Õpe­ta­jad koos­ta­sid 150. aas­ta­päe­va pu­hul Lok­sa koo­li ajaloost ja tänapäevast raa­ma­tu

2544
Uus raa­mat Lok­sa koo­list on kõ­va­de kaan­te­ga ja läik­pa­be­ril. Le­he­kül­gi 152.

Raa­ma­tu „Lok­sa kool 150. Meie kool – see Lok­sa tea­dus­tem­pel“ esit­lus oli Lok­sal algk­las­si­de ma­jas kol­ma­päe­val, 10. mail.

Kui Lok­sa koo­li õpe­ta­ja­tel oli 2014. aas­ta au­gus­tis rüh­ma­töö koo­li­tus, sat­tu­sid üh­te grup­pi hu­vi­juht Rii­na Paar­ta­lu, füü­si­ka ja ar­vu­tiõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Ar­vi Soo­lind, ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Ur­ve Veer­soo ning ema­kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Lin­da Aas­rand. Nad pa­nid gru­pi­töö raa­mes kok­ku idee­ka­van­di koo­li 150. aas­ta­päe­va pu­hul raa­ma­tu väl­ja­and­mi­sest.
Rii­na Paar­ta­lu: „Mõ­te sai ida­ne­ma, raa­ma­tu koos­ta­mi­se­ga alus­ta­si­me 2016 ke­va­del. Käi­si­me koos, aru­ta­si­me raa­ma­tu üle­se­hi­tust, ja­ga­si­me üle­san­ded. Mi­nu koos­ta­da oli üle­vaa­de koo­li aja­loost ja ju­ha­ta­ja­test-di­rek­to­ri­test. Ar­vi Soo­lind te­ge­les fo­to­de ja ko­gu di­gi­taal­se poo­le­ga. Ur­ve Veer­soo ja Lin­da Aas­rand ko­gu­sid en­dis­telt õpe­ta­ja­telt mä­les­tu­si.“
En­ne eel­mi­se koo­liaas­ta lõp­pu pa­lu­ti ap­pi tei­sed ema­kee­leõ­pe­ta­jad. Val­vi Joa­vä­li pa­ni kok­ku pea­tü­ki Lok­sa koo­li õpi­las­test, kel­lest on saa­nud õpe­ta­jad. Ur­ve Toom­puu toi­me­tas õpi­las­te mä­les­tu­si, mis on tal­le­ta­tud koo­li muu­seu­mis. Nad ai­ta­sid ka kor­rek­tuu­ri­ga. Toi­me­tas ema­kee­le õpe­ta­ja Pil­le Ve­ber.
Raa­ma­tus on pea­tü­kid „Kü­la ja kool“, „Lok­sa koo­li aja­lu­gu“, „Lok­sa koo­li­ju­ha­ta­jad“, „Lok­sa koo­li kauaaeg­sed töö­ta­jad“, „Õpi­la­sest õpe­ta­jaks“, „Lok­sa koo­li en­dis­te õpe­ta­ja­te mä­les­tu­si“, „Lok­sa koo­li en­dis­te õpi­las­te mä­les­tu­si“, „Lok­sa kool oma 150. õp­peaas­tal“, „Pil­di­ga­le­rii“, „Meie koo­li me­da­lis­tid ja olüm­piaa­di­de edu­ka­mad“.
Pea­tü­kis „Õpi­la­sest õpe­ta­jaks“ rää­gi­vad oma koo­lia­jast Lok­sal ja elu­kut­se­va­li­kust Ur­ve Toom­puu, Mal­le Kru­sell, Mar­git Jär­ve, Ur­ve Veer­soo, Lin­da Kask, Sai­mi Treial, Lii­na Ka­nar­bik, Lii­vi Vain, Eve Põld­maa, An­ne Veer­la, Lii­vi Tang, Lüü­ri Kor­man, Ka­ja Saar­niit, Ai­ri­ka Free­man, San­der Põl­lu­mäe, Kris­ti Voog­laid, Kärt Toom­puu, Kai­sa Kai­sel, Rai­li Tüür, Ree­si Kus­lap, Ka­ri­na Loo­mus, Kul­dar Pärn.
Raa­ma­tu ku­jun­das Tii­na Al­ver. Väl­ja an­dis OÜ Re­ves Grupp, mil­le­ga on seo­tud koo­li vi­list­la­ne Rein Ves­ki­mä­gi. Trü­ki­tud on trü­ki­ko­jas Prin­ton. Trü­kiarv on 500. Väl­jaand­mi­ne läks maks­ma üle 5000 eu­ro. Ku­lu­tu­sed loo­de­tak­se raa­ma­tu müü­gist ta­ga­si saa­da, hind on 20 eu­rot.
Rii­na Paar­ta­lu üt­leb, et esit­lu­sel os­te­ti raa­ma­tut, se­da saab ka prae­gu koo­list ning sa­mu­ti juu­be­li tä­his­ta­mi­sel ehk koo­li kok­ku­tu­le­kul 16. ja 17. juu­nil.
Ree­del, 16. juu­nil on spor­di­võist­lu­sed. Lau­päe­val, 17. juu­nil al­gab koo­li kok­ku­tu­lek pi­du­li­ku ju­ma­la­tee­nis­tu­se­ga Lok­sa ki­ri­kus. Pä­rast kont­sert-ak­tust koo­li ter­ras­sil ava­tak­se algk­las­si­de ma­jas asu­va muu­seu­mi uk­se kõr­val Lok­sa koo­li asu­ta­ja Ja­kob Jan­te­ri mä­les­tus­tah­vel.
Rii­na Paar­ta­lu lisab, et käib kok­ku­tu­le­ku­le re­gist­ree­ri­mi­ne, ku­ni 1. juu­ni­ni on osa­lus­ta­su kõi­ge sood­sam – 10 eu­rot.

Eelmine artikkelHC Keh­ra on Ees­ti meist­rivõist­lus­te fi­naa­lis kao­tus­sei­sus 1:2
Järgmine artikkelLok­sa vo­li­ko­gu – sun­dü­hen­da­mi­ne po­le va­ja­lik ega ots­tar­be­kas