Õiguskantsler soovitas Anija voliko­gul viia määrus maamaksu kohta seadustega kooskõlla

30
Anija vallamaja.

Möö­du­nud nä­da­lal saa­tis õi­gus­kants­ler Ül­le Ma­di­se Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu­le kir­ja, mil­les an­nab tea­da, et ar­ves­ta­des mit­mes ko­ha­li­kus oma­va­lit­su­ses hi­li­ne­mi­se­ga teh­tud maa­mak­su mää­ra­de muut­mi­se ot­su­seid, kont­rol­lis ta, kas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 10. au­gus­ti 2023 mää­rus maa­mak­su­mää­ra­de muut­mi­se koh­ta vas­tab põ­hi­sea­du­se­le ja maa­mak­su­sea­du­se­le. Õi­gus­kants­ler jõu­dis jä­rel­du­se­le, et val­la­vo­li­ko­gu ot­sus on mõ­le­ma sea­du­se­ga vas­tuo­lus, ning te­gi vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku viia mää­rus sea­dus­te­ga koos­kõl­la.

„Pa­lun and­ke ok­toob­ri­kuu jook­sul tea­da, kui­das ole­te õi­gus­kants­le­ri et­te­pa­ne­kut jär­gi­nud,“ on kir­jas.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas 18. mail ala­tes 1. jaa­nua­rist 2024 uued maa­mak­su­mää­rad. Ar­ves­ta­ti, et nen­de mää­ra­de­ga lae­kub järg­mi­sel aas­tal maa­mak­su val­laee­lar­ves­se 264 660 eu­rot. Juu­nis an­dis ra­han­dus­mi­nis­tee­rium oma­va­lit­sus­te­le tea­da, et kal­ku­laa­tor, mil­le jär­gi oma­va­lit­sus­tel soo­vi­ta­ti ka­van­da­ta­vat maa­mak­su ar­ves­ta­da, an­nab eks­lik­ku in­fot, soo­vi­ta­ti se­da mit­te ka­su­ta­da ning keh­tes­ta­da mak­si­maal­sed või sel­le lä­he­da­sed maa­mak­su mää­rad, et ta­ga­da 2024. aas­taks maa­mak­su lae­ku­mi­se kasv. Juu­lis sel­gus, et uu­te ar­ves­tus­te ko­ha­selt lae­kub Ani­ja val­la­le kehtestatud maksumääradega tu­le­val aas­tal maa­mak­su hoo­pis li­gi 33 000 eu­rot vä­hem kui tä­na­vu­ne 240 600 eu­rot.

Na­gu pal­jud oma­va­lit­su­sed, seal­hul­gas Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu, ot­sus­tas ka Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu au­gus­tis oma va­rem teh­tud ot­sust muu­ta ning keh­tes­tas ala­tes 1. jaa­nua­rist 2024 mak­si­maal­sed lu­ba­tud maa­mak­su mää­rad. Ar­ves­ta­ti, ku­na maa­mak­su aas­ta­se­le kas­vu­le on keh­tes­ta­tud piir­määr, ei saa ühe­gi maao­ma­ni­ku maa­maks tõus­ta võr­rel­des va­ra­se­ma aas­ta­ga roh­kem kui 10 prot­sen­ti.

Maa­mak­su­sea­du­se jär­gi peab ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu järg­mi­se aas­ta maa­mak­su­mää­rad keh­tes­ta­ma hil­je­malt sel­le­le eel­ne­va aas­ta 1. juu­liks. Ku­na Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu muu­tis neid 10. au­gus­til, on uus mää­rus õi­gus­kants­le­ri hin­nan­gul sea­du­se­ga vas­tu­olus. Ta vii­tas ka vas­tuo­lu­le põ­hi­sea­du­se­ga, mis sä­tes­tab, et rii­gi­või­mu teos­ta­tak­se üks­nes põ­hi­sea­du­se ja sel­le­ga koos­kõ­las ole­va­te sea­dus­te alu­sel. Ko­ha­lik oma­va­lit­sus peab tal­le la­hen­da­mi­seks de­le­gee­ri­tud kü­si­mu­sed ot­sus­ta­ma koos­kõ­las sea­du­se­ga, mär­kis Ül­le Ma­di­se.

„Pä­rast 1. juu­lit on vo­li­ko­gul või­ma­lik maa­mak­su­mää­ra­sid keh­tes­ta­da üle­järg­mi­seks mak­sus­ta­mi­saas­taks ja edas­pi­di­seks. Võt­tes pä­rast 1. juu­lit 2023 vas­tu mää­ru­se, mil­le­ga keh­tes­ta­ti 2024. aas­tal ra­ken­da­ta­vad maa­mak­su mää­rad, üle­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu vo­li­tus­nor­mi pii­re,“ lei­dis õi­gus­kants­ler.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev mär­kis, et au­gus­ti­kuus maa­mak­su­mää­ra­sid muu­tes tea­dis vo­li­ko­gu, et uus mää­rus on sea­du­se­ga vas­tu­olus.

„Õi­gus­kants­le­ril on ju­rii­di­li­selt õi­gus ja meil tu­leb see mää­rus tun­nis­ta­da keh­te­tuks, ilm­selt tee­me se­da no­vemb­ri­kuus,“ lau­sus ta.

Jaa­nus Ka­lev tõ­des, et val­la­ee­lar­ve­le tä­hen­dab see tu­le­val aas­tal mitmekümne tuhande euro ulatuses maa­mak­su lae­ku­mi­se vä­he­ne­mist. Mak­su­mää­ra­de ar­vu­ta­mi­sel ka­su­ta­sid oma­va­lit­su­sed mi­nis­tee­riu­mi soo­vi­ta­tud kal­ku­laa­to­rit. Ku­na te­gu on ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi teh­tud vea­ga, on ta se­da meelt, et saa­ma­ta jää­nud tu­lu tu­leks oma­va­lit­sus­te­le rii­gieel­ar­vest kom­pen­see­ri­da: „Aru­ta­si­me val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­ga, et võik­si­me koos teis­te sar­na­ses olu­kor­ras val­da­de­ga te­ha ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le ühis­pöör­du­mi­se. See on rii­gi vi­ga, me po­leks esial­gu ma­da­la­maid mak­su­mää­ra­sid keh­tes­ta­nud, kui nen­de ar­ves­ta­mi­se alu­seks pa­ku­tud kal­ku­laa­tor oleks and­nud õi­get in­for­mat­sioo­ni.“

Ka Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu muut­sid järg­mi­se aas­ta maa­mak­su­mää­ra­sid au­gus­tis ehk pä­rast 1. juu­lit. Nen­de poo­le ei ole õi­gus­kants­ler pöör­du­nud.

Eelmine artikkelPõlispärn vajus Kuusalu kiriku tornile enne tormi
Järgmine artikkelRaasiku vallavalitsuse osakonnajuhataja KARIN MÖLLITS