Nutip­ro­jekt Ani­ja val­la noor­te­le

857

Noor­te­kes­kus sai Ani­ja val­la noor­te di­gia­la­seks koo­li­tu­seks üle 9550 eu­ro.

Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se kor­ral­da­tud ava­tud noor­te­kes­kus­te pro­jek­ti­kon­kur­si ko­mis­jon ot­sus­tas toe­ta­da Ani­ja Val­la Noor­te­kes­ku­se pro­jek­ti „Sc­ree­na­gers“ 9553,23 eu­ro­ga. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 12 057,05 eu­rot. Pro­jek­ti raa­mes kor­ral­da­tak­se Ani­ja val­la noor­te­le töö­tu­be ning prak­ti­list õpet, kui­das in­ter­ne­ti­si­su ee­ti­li­selt tar­bi­da ja te­ha vir­tuaal­ko­gu­kon­da­des koos­tööd.

„Noo­red vee­da­vad ek­raa­ni­de ta­ga vä­ga pal­ju ae­ga ja kui­gi tun­dub isee­ne­sest­mõis­te­tav, et nad on di­gi­maail­mas vä­ga pä­de­vad, siis pä­ris nii see pa­ra­ku ole,” rää­kis Ani­ja Val­la Noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi.

Noor­te­juht In­ga Koit­la li­sas: „Nad vaa­ta­vad vä­ga pal­ju you­tu­be´ist vi­deob­lo­gi­sid, sel­le ase­mel, et neid ka ise te­ha. Et vlo­gil oleks ka mõ­te, on va­ja tead­mi­si ja os­ku­si.“

„Sc­ree­na­ger­si“ idee on­gi an­da noor­te­le tead­mi­sed, os­ku­sed ja va­hen­did, et te­ge­le­da graa­fi­li­se di­sai­ni­ga, vi­deog­raa­fia­ga ja vlo­gi­mi­se­ga. Pro­jek­ti ra­ha eest os­te­ti pee­gel­kaa­me­ra, pro­jek­tor, ek­raan, ar­vu­ti ja mo­ni­tor.

Mai­kuus on ka­vas käia Keh­ra, Ala­ve­re ja Aeg­vii­du koo­li­des, kus tut­vus­ta­tak­se pro­jek­ti ning rää­gi­tak­se ne­tike­tist ehk vii­sa­kast ja tur­va­li­sest suht­le­mi­sest in­ter­ne­tis. Ja­ga­tak­se ka soo­vian­kee­te – pro­jek­tis saab osa­le­da ku­ni 20 noort. Neid hak­ka­vad ju­hen­da­ma sa­mu­ti noo­red – Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia graa­fi­li­se di­sai­ni eria­la lõ­pe­ta­nud Kleer Ke­ret Ta­li ja sa­ma õp­piv Kas­par Kal­las­te, BF­Mi fil­mi­kuns­ti tu­deng Erik Mumm ning Mi­kael Par­man, kes on õp­pi­nud mul­ti­mee­diat ja peab vi­deob­lo­gi you­tu­be ka­na­lil Keerdt­repp.

Hil­je­malt juu­nis al­ga­vad sep­temb­ri­ni toi­mu­vad töö­toad graa­fi­li­sest di­sai­nist – näi­teks, kui­das ku­jun­da­da rek­laam­pla­ka­tit, blo­gi­mi­sest ehk vee­bi­päe­vi­ku pi­da­mi­sest ning vi­deog­raa­fiast ehk kui­das te­ha kaa­me­ra­ga vi­deo­sid ning neid ka mon­tee­ri­da. Töö­toad hak­ka­vad toi­mu­ma paar kor­da kuus. Teoo­ria­tun­nid ning prak­ti­li­sed tööd, mil­le te­ge­mi­seks on va­ja ar­vu­ti­teh­ni­kat, näi­teks klip­pi­de mon­tee­ri­mi­ne, on Keh­ra noor­te­kes­ku­ses, fil­mi­mist on ka­vas te­ha eri koh­ta­des.

Kõi­ki­des töö­tu­ba­des te­hak­se ka prak­ti­li­si töid. Käiak­se kü­las ka pro­jek­ti part­ne­ril OÜl Pri­mend, kus noor­te­le tut­vus­ta­tak­se, mil­li­seid on IT ala õp­pi­nu töö­või­ma­lu­sed ning rää­gi­tak­se and­me­kait­sest.

Kris­tii­na Püi mär­kis, et ko­gu pro­jek­ti lä­bi­vii­jad on noo­red ise, noor­soo­töö­ta­jad ai­nult tut­vus­ta­vad ja suu­na­vad.
„Tee­mad ja te­ge­vus­ka­vad on noor­te va­li­tud ja koos­ta­tud, ne­mad võt­sid hin­na­pak­ku­mi­si ja pa­nid pro­jek­ti lä­bi­vii­mi­seks teh­ni­ka kok­ku. Ka pro­jek­ti tut­vus­ta­me noor­te­ga koos­töös,“ kin­ni­tas ta.

Pä­rast pro­jek­ti lõp­pu on tun­nus­tu­sü­ri­tus, kus ana­lüü­si­tak­se teh­tut.

Eelmine artikkelEu­roo­pa 50 tu­den­git ja õp­pe­jõu­du tu­le­vad Kuu­sa­lu val­da
Järgmine artikkelToe­tus puue­te­ga ini­mes­te­le elua­se­me­te ko­han­da­mi­seks