Põlispärn vajus Kuusalu kiriku tornile enne tormi

36
Foto Kuusalu Kroonika

Eel­mi­se nä­da­la al­gu­ses te­ki­tas Kuu­sa­lus kõ­neai­net ki­ri­ku tor­ni­le võ­ra­ga va­ju­nud kõr­ge pärn, mil­le Ar­bo­rest OÜ töö­ta­jad ee­mal­da­sid kol­ma­päe­va, 4. ok­toob­ri hi­li­sõh­tuks. Pär­na lan­ge­ta­mist jääd­vus­tas ning aval­das pil­did ja vi­deo Fa­ce­boo­kis Raul Val­gis­te Kuu­sa­lu Kroo­ni­kast. Te­gu oli riik­li­ku kait­se all ol­nud põ­lis­pär­na­ga, mil­le lan­ge­ta­mi­seks tu­li kesk­kon­naa­me­tilt saa­da eri­lu­ba. EELK Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas rää­kis, et pärn oli va­ju­nud ja toe­tus oks­te­ga vas­tu ki­ri­ku tor­ni nä­dal va­rem. Ki­ri­kuõ­pe­ta­ja esi­tas kesk­kon­naa­me­ti­le taot­lu­se puu lan­ge­ta­mi­seks, sest kar­tis, et ees oo­ta­vad sü­gis­tor­mid või­vad pär­na täie­li­kult mur­da ja sel­le­ga kah­jus­ta­da ki­ri­ku hoo­net. Kesk­kon­naa­me­ti esin­da­ja käis pär­na olu­kor­da hin­da­mas tei­si­päe­val, 3. ok­toob­ril ja tu­vas­tas, et puu oli oht­li­kult kal­du, võis iga hetk ma­ha kuk­ku­da, ohus­ta­da ini­me­si ja lä­he­dal asu­vaid hoo­neid. Jaa­nus Ja­la­kas: „Ku­na suur torm oli nä­da­la­va­he­tu­sel tu­le­mas ja puu veel roh­kem tor­ni vas­tu va­ju­nud, võt­sin kol­ma­päe­val ühen­dust Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti Ma­dis Prak­si­ga. Ta ümb­rit­ses ala lin­di­ga ja tea­vi­tas kesk­kon­naa­me­tit, Ar­bo­rest OÜ töö­ta­jad alus­ta­sid puu lan­ge­ta­mi­se­ga õh­tul kell 19 ja lõ­pe­ta­sid kel­la 23 pai­ku. Suur tä­nu Ma­dis Prak­si­le ja kesk­kon­naa­me­ti töö­ta­ja­le Kät­lin Ku­ke­le kii­re te­gut­se­mi­se eest! Torn kan­na­ta­da ei saa­nud, na­tu­ke on kroh­vi maas.“ Tor­nis asuv kell jäi esial­gu viis mi­nu­tit ma­ha, nüüd näi­tab taas täp­set ae­ga. Kuu­sa­lu ki­ri­kuaias oli 4 põ­lis­pär­na, mis võe­ti kait­se al­la 1960. aas­tal. Nen­de olu­kor­da hin­na­ti kuus aas­tat ta­ga­si ja eks­per­di soo­vi­tu­sel võe­ti kaks puud ma­ha. Prae­gu­seks on al­les vaid üks pärn.

Eelmine artikkelKuusalu valla 85. aastapäeva pidu Kolgakülas
Järgmine artikkelÕiguskantsler soovitas Anija voliko­gul viia määrus maamaksu kohta seadustega kooskõlla