Oma­va­lit­su­sed tun­nus­ta­sid ha­ri­dus­töö­ta­jaid

1600

Anija valla haridustöötate vastuvõtt oli Draamateatris, Kuusalu vallas restoranis Valkla Rand, Raasiku vallas Aruküla rahvamajas, Loksa tunnustuspidu Viinistul.

Õpetajate päeva paiku olid Anija, Kuusalu, Raasiku valla ja Loksa linna haridustöötajad kutsutud traditsiooniliselt tänuüritusetele ja vastuvõttudele. Aasta jooksul silmapaistvamad haridustöötajad said oma­valitsustelt tänukirju ja -meeneid.

Ani­ja vald

Ani­ja val­la­va­lit­sus kut­sus 180 õpe­ta­jat ning kul­tuu­ri- ja noor­soo­töö­ta­jat 5. ok­toob­ri õh­tuks Ees­ti Draa­ma­teat­ris­se, kus pä­rast val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­ta­mi vas­tu­võt­tu vaa­da­ti eten­dust „Tuhk ja ak­va­viit“.
Al­la­su­tus­te et­te­pa­ne­kul an­ti 19 ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­le val­la­va­lit­su­se tä­nu­ki­ri. Keh­ra güm­naa­siu­mist said tä­nu­kir­ja ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Mar­ga­ri­ta Kuus­maa, kuns­tiõ­pe­ta­ja An­ne Tan­ne, 35 aas­tat koo­lis töö­ta­nud kee­miaõ­pe­ta­ja Viia Kar­jus, aja­loo ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Ree­si Kus­lap, ve­ne kee­le õpe­ta­ja Na­tal­ja Kirs­berg ning klas­siõ­pe­ta­ja Epp Raud­ki­vi, Ala­ve­re põ­hi­koo­list kä­si­töö ja ko­dun­du­se õpe­ta­ja Ann Järv­soo, klas­siõ­pe­ta­ja Hel­le Huul ja ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Tiia Lii­vak.

Keh­ra kuns­ti­de­koo­list kla­ve­ri- ja viiu­liõ­pe­ta­ja ning kont­sert­meis­ter Ok­sa­na Lo­hi­no­va, kuns­tiõ­pe­ta­ja Ok­sa­na Tka­tšen­ko ja akor­dio­niõ­pe­ta­ja Ju­ta Hin­no­bert. Las­teaiaõ­pe­ta­ja­test päl­vi­sid val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja Kat­rin Alt­sepp Las­te­ta­rest, Kai­ri Sir­kas Le­pat­rii­nust ning Lau­ra Ro­sen­berg Ala­ve­re Mõm­mi­last.

Veel tun­nus­ta­ti tä­nu­kir­ja­ga Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­jaid, raa­ma­tu­ko­gus 40 aas­tat töö­ta­nud Ai­ta Tam­meor­gu ja Ees­ti raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te in­foot­sin­gu­võist­lu­se võit­jat Kai­re Kroo­ni, Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te kuns­ti­rin­gi ju­hen­da­jat Ma­re Vil­lem­sood ning Ai­re Pav­lovs­kit Viim­si Pe­re­ko­dust Ani­ja val­la las­te­le pa­ku­tud ko­du­soo­ju­se ja hoo­li­vu­se eest.

Kuu­sa­lu vald

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kut­sus 5. ok­toob­ri õh­tuks val­la koo­li­de õpe­ta­jad res­to­ra­ni Valk­la Rand, kus nei­le esi­nes Jaan Sööt.

Val­la­va­lit­sus kin­kis Triin Põll­maa ke­raa­mi­li­se vaa­si kõi­gi­le õpe­ta­ja­te­le, ke­da koo­lid esi­ta­sid val­la aas­ta õpe­ta­ja tiit­li kan­di­daa­ti­deks. Aas­ta õpe­ta­ja kuu­lu­ta­tak­se väl­ja Kuu­sa­lu val­la tä­nu­peol jaa­nua­ri al­gu­ses Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas.

See­kord on kan­di­daa­te 18 – neist 17 õpe­ta­jat ning üks tiim. Et­te­pa­ne­kud aas­ta õpe­ta­ja tiit­li saa­mi­seks esi­ta­sid koo­li­de ja las­teae­da­de ju­hid.  

Es­ma­kord­selt tu­li üks et­te­pa­nek väl­jast­poolt koo­li – 18 val­le­la­ni­ku all­kir­ja­ga esi­ta­ti kan­di­daa­diks Kuu­sa­lu kesk­koo­li abiõ­pe­ta­ja ja rin­gi­ju­hi Sil­vi Mäit­su. Kuu­sa­lu kesk­koo­li juht­kon­na et­te­pa­ne­kul on kan­di­daa­did veel klas­si­õpe­ta­jad Kat­rin Rüüt­sa­lu, He­le­ri Šelem­ba, Kai­re Truus ja Ka­ja-Ast­rid Reis­ka, ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­jad Sir­je Vaard ja Rii­na Ja­la­kas, muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja koo­ri­juht Nii­na Es­ko ning Ki­Va (kiu­sa­mis­va­ba kool) mees­kond Pi­ret Kam­ber, He­le­ri Šelem­ba, Kai­re Truus ja Pil­le Pürg.

Kuu­sa­lu las­teaiast Jus­si­ke esi­ta­ti tiit­li­le staa­ži­kas las­teaiaõ­pe­ta­ja Mai­la Tamm, Kiiu las­teaiast  lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja Pil­le Plakk, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­list tšel­loõ­pe­ta­ja Too­mas Vel­met, muu­si­kaa­ja­loo õpe­ta­ja Olev Oja ja look­pil­li­de õpe­ta­ja El­vis Ja­kob­son, Kol­ga koo­list ema­kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja ning la­vas­ta­ja Ter­je Va­rul, õp­pea­la­ju­ha­ta­ja ning ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Nel­le Nur­me­la, tu­gii­sik ja pi­ka­päe­va­rüh­ma õpe­ta­ja Re­ta Jä­nes.

Lok­sa linn

Lok­sa õpe­ta­ja­te­le kor­ral­da­ti väl­ja­sõit Vii­nis­tu res­to­ra­ni, kus nei­le esi­ne­sid Taa­vi Pe­ter­son ja Er­ki-And­res Nuut.

Lok­sa lin­na aas­ta õpe­ta­jaks 2017 kuu­lu­ta­ti Lok­sa güm­naa­siu­mi kee­mia ja bio­loo­gia õpe­ta­ja Lin­da Kask. Lin­na­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ko­hu­se­tund­li­ku ja tub­li töö eest said ka Lok­sa güm­naa­siu­mist HEV-koor­di­naa­tor Ga­li­na Ni­ki­ti­na, in­fo­juht ja füü­si­kaõ­pe­ta­ja Ar­vi Soo­lind, hu­vi­juht ja muu­si­kaõ­pe­ta­ja Rii­na Paar­ta­lu, klas­siõ­pe­ta­ja Me­ri­ke Moks, ve­ne kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Mar­ga­ri­ta Pro­ko­po­va, ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Lii­na Lii­va­mä­gi, ma­te­maa­ti­ka ja kuns­tiõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Ok­sa­na Go­li­ko­va, ees­ti kee­le õpe­ta­ja Sig­ne Al­ter, rin­gi­juht Ai­var Jü­ri­mets, Lok­sa las­teaiast Õn­net­rii­nu õpe­ta­jad Pil­le Pae­süld, Marg­ret Latt, La­ris­sa Nef­jo­do­va ja Je­le­na Kand­ruši­na ning Lok­sa muu­si­ka­koo­list di­ri­gent  Tee­le Utt.

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja­gas tä­nu­kir­ju ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te päe­val 6. ok­toob­ril. Tä­nu­kir­ja saa­jaid oli 37, esi­ta­da said kõik al­la­su­tu­sed. Kin­gi­tu­seks oli Üle­mis­te Kes­ku­se 40eu­ro­ne kin­ke­kaart, val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi li­sas en­da raa­ma­tu Raa­si­ku val­last.

Tä­nu­kir­ja said Lee­vi Kop­li­mets ko­hu­se­tund­li­ku töö, hea­de idee­de ja pü­hen­du­mu­se eest Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis; Mer­li Se­li ko­hu­se­tund­li­ku, pi­kaa­ja­li­se töö eest Raa­si­ku põ­hi­koo­lis; Eve Vendt, kel­le õpi­la­sed saa­vu­ta­sid kõr­geid koh­ti Loo­de-Ees­ti re­gioo­ni muu­si­ka­koo­li­de kon­kur­sil ja Võ­ru akor­dio­ni­muu­si­ka päe­va­de võis­tu­män­gi­mi­sel; Pi­ret Stern­hof noor­te kand­le­män­gi­ja­te vä­ga hea ju­hen­da­mi­se eest, võis­tu­män­gi­mi­se va­ba­riik­li­kul pil­li­peol osa­le­mi­se eest; Glai­re He­li­laid-Ru­ben, kel­le õpi­la­sed saa­vu­ta­sid kõr­geid koh­ti Loo­de–Ees­ti re­gioo­ni muu­si­ka­koo­li­de kon­kur­sil; He­li Ka­ru Raa­si­ku las­te-, pois­te- ja noor­te mees­te koo­ri­de vä­ga hea ju­hen­da­mi­se eest ja koo­li­noor­te lau­lu­peo­le vii­mi­se eest.

Rai­vo Napp, Tõ­nu Paas ja Laur Leet­jõe said tä­nu pa­nu­se eest Raa­si­ku põ­hi­koo­li re­no­vee­ri­mi­se prot­ses­si; Eve­lin Par­ve edu­ka ter­vi­see­den­du­se eest Aru­kü­la las­teaias; Tii­na Too­min­gas loo­va lä­he­ne­mi­se eest õp­pe­te­ge­vu­se­le; Kül­li Een­raid ko­hu­se­tund­li­ku töö ja maits­va­te roo­ga­de val­mis­ta­mi­se eest Aru­kü­la las­teaias; Ma­ri­ka Lil­le tä­nu­väär­se õpe­ta­ja abi töö eest Aru­kü­la las­teaias; An­žel­la Veel­maa las­te vä­ga hea et­te­val­mis­tu­se eest Raa­si­ku val­la ja Har­ju­maa lau­lu­võist­lus­teks.

Iri­na Haa­vis­to sai tä­nu Raa­si­ku las­te las­teaia­päe­va jääd­vus­ta­mi­se eest ja loo­va lä­he­ne­mi­se eest õp­pe­te­ge­vu­se­le; Lin­da Wro­bel pi­kaa­ja­li­se ja ko­hu­se­tund­li­ku töö eest Raa­si­ku las­teaias; An­ge­la Al­lik kui pa­rim laag­ri­kor­ral­da­ja ja sä­rav TO­RE-lii­ku­ja Raa­si­kul; Erik Tamm­soo dis­ko­ri-, he­li- ja val­gus­töö eest; Eg­le Jü­ri­mets tu­le­mus­li­ku töö eest li­ne-tant­su ju­hen­da­ja­na.

Hen­ry Ka­ri tä­na­ti pa­nu­se eest „Raa­si­ku vald 25“ üri­tus­tes­se; Ga­ri­na Too­min­gas sai tä­nu Raa­si­ku val­la 25. sün­ni­päe­va üri­tus­te kor­ral­da­mi­se eest; Ma­ri Möls töö eest rah­vus­va­he­li­se kon­ve­rent­si „Em­po­wer the Teac­her of To­mor­row“ kor­ral­da­mi­sel; Mo­ni­ka Nu­ka, kel­le õpi­la­sed saa­vu­ta­sid kõr­geid koh­ti Har­ju bio­loo­gia olüm­piaa­dil, va­ba­riik­li­kul olüm­piaa­dil ja maa­kond­li­kul geog­raa­fia tee­ma­päe­val; Ul­vi Ten­sing, kel­le õpi­la­sed saa­vu­ta­sid maa­kond­li­kul ma­te­maa­ti­ka olüm­piaa­dil kõr­geid koh­ti; Lee­na Möls, kel­le õpi­la­sed saa­vu­ta­sid kõr­geid koh­ti maa­kond­li­kul ve­ne kee­le olüm­piaa­dil ning rah­vus­va­he­li­sel olüm­piaa­dil Pihk­vas; Aron Lips, kel­le õpi­la­ne saa­vu­tas maa­kond­li­kul tööõ­pe­tu­se olüm­piaa­dil kõr­ge ko­ha ja maa­kon­na tööõ­pe­tu­se olüm­piaa­di kor­ral­da­mi­se eest Aru­kü­las.

Lei­li Nel­son ja Ast­rid Lin­nu­mäe, kel­le õpi­la­sed saa­vu­ta­sid maa­kon­nas prang­li­mi­se võist­lu­sel kõr­ged ko­had. Ivi­ka Je­gis, kel­le õpi­la­ne oli va­ba­riik­li­kul ing­li­se kee­le loov­töö­de kon­kur­sil kõr­gel ko­hal ja tub­li abis­ta­ja­na rah­vus­va­he­li­se kon­ve­rent­si „Em­po­wer the Teac­her of To­mo­row“ Ees­tis­se too­mi­sel ja kor­ral­da­mi­sel.

Kül­li Ovir Aru­kü­la põ­hi­koo­li mu­di­las-, las­te- ja pois­te­koo­ri vii­mi­se eest koo­li­noor­te lau­lu­peo­le,  abis­ta­ja rah­vus­va­he­li­se kon­ve­rent­si „Em­po­wer the Teac­her of To­mo­row“ kor­ral­da­mi­sel. Ka­ja Aru­sa­lu Aru­kü­la põ­hi­koo­li ka­he rah­va­tant­su­kol­lek­tii­vi vii­mi­se eest tant­su­peo­le, abis­ta­ja rah­vus­va­he­li­se kon­ve­rent­si „Em­po­wer the Teac­her of To­mo­row“ kor­ral­da­mi­sel.

Kad­ri Vii­ra sai tä­nu õp­pe­töö kor­ral­da­mi­se eest niiöel­da ehi­tusp­lat­sil ning pa­nu­se eest Raa­si­ku koo­li re­no­vee­ri­mi­se prot­ses­si. Tii­na Tinn Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­koo­li las­te- ja  pois­te­koo­ri­de vä­ga hea ju­hen­da­mi­se eest, Maia-Re­ta Tram­pärk Aru­kü­la wal­dorf­koo­li las­te- ja  pois­te­koo­ri­de vä­ga hea ju­hen­da­mi­se eest; Ma­ret Mei­go Ees­ti wal­dorf­koo­li­de olüm­pia­män­gu­de kor­ral­da­mi­se eest Aru­kü­las; Kar­men Püü Ees­ti wal­dorf­koo­li­de eu­rüt­mia­päe­va kor­ral­da­mi­se eest Aru­kü­las.

Kris­ta Kuusk sai tä­nu­kir­ja kui aas­ta õpe­ta­ja, „Ees­ti­maa õpib ja tä­nab“ Har­ju lau­reaat ja va­ba­riik­lik no­mi­nent ning kon­ve­rent­si „Em­po­wer the Teac­her of To­mo­row“ Ees­tis­se too­mi­se ja kor­ral­da­mi­se eest.