Õpe­ta­ja JÜ­RI RE­BA­NE kor­ral­das Kuu­sa­lu koo­lis suu­re ma­le­la­hin­gu

42

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis oli es­mas­päe­val, 5. juu­nil õpe­ta­ja Jü­ri Re­ba­se eest­ve­da­mi­sel „Suur ma­le­la­hing“ – ma­let män­gi­ti vä­li­ma­le­laual ma­le­nup­pu­deks riie­ta­tud õpi­las­te­ga. Ma­len­di­te rol­lis olid 2. klas­si õpi­la­sed, kes kand­sid kol­la­seid või ro­he­li­si kos­tüü­me.

Nen­de liid­rid olid ja nup­pe lii­gu­ta­sid koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik ja õpe­ta­ja Jü­ri Re­ba­ne. Kris­ti Ta­rik juh­tis kol­la­seid ja Jü­ri Re­ba­ne ro­he­li­si ma­len­deid. Ma­le­mäng lõp­pes di­rek­to­ri või­du­ga.

Jü­ri Re­ba­ne kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on sel­li­se ma­le­la­hin­gu kor­ral­da­mi­sest unis­ta­nud küm­me aas­tat: „Olen Kuu­sa­lu koo­lis küm­me aas­tat õpe­ta­nud 2. klas­si õpi­las­te­le kord nä­da­las ma­le­män­gu. Al­gu­se ja idee sai­me sel­lest, kui Tal­lin­na kü­las­tas mit­me­kord­ne ma­le maail­ma­meis­ter Gar­ri Kas­pa­rov ning kin­kis ma­leõ­pin­gu­test hu­vi­ta­tud koo­li­de­le õpi­kuid ja 15 ma­le­män­gu­komp­lek­ti. Too­kord­ne di­rek­tor Vel­lo Sats saa­tis mind koh­tu­mi­se­le ja olen sel­lest ajast lap­si ju­hen­da­nud.“

Jü­ri Re­ba­se sõ­nul kir­ju­tas koo­li hu­vi­juht Sai­ma Kal­lion­si­vu eel­mi­sel aas­tal ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti ja sai Kuu­sa­lu val­lalt ma­le­la­hin­gu lä­bi­vii­mi­seks toe­tust. Sel­le eest tel­li­ti 6×6 meet­ri suu­ru­ne ma­le­laud ja teh­ti kos­tüü­mid. Ma­len­di­te ja liid­ri­te kos­tüü­mid mõt­les väl­ja ning te­gi lõi­ked õpe­ta­ja Kai­di Kuur. Õm­mel­da ai­ta­sid He­le­ri Še­lem­ba, Vii­ve Abel, Pi­ret Kukk, Pil­le Plakk, Triin Roos, Reet Rein­sa­lu ja Kat­re Ui­bo­mäe. Jü­ri Re­ba­ne val­mis­tas nei­le tä­nu­tä­heks ma­le­sõb­ra me­da­lid, üle an­dis pä­rast ma­le­la­hin­gut.

Ta rää­kis koo­li korv­pal­liau­gus toi­mu­nud ma­le­la­hin­gu koh­ta, et vaa­ta­mas olid algk­las­si­lap­sed ja õpe­ta­jad: „Üht as­ja ei os­anud et­te nä­ha – et õpi­las­tel, ke­da ma­len­di­te­na ei lii­gu­ta­ta, hakkas ma­le­laual seis­tes igav. Lep­pi­si­me di­rek­to­ri­ga en­ne män­gu kok­ku, et pi­kalt ei mõt­le, tee­me käi­gud kii­relt. Mul­le pais­tis päi­ke sil­ma, te­gin 17. käi­gul vea ja 23. käi­gul and­sin al­la. Ei os­ka öel­da, kas tu­le­val aas­tal kor­ral­da­me koo­liaas­ta lõ­pus sa­ma­su­gu­se la­hin­gu. Kui mõ­ni kool soo­vib, või­me min­na sel vii­sil ma­le­män­gu tut­vus­ta­ma.“

Eelmine artikkelTee­lis­te ki­ri­kud Ida-Har­jus
Järgmine artikkelAruküla poisid tulid Eesti meistriks D2 vanuseklassi käsipallis