Nord­wood Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne avas Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pre­si­dent

1592
Nordwood Aegviidu spordihoone avamisel osalesid kohalikud elanikud koos lastega, endised Aegviidu ja praegused Anija valla juhid, EOK ning mitmete spordialaliitude juhid.

Pea­le EOK pre­si­den­di UR­MAS SÕÕ­RU­MAA olid Nord­wood Aeg­vii­du spor­di­hoo­net ava­mas mit­me spor­dia­la­lii­du ju­hid ja spor­di­te­ge­la­sed.

„Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor, kü­sin spor­di­re­por­te­ri­te tüü­pi­li­se kü­si­mu­se: „Mis tun­ne on?,“ pä­ris sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm nõu­ko­gu esi­mees ja Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Too­mas Tõ­ni­se koo­li­juht Tii­na Stein­ber­gilt möö­du­nud nel­ja­päe­val, 14. juu­nil Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne ava­mi­sel.

EOK president URMAS SÕÕRUMAA.
EOK president URMAS SÕÕRUMAA.

„Ja­lust võ­tab nõr­gaks,“ vas­tas di­rek­tor ja li­sas, et täi­tu­nud on koo­li­pe­re suur unis­tus: „Aeg­vii­dus on lu­ge­ma ja kir­ju­ta­ma õpe­ta­tud sa­da aas­tat. Usun – ju­ba need ini­me­sed, kes sel­le koo­li lõid, unis­ta­sid, et las­tel oleks koht, kus män­gi­da pal­li, joos­ta ja hü­pa­ta.“

Et spor­di­hoo­ne ehi­ta­mi­ne on väi­ke­se Aeg­vii­du jaoks peaae­gu sa­jan­di sündmus, tões­tas ka ava­pi­du, kus oli ko­hal suur hulk Ees­ti tun­tud spor­di­te­ge­la­si. Kõik nad olid po­si­tiiv­selt ül­la­tu­nud, et vaid 700 ela­ni­ku­ga asu­las­se, mil­le koo­lis õpib 60 last, ehi­ta­ti se­da­võrd uh­ke spor­di­saal.

Aas­ta­küm­neid oo­da­tud spor­di­saa­li avas Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pre­si­dent Ur­mas Sõõ­ru­maa. Tra­dit­sioo­ni­li­se lin­di­lõi­ka­mi­se ase­mel pa­lus ta kok­ku­tul­nuil ühes­koos hüü­da Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va ja Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne ava­mi­se auks: „Ter­ve Ees­ti eest!“ Pä­rast se­da tea­tas EOK juht: „See hoo­ne on ava­tud.“

Esi­nes Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koo­r He­li Ka­ru ju­ha­tu­sel.

Oodatud aastakümneid
Too­mas Tõ­ni­se kin­ni­tas, et Aeg­vii­du spor­di­hal­li on igat­se­tud vä­he­malt 50-60 aas­tat. Ta mee­nu­tas – on ol­nud eri­ne­vaid loo­tu­si ja plaa­ne ku­ni sel­le­ni, et lam­mu­ta­da Aeg­vii­du koo­li­ma­ja ning ehi­ta­da ase­me­le suur ha­ri­dus­pa­lee koos spor­di­saa­li­ga.

„2013. aas­tal jõud­si­me ära­tund­mi­se­ni, et enam oo­da­ta ei saa ning tel­li­si­me pro­jek­ti,“ sõ­nas too­na­ne Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu esi­mees.

Val­la­juh­ti­de soov oli, et hoo­ne so­biks Aeg­vii­tu ehk oleks pui­dust ning ra­hul­daks nii koo­li­pe­re kui ko­ha­li­ke spor­di­sõp­ra­de va­ja­du­sed: „Et idee teos­tuks, pa­nid õla al­la vä­ga pal­jud ini­me­sed, Aeg­vii­du vald kor­jas ra­ha, võt­si­me pan­ga­lae­nu, ka­su­ta­si­me ühi­ne­mis­toe­tust, sai­me abi Lea­der-pro­jek­tist ning Nord­wood Aeg­vii­du Puit toe­tas pui­du­ma­ter­ja­li­ga.“

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas tä­nas en­di­se Aeg­vii­du val­la juh­te, kes spor­di­hoo­ne ra­ja­mi­se al­ga­ta­sid ja el­lu vii­sid ning ehi­ta­jaid ja toe­ta­jaid.

Olüm­pia­ko­mi­tee pre­si­dent Ur­mas Sõõ­ru­maa tun­nis­tas, et pi­das Aeg­vii­dut olu­li­selt suu­re­maks: „Kuul­sin nüüd, kui vä­he õpi­la­si on siin koo­lis ja ka ela­nik­ke po­le pal­ju. Se­da enam näi­tab nii­su­gus­te ra­ja­tis­te ole­ma­so­lu, et need ini­me­sed vää­ri­vad se­da.“

Pal­le iga­le lap­se­le
Pä­rast spor­di­hoo­ne ava­mist tun­nis­tas Too­mas Tõ­ni­se, et na­tu­ke kar­tis – kui­das saab pal­li vä­ra­vas­se või kor­vi vi­sa­ta või üle võr­gu ser­vi­da, kui kü­la­li­sed ei kin­gi spor­di­hoo­ne­le üh­te­gi pal­li: „Nüüd tun­dub, et see mu­re on pi­kaks ajaks mur­tud.“

Tões­ti, pal­le ko­gu­nes ava­mist­se­re­moo­nia lõ­puks nii pal­ju, et ilm­selt ja­gub iga Aeg­vii­du koo­li lap­se jaoks.
Ur­mas Sõõ­ru­maa tõi kaa­sa hul­ga pal­le kor­vpalli män­gi­mi­seks, Ees­ti Kä­si­pal­li­lii­du pre­si­dent Oli­ver Kruu­da koos pea­sek­re­tä­ri Pir­je Oras­so­ni­ga võr­gu­täie kä­si­pal­li pal­le. Neist ühe pa­lus Too­mas Tõ­ni­se pre­si­den­dil vä­ra­vas­se vi­sa­ta.

Ees­ti Võrk­pal­li­lii­du pre­si­dent, rii­gi­ko­gu lii­ge Han­no Pev­kur pi­di kin­giks too­dud pal­li­ga ser­vi­ma üle võr­gu, tei­sel pool võt­tis pal­li vas­tu Ani­ja abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor. Han­no Pev­kur tõ­des, et tõe­li­sed spor­di­me­hed tu­le­vad reeg­li­na väik­se­ma­test koh­ta­dest ning loet­les, et sa­mal õh­tul Eu­roo­pa Kuld­lii­ga või­du pea­le män­gi­nud Ees­ti võrk­pal­li­koon­di­ses on ena­mus me­hi pä­rit Tü­rilt, Võ­rust, Rak­ve­rest, Pär­nust, And­re Aga­nits Aeg­vii­dust veel väik­se­mast Ora­va kü­last. Ta soo­vi­tas Aeg­vii­du rah­val nau­ti­da mõ­nu­ga spor­di­hoo­ne näol saa­dud luk­sust ja aval­das loo­tust, et küm­ne aas­ta pä­rast on Ees­ti võrk­pal­li­koon­di­ses üks män­gi­ja ka Aeg­vii­dust.

„Siin on nüüd sel­leks kõik tin­gi­mu­sed loo­dud,“ sõ­nas võrk­pal­li­lii­du juht.

Pal­li­ga, mil­le ta kin­gi­tu­seks kaa­sa tõi, män­gis eel­mi­sel hooa­jal Ees­ti koon­dis: „Ma ei lask­nud siia kir­ju­ta­da mees­te au­tog­ram­me, mui­du te olek­si­te pan­nud sel­le kap­pi. Aga pall on sel­leks, et män­gi­da.“

Ka Ees­ti Korv­pal­li­lii­du pre­si­dent Jaak Sa­lu­mets ja pea­sek­re­tär Keio Ku­hi tõid Aeg­vii­tu korv­pall pal­le ning Jaak Sa­lu­mets vis­kas ka uue spor­di­saa­li esi­me­se kor­vi. Pal­li­de­ga tu­lid ava­peo­le veel kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi spor­dio­sa­kon­na nõu­nik Kaa­rel Nes­tor, Aeg­vii­du Pui­du te­gev­juht Mar­tin Hein­ta­lu ja Nord­woo­di ju­ha­tu­se lii­ge Tõ­nu Ehr­pais ning Har­ju­maa Spor­di­lii­du pre­si­dent Jü­ri Paa­vel ja te­gev­juht Sir­je Ti­ker­päe. Jü­ri Paa­vel lu­bas, et edas­pi­di ei pea Aeg­vii­du lap­sed enam nii pal­ju mu­ja­le võist­le­ma sõit­ma, vaid spor­di­liit saab nüüd ha­ka­ta ka seal võist­lu­si kor­ral­da­ma. En­di­ne kauaaeg­ne ETV spor­di­aja­kir­ja­nik Mar­ko Kal­ju­veer tu­li Aeg­vii­tu jalg­pal­li­ga: „On süm­bool­ne, et ava­te sel­le kau­ni spor­di­hoo­ne jalg­pal­li MMi ava­päe­val.“

Ees­ti­maa Spor­di­lii­du Jõud pea­sek­re­tär Tar­mo Volt kin­kis spor­di­hoo­ne­le tše­ki 350 eu­ro­ga. Eesti Võimlemisliidu president Toomas Tishler viskas kingiks toodud võimlemisrõngad spordisaali keskele ning asepresident Viktor Saaron läks neile kätel kõndides järele. Sulgpalliliidu spordikoordinaator Maris Mehilane avaldas lootust, et uude saali märgitakse maha ka sulgpallipiirid ning nad saavad tulla sinna võistlusi korraldama.

Nordwood Aegviidu spordihoone ehitaja, OÜ Tarvaprojekt juhatuse liige Janno Jõe lausus, et tal õnnestus kingiks tuua midagi sellist, mida keegi teine ei toonud – tennisekomplekt: „Siin saalis on võimalik ka tennist mängida.“

Spordihoone ehitati Aegviidu kooli külge. Spordisaali pääseb koolimajast ja ka eraldi õueuksest.
Spordihoone ehitati Aegviidu kooli külge. Spordisaali pääseb koolimajast ja ka eraldi õueuksest.

Kooli ja kohalike kasutusse
Aegviidu spordihoone ehitasid OÜ Tarvaprojekt ja OÜ R.E.S.T. Grupp, kes tegid riigihankel odavaima pakkumise – 839 811 eu­rot. Eelmisel suvel alanud ehitus pidi lõppema jõuluks.

„Kahjuks langesid kokku mitmed halvad asjad. Peamiselt olid probleemid materjalide tarnega,“ nentis ehituse alltöövõtja, OÜ Markiis Ehitus juhatuse liige Maario Urgas.

Aegviidu vald planeeris 2017. aasta eelarvesse spordihoone ehituseks 530 000 eurot, sellest 350 000 laenuraha, 80 000 eurot saadi Leader-programmist maakütte ehitamiseks, ülejäänud osa saadi ühinemistoetusest. Maaküttetorustik pandi kooli staadioni alla ning ka staadion renoveeriti.

Spordihoone esimesel korrusel on lisaks saalile veel inventariruum, meeste saun ja tualetid, teisel korrusel jõusaal ja naiste saun.

Endine Aegviidu vallavanem Riivo Noor ütles, et tänab väga oma kolleege, eriti Enn Punga ja Lilja Piibeleht-Tarassovit, kelle panus spordihoone valmimisel oli väga suur.

Uut spordihoonet haldab sihtasutus Anija Valla Spordimaailm, kes võttis sinna tööle administraatorid Annika Noore ja Maris Mägi.

Annika Noor sõnas, et alates sügisest hakkab spordisaal olema ennelõunal Aegviidu kooli, pärastlõunast terve kogukonna kasutuses: „Ennekõike ootame, et seltskonnad, kes on Aegviidus juba aastaid koos treeninud, broneerivad siin omale kindla aja.“

Eelmine artikkelPõh­ja-Tal­linn ül­la­tas Aeg­vii­du koo­li lõ­pe­ta­jaid
Järgmine artikkelHuvi­koo­li­de õpi­las­te head tu­le­mu­sed kon­kurs­si­del