Õpi­las­ma­le­vad Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las

1613

Ani­ja val­las töö­tab õpi­las­ma­le­va rühm 15.-21. juu­nil, Kuu­sa­lu val­las 17.-28. juu­lil.

KÜL­LI KOP­PEL­MAA
ÜL­LE TAMM

Ani­ja rühmas on vabu kohti
Ani­ja õpi­las­ma­le­va rühm saab Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­selt 3500 eu­rot. Ma­le­vas­se võe­tak­se 20 noort va­nu­ses 13-17. Ma­le­va juht on val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi, rüh­ma­ju­hid Ve­ro­ni­ka Si­li­vask, In­ga Koit­la ja Kris­ti­na Sir­kas.
Ma­le­va­päe­va­de ka­vas on ar­gi­päe­vi­ti 4 tun­di tööd ning see­jä­rel ühi­sed va­baa­ja­te­ge­vu­sed. Ma­lev­las­te­le an­na­vad tööd Ani­ja val­la­va­lit­sus, OÜ Ees­ti Ki­vi, Al­var MÜ TÜ, FIE Kris­tii­na Püi, MTÜ Tant­su­ra­tas ja MTÜ Ar­cum. Noor­te­kes­ku­se ee­lar­vest maks­tak­se ma­lev­las­te­le pal­ka, tun­ni­ta­su on 2,78 eu­rot. Pä­rast töö­päe­va pa­ku­tak­se lõu­na­söö­ki.
Õpi­las­ma­le­va va­ba aja prog­ram­mis on ani­mat­sioo­ni töö­tu­ba, see viiak­se lä­bi Keh­ra noor­te­kes­ku­ses, ju­hen­da­jad on Nu­ku­fil­mist. Ma­le­va lõ­pus min­nak­se noor­te­ga Kun­das­se Lon­to­va seik­lus­par­ki, kus lä­bi­tak­se mees­kon­na-ala, mis ai­tab aren­da­da oma­va­he­list suht­le­mist, koos­tööd, mees­kon­na­tööd.
Ma­le­vas saa­vad osa­le­da vaid noo­red, kel­le elu­koht on re­gist­ri and­me­tel Ani­ja val­las. Ma­le­vas­se re­gist­ree­ri­mi­ne lõ­peb 23. mail, 25. mail on ma­le­vast osa­võt­jai­le Keh­ra noor­te­toas CV ja mo­ti­vat­sioo­ni­kir­ja koos­ta­mi­se õpi­tu­ba, 2. juu­nil töö­vest­lu­se gru­piin­terv­juu ning 12. juu­nil töö­sea­du­sand­lu­se ja tööo­hu­tu­se ala­ne koo­li­tus.

Kuu­sa­lu rüh­ma sai ko­he kok­ku
Ees­ti Noor­soo­töö Kes­kus toe­tab Kuu­sa­lu õpi­las­ma­le­va rüh­ma kok­ku 4480 eu­ro­ga.
Kui ap­ril­li kes­kel pan­di Kuu­sa­lu Noor­te­kes­kus­te Fa­ce­boo­ki le­he­le kuu­lu­tus õpi­las­ma­le­va koh­ta, tu­li hu­vi­li­si nii pal­ju, et osa­de­le tu­li ära öel­da. Rüh­mas on 16 noort. Rüh­ma­ju­hid on Kuu­sa­lu noor­te­juht Ali­ce Lipp ning Anet­te Cla­ris­sa Juht Rak­ve­rest.
Ali­ce Lipp üt­les, et õpi­las­ma­lev on vä­ga popp, veel­gi kü­si­tak­se, aga sel­leks kor­raks on rühm komp­lek­tee­ri­tud.
Õpi­las­ma­lev­las­te­le pa­ku­vad juu­lis ka­heks nä­da­laks tööd Kuu­sa­lu Pe­re­pood, OÜ Tuul­met Hol­ding Kol­ga­kü­last ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Töö­ta­tak­se ne­li tun­di päe­vas ja järg­ne­vad ne­li tun­di on ühis­te­ge­vus­teks. Plaa­nis on mit­med väl­ja­sõi­dud ja ühis­kü­las­tu­sed, mat­kad ja män­gud.
„Kuu­sa­lu val­las on ilus loo­dus, väl­ja­sõi­du- ja mat­ka­koh­ti ja­gub, li­saks kau­ge­mad eks­kur­sioo­nid. Õpi­las­ma­lev ku­ju­tab en­dast päe­va­laag­rit, õh­tuks lä­he­vad lap­sed ko­du­des­se.“
Mai­kuus on õpi­las­ma­le­va noor­tel kaks koo­li­tust koos Töö­tu­kas­sa esin­da­ja­te­ga. Es­mas­päe­val, 22. mail rää­gi­ti tööõi­gu­sest ja -ohu­tu­sest. Tu­le­val tei­si­päe­val, 30. mail õpi­tak­se vi­deot­ree­nin­gu­ga, kui­das töö­le kan­di­dee­ri­da.