe­lin­nak 6 kol­me­kor­ru­se­li­se ja 1 viie­kor­ru­se­li­se kor­ter­ma­ja­ga ning la­gu­ne­ma ha­ka­nud ehi­tis­te­ga, kus olid söökla, las­teaed, muud sõ­ja­väeo­sa tee­nin­da­mi­seks ra­ja­tud hoo­ned. Ka ku­na­gi­ne bio­pu­has­ti, mis prae­gu­seks on täie­li­kult amor­ti­see­ru­nud ega töö­ta enam aas­taid.

Kolm kor­rus­ma­ja on Suur­pea sõ­ja­väe­lin­na­kus ol­nud pi­kalt tüh­jad. Nel­jas ma­jas on ela­ni­kud sees ja pal­jud kor­te­rid os­te­tud su­vi­ta­mi­seks. Pü­sie­la­nik­ke on nel­jas ma­jas kok­ku 100, su­vel ula­tub ela­ni­ke arv 200ni. Kor­rus­ma­ja­de reo­ve­si jook­seb roh­kem kui 10 aas­tat hoo­ne­test va­na soo­ja­tras­si kau­du rii­gi­met­sa maa­le. Me­re­ni on sealt 150 meet­rit.

Kui 1995. aas­tal müüs en­di­ne Lok­sa vald Suur­pea lin­na­ku ter­vi­ku­na oks­jo­nil 200 000 kroo­ni ja li­sa­tin­gi­mus­te eest fir­ma­le Ma­hyd-Le­ti, siis nüüd­seks on kin­nis­tut jao­ta­tud, hoo­neid eda­si müü­dud ning bio­pu­has­tit oma­nud fir­ma läi­nud pank­rot­ti ja te­ge­vu­se lõ­pe­ta­nud.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­leb, et kesk­kon­nains­pekt­sioon on käi­nud ko­hal ja olu­kor­ra fik­see­ri­nud, kuid po­le ot­sest oma­nik­ku, ke­da sun­di­da bio­pu­has­tit ja ko­gu reo­vee­süs­tee­mi kor­da te­ge­ma. Ku­na oma­va­lit­su­se üle­san­ne on kor­ral­da­da oma ter­ri­too­riu­mil vee­va­rus­tust ja ka­na­li­sat­sioo­ni, alus­tas val­la­va­lit­sus koos­töös val­la­le kuu­lu­va OÜ­ga Kuu­sa­lu Soo­jus eel­töid uue reo­vee­pu­has­ti ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks. Koos­ta­tud on ehi­tus­töö­de põ­hip­ro­jekt. Esialg­se kal­ku­lat­sioo­ni jär­gi lä­heb ehi­tus maks­ma 300 000 eu­rot. Ra­ha taot­le­tak­se Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt (KIK), käe­so­le­val aas­tal on vii­mast kor­da ava­tud taot­lus­voor väi­kes­te ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de re­no­vee­ri­mi­se toe­ta­mi­seks.

Ku­na toe­tust saa­vad taot­le­da ju­rii­di­li­sed isi­kud, kui on mää­ra­tud amet­li­kult vee-et­te­võt­jaks, ot­sus­tas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ühe­hääl­selt mää­ra­ta OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus Suur­pea kü­las vee-et­te­võt­jaks ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se osu­ta­mi­sel, te­ge­vus­piir­kon­naks keh­tes­ta­ti Suur­pea kü­la.

Taot­lus­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli 5. märt­sil. Kuu­sa­lu Soo­jus taot­leb Suur­pea lin­na­ku reo­vee­pu­has­ti ja to­rus­ti­ku re­konst­ruee­ri­mi­seks 200 000 eu­rot. Kui toe­tust saa­dak­se, kor­ral­dab Kuu­sa­lu Soo­jus re­konst­ruee­ri­mis­tööd ja hak­kab osu­ta­ma ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni tee­nust.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si tõ­des vo­li­ko­gu is­tun­gil, et te­gu on tõ­si­se prob­lee­mi­ga, mil­le tek­ke põh­ju­sed on omaaeg­ses oman­di­re­for­mis: „Olu­kord tu­leb la­hen­da­da ühel või tei­sel moel. Loo­da­me, et KIK ra­has­tab sel­le olu­kor­ra lik­vi­dee­ri­mist.“

Abi­val­la­va­nem Tõ­nu Am­mus­saar li­sas, et on koh­tu­nud KI­Ki esin­da­ja­te­ga, tut­vus­ta­nud nei­le si­tuat­sioo­ni ka ko­ha­peal: „Reo­ve­si voo­lab prae­gu met­sa al­la. Kui KIK ei an­na toe­tust, siis tu­leb lei­da tei­si la­hen­du­si, sest lin­na­ku ela­nik­kond ise ei suu­da se­da te­ha.“

Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Kal­le Kün­gas üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mul­lu­ne taot­lus­voor oli veeb­rua­ris, ra­has­tu­se ot­su­sed lan­ge­ta­ti jaa­ni­päe­vaks. Kui rut­tu ot­sus­ta­tak­se tä­na­vu, se­da veel ei tea, ae­ga on KI­Kil va­li­ku te­ge­mi­seks kuus kuud.

Eelmine artikkelAruküla robootikutel jääb USAsse sõitmata
Järgmine artikkelLuu­let­ral­li et­lus­kon­kurss Kiiu Kii­ge­põn­nis