Osa Vi­ru ra­ba laud­teest jäi soo veerežiimi taas­ta­mis­töö­de­ga paa­riks päe­vaks vee al­la

1359
Sel­le lau­ka ase­mel oli Vi­ru ra­bas veel mõ­ni nä­dal ta­ga­si ti­he tur­ba­sam­mal. Laud­tee ehi­ta­ti samb­la­le esial­gu madalamate tu­ge­de­ga. Nüüd on lau­gas vett täis val­gu­nud, ra­da kõr­ge­ma­le tõs­te­tud ja kui­va ja­la­ga lä­bi­tav.

Kui ilm või­mal­dab, saab Vi­ru ra­ba jääk­soo vee­re­žii­mi taas­ta­misp­ro­jekt teh­tud veel käe­so­le­val sü­gi­sel.

„See lü­hia­ja­li­ne kõr­ge vee­ta­se oli meie jaoks hea märk, sest näi­tas, et pin­nas­pais täi­dab oma ees­mär­ki ja lau­gas ko­gub taas vett,“ kom­men­tee­rib Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­ku­se (RMK) loo­dus­kait­seo­sa­kon­na loo­dus­kait­ses­pet­sia­list Lee­vi Krumm paa­ri nä­da­la ta­gust juh­tu­mit.
Li­gi kaks nä­da­lat ta­ga­si pos­ti­tas MTÜ La­he­maa Loo­dus­kool juhataja Maie It­se Fa­ce­boo­ki pil­did ja hoia­tu­se, et Vi­ru ra­bas tu­leb vaa­te­tor­nist eda­si lii­ku­ja­tel ol­la et­te­vaat­lik, ta­ga­pool on osa laud­teest jää­nud esi­mes­te suu­re­ma­te sü­gis­vih­ma­de­ga vee al­la. Ta soo­vi­tas ol­la tä­he­le­pa­ne­lik ja pan­na kind­las­ti jal­ga kum­mi­kud, kui on plaan min­na Vi­ru ra­bas­se.

Li­gi 30 meet­ri ula­tu­ses üle uju­ta­tud laud­teed mär­kas La­he­maa loo­dus­giid Maar­ja Oru­sa­lu, kui käis es­mas­päe­val, 7. ok­toob­ril koos ühe Tal­lin­na koo­li 3. klas­si las­te­ga Vi­ru ra­bas ja sat­tus väi­kes­te loo­dus­mat­ka­ja­te­ga oo­ta­ma­tult ve­si­se­le ala­le. Vee­ga kae­tud laud­tee hak­kas pea­le as­tu­mi­sel sü­ga­va­ma­le va­ju­ma, osa­del las­tel said ja­lad mär­jaks. Aas­taid Vi­ru ra­bas loo­dus­mat­ku kor­ral­da­nud Maar­ja Oru­sa­lu sõ­nul po­le uus laiem laud­tee, mis val­mis kuus aas­tat ja sai re­mon­di­tud kaks aas­tat ta­ga­si, en­ne se­da­si vee al­la jää­nud.

Mai­e It­se üt­leb, ta an­dis üleu­ju­tu­sest sot­siaal­mee­dia kau­du tea­da, et lap­se­va­ne­mad po­leks las­te mär­jaks saa­nud jal­ga­de ja ja­la­nõu­de pä­rast pa­ha­sed ega nõuaks õpe­ta­ja­telt sel­gi­tust: „Rah­vast käib Vi­ru ra­bas vä­ga pal­ju, nii omal käel kui ka teis­te gii­di­de­ga. Ees­märk oli, et või­ma­li­kult pal­jud mär­kak­sid ja va­lik­sid so­bi­vad ja­la­nõud, kui on plaa­nis min­na Vi­ru ra­bas­se.“

Ta mär­gib, et paa­ri päe­va­ga oli upu­tus lik­vi­dee­ri­tud, laud­tee kõr­ge­ma­le tõs­te­tud ning ra­ba juur­de pan­dud sil­did, mis sel­gi­ta­vad, et käi­mas on soo vee­re­žii­mi taas­ta­mi­ne.

RMK loo­dus­kait­seo­sa­kon­na loo­dus­kait­ses­pet­sia­list Lee­vi Krumm: „Taas­ta­me Vi­ru ra­bas päts­tur­ba kae­van­du­sa­la ja sel­le raa­mes ka ra­ba­lau­gas­te vee­re­žii­mi. Vee al­la jää­nud laud­tee osa lä­heb üle en­di­se lau­ka, mis on tä­na­seks äär­test kin­ni kas­va­nud. See­tõt­tu jäi laud­tee vee al­la, kui lau­ka väl­ja­voo­luks kae­va­tud va­na­le kraa­vi­le sai pais et­te. Ve­si täi­tis ko­gu lau­ka sel­le aja­loo­lis­tes ja loo­dus­li­kes pii­ri­des. Et vee­ta­se­t alan­dada kae­va­ti pai­su kes­ke­le nõ­va ja sa­mal ajal tõs­te­ti laud­tee um­bes 20 sen­ti­meet­rit kõr­ge­ma­le. Nüüd lä­heb laud­tee üle vee­ga täi­tu­nud lau­ka­ser­va ja kõn­di­ja­te ja­lad jää­vad kui­vaks.“

Vi­ru jääk­soo vee­re­žii­mi taas­ta­tak­se Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di ra­has­tu­sel, pro­jek­ti raa­mes kor­ras­ta­tak­se va­ra­se­malt kui­ven­da­tud, am­men­da­tud ja hül­ja­tud tur­ba­ala­sid. Vi­ru ra­bas taas­ta­tak­se 31,7 hek­ta­rit en­di­sest tur­ba­toot­mi­sa­last, kus on va­nu la­bi­da-tur­baau­ke ja 10 kui­ven­dusk­raa­vi. Täie­li­kult pan­nak­se neist kin­ni 4 kraa­vi, tei­sed kraa­vid su­le­tak­se osa­li­selt pin­na­se­pai­su­de­ga. Vee­tõk­ked ehk pai­sud te­hak­se kraa­vi­val­li­des­se la­dus­ta­tud tur­bast. Kraa­vi­de ser­va­dest võe­tak­se ma­ha puid, et ma­si­nad saak­sid taas­ta­mis­töö­del lii­ku­da.

Vi­ru ra­ba kui uni­kaal­ne õp­pe­ra­da
Maie It­se kii­dab:„Vi­ru ra­ba on kesk­kon­na­ha­ri­du­se pak­ku­ja­te jaoks uni­kaal­ne õp­pe­ra­da – väi­ke ja kom­pakt­ne, asub suu­re maan­teet­ras­si kül­je all ja on pea­lin­na­le lä­he­dal. Koo­lid ja las­teaiad kir­ju­ta­vad loo­du­sõp­pe pro­jek­te, ra­has­tab KIK. Vi­ru ra­bas jõuab poo­le päe­va­ga ära käia, sa­ge­li on kor­ra­ga ko­hal mi­tu bus­si­täit lap­si. Rää­gi­me seal las­te­le soo­dest-ra­ba­dest, aga ka tur­ba­kae­van­da­mi­sest, kui jõua­me möö­da laud­teed sel­les­se koh­ta, kus omal ajal too­de­ti tur­vast. On ju tur­vas me loo­dus­va­ra, mi­da on ka­su­ta­tud küt­mi­seks, loo­ma­de­le al­la­pa­nuks, aian­du­ses. Kah­ju, kui see kõik nüüd üle uju­tub.“

Lee­vi Krumm üt­leb, et taas­ta­misp­ro­jek­ti­ga tu­leb üks as­pekt loo­du­sõp­pes­se hoo­pis juur­de: „Va­na frees­tur­ba­väl­jak jääb al­les. Pro­jek­ti tu­le­mu­sel on tu­le­vi­kus kae­van­dus­väl­ja­ku­tel roh­kem vett, see ta­gab jääk­soo alal soo­koos­lu­se kii­re­ma taas­tu­mi­se ja toe­tab ümb­rit­se­va soo hea sei­sun­di säi­li­mist. Uue tead­mi­se­na saab Viru rabas õpe­ta­da, kui­das ja miks soo vee­re­žii­mi taas­ta­tak­se. Õp­pe­ra­ja kõr­va­le jää­vad kä­sit­si ehi­ta­tud tur­bast pai­sud. Kae­van­dus­väl­ja­ku ää­res asu­va plat­vor­mi ase­me­le ehi­ta­tak­se kraa­vist ee­ma­le, kõr­ge­ma­le maa­pin­na­le uus, et ava­da vaa­de frees­tur­ba­väl­ja­ku­te­le. Pro­jek­ti raa­mes ehi­ta­tak­se üle Kal­me oja uus sild ole­ma­so­le­va suu­re pin­nas­pai­su juur­de. Uus laud­tee tu­leb sil­la­ni ning sil­last uue vaa­tep­lat­vor­mi­ni. Sil­la pealt on hea vaa­da­ta suurt pin­na­se­pai­su, kae­van­dus­väl­ja­kuid ja mõ­tisk­le­da, kui pal­ju peab vae­va nä­ge­ma, et taas­ta­da kae­van­du­se­ga ri­ku­tud soo­koos­lu­se vee­re­žii­mi.“
Ta li­sab, et taas­ta­mis­tööd on häs­ti ede­ne­nud, kui sü­gi­sil­mad või­mal­da­vad, lõ­pe­tab taas­ta­mi­se­ga te­ge­lev fir­ma Prak­tov OÜ tööd veel käe­so­le­val aas­tal.

Aas­tas käib Vi­ru ra­bas li­gi 40 000 mat­ka­jat, ra­da rek­laa­mi­vad pal­jud vä­lis­mai­sed tu­ris­mit­rü­ki­sed ja on lü­li­ta­tud Ees­ti rei­si­fir­ma­de prog­ram­mi.

Eelmine artikkelAru­kü­las toe­ta­tak­se noor­te ema­de töö­tu­ru­le naas­mist
Järgmine artikkelAni­ja JK jalg­pal­li­mees­kond säi­li­tas ko­ha III lii­gas