Aas­taid kest­nud Rum­mu tur­ba­sõ­da on jõud­nud järg­mi­se vaid­lu­se­ni

1658
Rum­mu ra­ba ja järv. Fo­to Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt ja val­lalt küsitakse sei­su­koh­ta ASi Toot­si Tur­vas taot­lu­se­le Rum­mu tur­ba­toot­mi­sa­la mäee­ral­di­se suu­ren­da­mi­seks ja kesk­kon­na­loa pi­ken­da­mi­seks 30 aas­taks.

Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selt­si Fa­ce­boo­ki-le­he­le on pos­ti­ta­tud TV3s tä­na­vu jaa­nua­ris näi­da­tud uu­dis­lõik „Lap­sed leid­sid ilu­sa il­ma­ga tee rap­pa“. Kõr­val on tekst: „Seits­me­sed Uu­di­sed näi­tab Ko­da­soo/Rum­mu ra­ba uni­kaal­sust ja se­da, mil­lest Ees­ti il­ma jääb, kui soom­las­te Kek­ki­lä sin­na tur­ba­kae­van­du­se te­ki­tab.“

Kek­ki­lä kuu­lub Soo­me kont­ser­ni Va­po Group, mis on ka ASi Toot­si Tur­vas oma­nik. Toot­si Tur­vas soo­vib ra­bast te­ha tur­ba­toot­mi­sa­la, oman­das Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­nud et­te­võt­telt Ku­ma­ri kae­van­da­mis­loa ja vee-eri­ka­su­tus­loa ning on te­ge­le­nud kae­van­da­miõi­gu­se uuen­da­mi­se­ga küm­me­kond aas­tat. Sa­ma kaua on Rum­mu ra­ba lä­hi­kü­la­de Haa­va­kan­nu, Ka­ber­la, Rum­mu, Ko­da­soo ja Valk­la ela­ni­kud või­del­nud tur­ba­toot­mi­se vas­tu. Eel­kõi­ge on mu­ret­se­tud joo­gi­vee ka­du­mi­se ja puh­tu­se pä­rast, ku­na ra­ba mõ­ju­tab nii­gi ümb­rus­kon­na ta­lu­de kae­vu­vett ja po­le tea­da, mis juh­tub pä­rast kae­van­du­se ra­ja­mist. Oma hu­vi­de kait­seks loo­di MTÜ Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selts. Aas­taid kest­nud tur­ba­sõ­ja käi­gus on kir­ju­ta­tud vai­deid, pee­tud koo­so­le­kuid, pa­lu­tud abi Kuu­sa­lu val­lalt ja kesk­kon­na­mi­nist­rilt.

Selts pöör­dus koh­tus­se, taot­les tur­ba­toot­mi­seks an­tud vee-eri­ka­su­tus­loa tü­his­ta­mist põh­jen­du­se­ga, et tur­ba­kae­van­da­mi­se kesk­kon­na­mõ­ju hin­na­nud In­se­ne­ri­bü­roo Stei­ger ei võt­nud ar­ves­se kõi­ki as­pek­te. MTÜd esin­das koh­tus Kesk­kon­naõi­gu­se Kes­kus. Koh­tus­käi­ku toe­tas 800 eu­ro­ga Kuu­sa­lu vald, sel­leks ka­su­ta­ti ka val­lalt saa­dud kü­la­ra­ha ja ko­gu­ti an­ne­tu­si.

Ent MTÜ Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selts kao­tas nii esi­me­se kui ka tei­se ast­me koh­tus, rii­gi­ko­hus selt­si apel­lat­sioon­kae­bust me­net­lus­se ei võt­nud. Jõus­tus koh­tu ot­sus, et po­le alust tü­his­ta­da 2011. aas­tal väl­jas­ta­tud vee-eri­ka­su­tus­lu­ba Rum­mu tur­ba­toot­mi­sa­la kui­ven­da­mi­seks ja kui­ven­dus­vee ära­juh­ti­mi­seks. Sa­mas on koh­tu ot­su­ses pan­dud ASi­le Toot­si Tur­vas ko­hus­tus sei­ra­ta põh­ja- ja pin­na­vett ning li­sa­tud on et­te­võt­te lu­ba­dus, et ju­hul, kui kae­vu­veed peak­sid saa­ma ri­ku­tud, ko­hus­tub ra­ja­ma ini­mes­te­le uued kae­vud, et joo­gi­ve­si oleks ta­ga­tud.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se li­sa­tin­gi­mu­sed
Aas­ta ta­ga­si ap­ril­li al­gu­ses ava­li­kus­ta­ti väl­jaan­des Amet­li­kud Tea­daan­ded ASi Toot­si Tur­vas taot­lus lu­ba­de muut­mi­seks ja pi­ken­da­mi­seks 30 aas­taks. Taot­lu­se­le pa­lu­ti Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se sei­su­koh­ta. Val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud tur­ba­toot­mi­sa­la muut­mi­se ja kae­van­da­mis­loa pi­ken­da­mi­se­ga.

Järg­ne­sid Kuu­sa­lu val­la­ma­jas koh­tu­mi­sed Toot­si Tur­ba ja ko­ha­li­ke ela­ni­ke esin­da­ja­te­ga. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na­ko­mis­jon aru­tas taot­lust mul­lu juu­nis ja sep­temb­ris, ot­su­se­ni ei jõud­nud.

Sü­gi­sel esi­tas Toot­si Tur­vas õi­gus­bü­roo va­hen­du­sel vai­de val­la­va­lit­su­se sei­su­ko­ha­le. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ra­hul­das vai­de ja nõus­tus kae­van­da­mis­loa pi­ken­da­mi­se­ga koos kõr­val­tin­gi­mus­te­ga.

Val­la­va­lit­suse tin­gi­mus on, et uus ra­ja­tav tur­ba väl­ja­veo­tee Kaa­si­ku maaük­su­sel tu­leb ehi­ta­da suu­rest teest ku­ni met­sa­ni tol­mu­va­baks ning kae­van­da­mis­töid te­ha es­mas­päe­vast ree­de­ni kell 9-17. Kui kae­vu­des vee ta­se lan­geb või kva­li­teet hal­ve­neb, peab põh­ju­se väl­ja sel­gi­ta­ma ühe kuu jook­sul, et­te­võt­tel tu­leb va­rus­ta­da piir­kon­da joo­gi- ja tar­be­vee­ga, hü­vi­ta­da ela­ni­ke­le väl­ti­ma­tud ku­lud, nel­ja kuu jook­sul te­ha uus kaev koos ühen­da­mi­se­ga. Kae­van­da­ja peab te­ge­ma piir­kon­nas kõi­gi ole­ma­so­le­va­te kae­vu­de vee kva­li­tee­di ja ta­se­me sei­ret. Kesk­kon­naa­me­tilt kae­van­da­ja­le üheks aas­taks, ku­ni 2020. aas­ta 19. ok­toob­ri­ni an­tud vee-eri­ka­su­tus­loas on neid tin­gi­mu­si ar­ves­ta­tud.

Kars­tia­la ot­sin­gud tead­las­te abi­ga
Tä­na­vu jaa­nua­ris pöör­du­sid Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selt­si esin­da­jad Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se, kesk­kon­naa­me­ti ja kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi poo­le seo­ses täien­da­va­te as­jao­lu­de ilm­ne­mi­se­ga pä­rast kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mist – ra­ba piir­kon­nas võib ol­la kars­ti­leht­reid ja sel ju­hul on te­gu kars­tia­la­ga.

Val­la­va­lit­sus sõl­mis Tar­tu Üli­koo­li­ga le­pin­gu, tel­lis uu­rin­gu, kas te­gu on kars­tia­la­ga. Uu­ring läks val­la­le maks­ma 1200 eu­rot.

Üli­koo­li tead­la­sed Ar­go Jõe­leht ja Raul Paat uu­ri­sid veeb­rua­ris ja teist kor­da märt­sis geo­ra­da­ri abil, kas Rum­mu jär­ve lä­he­dal asu­vad maa­pin­na lo­hud või­vad ol­la põh­jus­ta­tud kars­ti esi­ne­mi­sest tur­ba-alus­tes lub­ja­ki­vi­des. Toot­mi­sa­lalt võib sel ju­hul kars­ti voo­la­ta tur­ba­hel­ju­mi­ga vett, mis võib rik­ku­da salv­kae­vu­de vee kva­li­tee­ti.

Kars­ti ei lei­tud, kuid aruan­des on mär­gi­tud, et ei saa vä­lis­ta­da lõ­he­li­sust ja lub­ja­ki­vi la­hus­tu­mist soo all, sel ju­hul saab tur­bak­raa­vi­de or­gaa­ni­li­se hel­ju­mi­ga ve­si voo­la­ta põh­ja­vet­te. Tead­la­sed li­sa­sid soo­vi­tu­sed te­ge­vus­teks, et Rum­mu järv säi­liks ega kas­vaks kin­ni.

Sei­su­koh­ta­de esi­ta­mi­se uus pe­riood
Ala­tes tä­na­vu jaa­nua­rist asen­dab üht­ne kesk­kon­na­lu­ba se­ni­seid loo­dus­va­ra­de ka­su­ta­mi­se lu­ba­sid.

Kesk­kon­naa­met on asu­nud lu­ba­sid üm­ber vor­mis­ta­ma. Toot­si Tur­vas taot­leb loa pi­ken­da­mist 2049. aas­ta 19. ok­toob­ri­ni. Uut kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mist ei al­ga­ta­tud, keh­tib 2012. aas­ta hin­da­mi­ne.

Nüüd on saa­nud osad ko­ha­li­kud ela­ni­kud ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kesk­kon­naa­me­tis 6. mail koos­ta­tud kesk­kon­na­loa väl­jas­ta­mi­se kor­ral­du­se eel­nõu, mil­le koh­ta on kõigil osapooltel või­ma­lus ar­va­mu­si esi­ta­da ka­he nä­da­la jook­sul.

Möö­du­nud nä­da­lal saat­sid oma sei­su­ko­had Lii­na Frei­vald, kel­le­le kuu­luv Kes­ku­ta ta­lu asub 600 meet­rit tur­ba­toot­mi­sa­la pii­rist, ja MTÜ Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selts ju­ha­tu­se lii­ge Reet Ro­met, kel­le ta­lu on tur­baa­last li­gi ki­lo­meet­ri kau­gu­sel.

Lii­na Frei­vald kir­ju­tas, et eel­nõu oleks tul­nud aval­da­da ko­ha­li­kus aja­le­hes ja jät­ta ae­ga rea­gee­ri­mi­seks. Ta ei nõus­tu kesk­kon­naa­me­ti sei­su­ko­ha­ga, et ava­lik hu­vi puu­dus ja see­tõt­tu aval­da­ti eel­nõu Amet­li­kes Tea­daan­ne­tes – kü­la­de selts on Ka­ber­la oja kae­vu­de sei­sun­di pä­rast mu­ret­se­des pöör­du­nud aja­kir­jan­du­se poo­le ja koh­tus­se. Ka ei pea ta õi­geks an­da kesk­kon­na­lu­ba 30 aas­taks, see te­ki­tab ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le ta­lu­mis­koor­must ja hir­mu, pi­gem võiks kae­van­da­da in­ten­siiv­selt lä­hi­ma 5 aas­ta jook­sul.

Reet Ro­met ju­hib tä­he­le­pa­nu eel­nõus­se mär­gi­tud tin­gi­mu­se­le, et kae­van­du­sa­lal on lu­ba­tud töö­ta­da ku­ni kel­la 22. Töö peaks toi­mu­ma kel­la 8-18, na­gu oli esialg­ses do­ku­men­dis, mär­gib ta. En­di­selt on kü­si­mu­si ka tek­ki­va mü­ra ja tol­mu koh­ta.

Kesk­kon­naa­me­ti eel­nõu ja saa­de­tud sei­su­koh­ti aru­tab Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kesk­kon­na­ko­mis­jon sel­le nä­da­la kol­ma­päe­val. Kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­mees Raul Val­gis­te tõ­deb, et tur­ba­kae­van­da­mi­se tee­mat on vii­ma­se aas­ta jook­sul aru­ta­tud ko­mis­jo­nis viiel kor­ral ja tu­leb kuues: „Val­la tel­li­tud uu­ring näi­tas, et kars­tia­la seal po­le. Val­la­pool­seid tin­gi­mu­si on kesk­kon­na­loa eel­nõus ar­ves­se võe­tud. Tõ­sia­si on see, et me­net­lu­se käi­gu muut­mi­seks pea­vad ole­ma tu­ge­vad ar­gu­men­did, emot­sioo­ni­dest ei pii­sa. Rum­mu ra­ba on ilus jõh­vi­ka kor­ja­mi­se koht, kuid asub toot­mi­seks so­bi­va tur­ba alal.“

Kes­ku­ta kae­vu pruun ja so­ga­ne ve­si
Eel­mi­sel nä­da­lal pos­ti­tas Haa­va­kan­nu kü­la Kes­ku­ta ta­lu rent­nik sot­siaal­mee­dias­se kü­si­mu­se, mi­da te­ha ja kel­le poo­le pöör­du­da, kui kae­vust on ha­ka­nud tu­le­ma pu­na­kasp­ruun ja hel­ju­mi­ga ve­si.

See tõs­ta­tas Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selt­si esin­da­ja­te seas kü­si­mu­se, kas oleks või­ma­lik taot­le­da uu­te as­jao­lu­de ilm­ne­mi­sel täien­da­vat kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­mist.

Rent­nik üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et veep­rob­lee­mi ava­li­kus­ta­mi­ne ei ol­nud ajas­ta­tud kesk­kon­na­loa eel­nõu aval­da­mi­se pe­rioo­di­le, vaid juh­tus nii. Det­semb­ris oli ve­si pal­ju puh­tam, jär­jest on läi­nud tu­me­da­maks. Veep­roov on vii­dud ter­vi­se­ame­ti kesk­la­bo­ris­se.

Toot­si Tur­ba kesk­kon­na­juht Eve­lin Kek­ker kom­men­tee­rib, et et­te­võ­te teeb kaks kor­da aas­tas Ko­da­soo/Rum­mu tur­baa­lal pin­na­vee sei­ret. 2015. aas­tal kont­rol­li­ti ümb­rus­kon­na 55 kae­vu.

Aruan­dest sel­gub, et Kes­ku­ta kae­vu ve­si oli ka siis pruu­ni­kat vär­vi ning on kir­jas, et vee­fil­ter va­jab sa­ge­dast va­he­ta­mist. Soo­de lä­he­du­ses asu­va­te kae­vu­de ve­si on sa­ge­li pruun ja kõr­ge hel­ju­mi­si­sal­du­se­ga. Tur­ba­toot­ja­te ko­ge­mus on, et kui ha­ka­tak­se tur­vast toot­ma ja ve­si suu­na­tak­se set­te­bas­sei­ni­des­se, võib seal pu­has­tu­nud ra­ba­ve­si ol­la ise­gi puh­tam kui loo­dus­lik ve­si ees­voo­lus, li­sab keskkonnajuht.

Eelmine artikkelBussisõit taas tasuline
Järgmine artikkelRummu raba kadumine