OÜ Ca­ra­lee esi­me­ne nä­dal Kuu­sa­lu val­la sot­siaalt­rans­por­dis

1985
OÜ Ca­ra­lee juht PI­RET PE­RI pi­das 9 aas­tat Val­ka Ran­na puh­ke­komp­lek­si.

Li­gi pool­teist aas­tat on Kuu­sa­lu val­las osu­ta­tud ras­ke ja sü­ga­va puu­de­ga ini­mes­te­le, sea­dus­järg­se­te ülal­pi­da­ja­te­ta ük­si­ku­te­le pen­sio­nä­ri­de­le ja ka vä­he­kind­lus­ta­tud isi­ku­te­le sot­siaalt­rans­por­di tee­nust. Siht­rüh­ma kuu­lu­va­te klien­ti­de omao­sa­lus on 0,20 eu­rot sõi­du­ki­lo­meet­ri eest, üle­jää­nu ta­sub Kuu­sa­lu vald. Ta­su­ta on või­ma­lik sot­siaalt­rans­por­di tee­nust ka­su­ta­da, kui sõit on seo­ses puu­de­ga las­te re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nus­te­ga või val­lae­la­ni­ku­ga, kes va­jab pe­rears­ti taot­lu­sel kii­re­loo­mu­list trans­por­ti­mist haig­las­se.

Vald toe­tab sot­siaalt­rans­por­di va­ja­jaid ku­ni 65 eu­ro­ga aas­tas, mis tä­hen­dab, et pal­ju­del klien­ti­del po­le ol­nud va­ja omao­sa­lust ta­su­da, kui on esi­ta­nud taot­lu­se toe­tu­seks.

Tee­nust saa­vad val­la ela­ni­ke re­gist­ris­se kan­tud isi­kud, kel ter­vis­li­ku sei­sun­di tõt­tu ei ole või­ma­lik ka­su­ta­da ühis­sõi­du­kit või isik­lik­ku sõi­duau­tot.
Es­malt tel­lis vald tee­nust FIE-lt Ülo Kraus, le­ping oli sõl­mi­tud aas­taks. Siis kor­ral­da­ti uus kon­kurss. Sood­sa­ma pak­ku­mu­se esi­tas OÜ Ca­ra­lee, et­te­võ­te osu­tab Kuu­sa­lu val­las sot­siaalt­rans­por­di tee­nust ala­tes jaa­nua­rist 2018.

OÜ Ca­ra­lee ju­ha­tu­se liik­med Pi­ret Pe­ri ja Leo Es­na Valk­last tõ­de­sid möö­du­nud ree­del, et on esi­me­se töö­nä­da­la­ga saa­nud ju­ba ka õp­pe­tun­ni – hoo­li­ma­ta õh­tul kok­ku­le­pi­tust tea­tas klient va­ra­hom­mi­kul ko­ha­le­sõit­nud au­to­ju­hi­le, et te­ge­li­kult ei ole tal või­ma­lik sil­maars­ti juur­de sõi­ta. Tü­hi­sõi­tu vald kin­ni ei mak­sa.

Pi­ret Pe­ri: „Suur pal­ve on, kui kok­ku­le­pi­tud sõit jääb ära, an­da sel­lest kind­las­ti tea­da.“
Sot­siaalt­rans­por­di tel­li­mi­seks tu­leb ühen­dust võt­ta Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti Ai­gi Rei­no­mä­gi­ga, kes hin­dab isi­ku va­ja­dust tee­nu­se­le ja edas­tab and­med tee­nu­se osu­ta­ja­le. Es­ma­sed klien­did pea­vad val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ma aval­du­se.

OÜ Ca­ra­lee sõi­du­tas eel­mi­sel nä­da­lal nel­ja klien­ti. Fir­mal on ka­su­ta­da kaks au­tot – Ford Ga­la­xy ja maas­tur Nis­san X-Trail. Pea­le Leo Es­na on au­to­juht ka ta abi­kaa­sa Pi­ret Pe­ri. Va­ja­du­sel saab tel­li­da ma­si­na ra­tas­too­li­ga klien­di trans­por­diks.

Eri­ne­valt va­ra­se­mast on kok­ku le­pi­tud ka saat­ja­tee­nus – koos au­to­ju­hi­ga sõi­dab kaa­sa saat­ja, kes ai­tab klien­dil lii­ku­da. Sõi­du­ki­lo­meet­ri eest ta­sub vald OÜ-le Ca­ra­lee 0,50 eu­rot, oo­te­tund saat­ja­ta mak­sab 3,50 eu­rot, koos saat­ja­ga 5 eu­rot.

Pi­ret Pe­ri: „Olen oma ema hool­da­ja üle küm­ne aas­ta, see an­dis jul­gust ja ajen­di kan­di­dee­ri­da kon­kur­sil. Os­kan te­gut­se­da sü­ga­va puu­de­ga ini­me­se saat­ja­na. Abi­kaa­sa töö­tas Soo­mes bus­si­ju­hi­na, tal on trans­por­di­tee­nu­se osu­ta­mi­se ko­ge­mus.“

Ta kii­dab, et klien­did on vä­ga to­re­dad ja tä­nu­li­kud.

Kok­ku on sot­siaalt­rans­por­di klien­te prae­gu­seks Kuu­sa­lu val­las 70 rin­gis, igas kuus on se­ni et­te tul­nud kesk­mi­selt 20 sõi­tu.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ale­vi­ku met­sa kait­seks
Järgmine artikkelHar­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­kus laie­nes Lää­ne-Vi­ru, Rap­la ja Lää­ne maa­kon­da