Aeg­vii­dus on tä­na­vu kaks koh­vi­ku­te­päe­va

95
Urbukse kodukohviku avanud LILITH ASPE (keskel) koos abiliste KREETE MARGAREETA KALME ja ANNA-LIISA LEITENIGA.

Aeg­vii­du tä­na­vu­ne esi­me­ne ko­du­koh­vi­ku­te­päev oli lau­päe­val, 12. au­gus­til, tei­ne on pü­ha­päe­val, 20. au­gus­til.

Lau­päe­val ava­sid nel­jaks tun­niks uk­sed 8 ko­du­koh­vi­kut. Ale­vi sü­da­mest mõ­ni ki­lo­mee­ter ee­mal oli ava­tud Ur­buk­se ko­du­koh­vik.

„Olen aas­taid ta­ga­si päris koh­vi­kut pi­da­nud, nüüd tu­li mõ­te proo­vi­da, kui­das on ko­du­koh­vi­kut te­ha,“ sõ­nas kaks aastat tagasi Aegviitu kolinud perenaine Li­lith As­pe.

Ta oli koh­vi­ku­päe­vaks val­mis­ta­nud mi­tut sor­ti koo­ki, türk­la­sest naa­ber te­gi koh­vi­ku jaoks kä­si­töö­li­mo­naa­di ning tür­gi küp­se­ti­si, te­ma elu­kaas­la­ne his­paa­nia­pä­ra­se kar­tu­liom­le­ti, ve­ne­lan­nast sõ­ber kee­tis bor­ši. Pe­re­mees Ar­go Ki­vi oli val­mis kü­las­ta­jaid kes­ka­su­last väi­ke­se bus­si­ga ko­du­koh­vi­kus­se sõi­du­ta­ma, suu­res aias män­gis ki­tar­ri ja lau­lis Len­nu, ko­da­ni­ku­ni­me­ga Leon­hard Tuul.

Poo­le­mõi­sa tä­na­val ava­sid val­mi­mis­jär­gus Aja­leid­ja Loo­me­ma­jas Sand­ra Puu­sepp, An­ni­ka Kle­mets, Ma­rian Rüt­man, El­la Ka­ri ja Lau­ra Nir­gi hoo­vi­koh­vi­kus. Valikus oli näiteks kahte sorti ühepajatoitu ning igaüks sai endale valmistada meelepärase võileiva. Kü­las­ta­jaid loen­da­ti kä­bi­de abil. Pä­rast sul­ge­mist sel­gus, et loo­me­ma­ja hoo­vi­koh­vi­kut kü­las­tas 184 ini­mest.

Kaks koh­vi­kut olid ava­tud Raud­­tee tä­na­val. Kunz­ti­saa­li koh­vi­kus, mi­da pi­da­sid kuns­ti­rin­gi liik­med, võis li­saks söö­da­va­le-joo­da­va­le vaa­da­ta kuns­ti­rin­gi liik­me­te maa­li­de näi­tust. Get­ter Luik avas Raud­tee tä­na­val koh­vi­ku Pil­la­pa­lu päi­ke. Te­ma pak­kis tüh­jad kan­di­kud kok­ku ju­ba kaks ja pool tun­di pä­rast koh­vi­ku­te­päe­va ava­mist. Rah­vast käis oo­da­tust tun­du­valt roh­kem ja sel­leks ajaks sai kõik ot­sa.

Pär­na tä­na­val oli ava­tud hoo­vi­täi­ka ja ko­du­koh­vik Eli­sa­beth, mi­da pi­das Kai Mi­ki­ver koos kaa­sa­ga. Pa­ku­ti pea­mi­selt ma­gu­sat. Par­gi tä­na­val te­gut­ses Aiaäär­e pood-koh­vik, kus Gre­te-Ma­ri­sol Ki­vi­soo müüs koos sõp­ra­de­ga lisaks kookidele ka kukekomme.

Too­min­ga tä­na­val oli teist aas­tat Tee­le koh­vik. Pe­re­mees Tor­mi Pa­ju pak­kus nä­puš­nits­liks ko­han­da­tud vii­ni šnits­leid, pe­re­tü­tar Tee­le Miia mi­ni­pann­koo­ke, küp­si­seid ja pul­ga­kom­me. Aias oli ka näi­tus-müük Tee­le Miia mi­ni­maa­li­dest ja män­guas­ja­de müü­gia­la.

RMK kü­las­tus­kes­ku­ses Jaa­ma tä­na­val oli ava­tud sa­mu­ti va­ra­se­mast tut­tav Par­gi koh­vik. Seal pak­kus Aa­ri Hein koos abi­lis­te­ga ost­jailt oht­ralt kii­du­sõ­nu päl­vi­nud ku­ke­see­ne­pi­ru­kat ja see­ne­sel­jan­kat.

Esi­me­se koh­vi­ku­te­päe­va­ga sa­mal ajal oli Aeg­vii­dus ka mat­ka­fes­ti­val. Mõ­le­ma et­te­võt­mi­se üks kor­ral­da­ja, Aeg­vii­du kultuurijuht Bir­git Pih­la­mäe üt­les, üri­tu­si ka­van­da­des us­kus, et need üks­teist ei se­ga, pi­gem toob fes­ti­val ko­du­koh­vi­ku­tes­se uu­si kü­las­ta­jaid: „Nii ka läks. Loo­me­ma­ja hoo­vi­koh­vi­ku nai­sed kin­ni­ta­sid, et nen­de kü­las­ta­ja­te hul­gas oli mat­ka­fes­ti­va­lil osa­le­nuid. Ka tei­sed koh­vi­ku­pi­da­jad olid kü­las­ta­ja­te roh­ku­se üle meel­di­valt ül­la­tu­nud ning üt­le­sid, et roh­kem käis võõ­raid kui ko­ha­lik­ke ini­me­si.“

Pü­ha­päe­val ava­tak­se Aeg­vii­du ko­duae­da­des 6 koh­vi­kut.

Eelmine artikkelAnija vallavalitsus võtab ajutiselt tööle haridusspetsialisti
Järgmine artikkelLauritsapäeva jooksu võitis OLIVER ANNUS