Nor­dic Hou­ses päl­vis vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te erip­ree­mia

742
Nor­dic Hou­ses kin­gi­tus – Kiiu disc­gol­fi­par­gi jaoks teh­tud ka­tu­sea­lu­ne.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val kuu­lu­ta­ti väl­ja kon­kur­si „Aas­ta te­ha­se­ma­ja 2019“ võit­jad. Kuu­sa­lu val­las te­gut­sev puit­ma­jatootja Nor­dic Hou­ses KT OÜ sai vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te erip­ree­mia, kon­kur­si­le olid esi­ta­tud Kiius asuva Nordic Houses Discgolf Parki jaoks too­de­tud 19 ka­tu­sea­lu­st.

Žü­rii sel­gi­tu­ses on öel­dud, et et­te­võ­tet tun­nus­ta­tak­se eri­pree­mia­ga käe­so­le­va­le ja ka va­ra­se­ma­te­le kon­kurs­si­de­le esi­ta­tud ko­gu­kon­na aren­gut toe­ta­va­te eri­la­hen­dus­te val­mis­ta­mi­se eest.

Nor­dic Hou­ses on varasemalt tei­nud ja pai­gal­da­nud ko­ha­li­ku­le ko­gu­kon­na­le kin­gi­tu­se­na Vi­ha­soo lin­nu­vaat­lus­tor­ni ning Kuu­sa­lu las­teaia õue­sõp­pe­pa­vil­jo­ni.

Nor­dic Hou­ses juht Ar­go Saul üt­les, et vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te erip­ree­mia on tä­hen­dus­ri­kas tun­nus­tus. Ka Kiiu disc­gol­fi­par­gi var­jua­lu­sed on teh­tud kin­gi­tu­se­na, te­gu po­le tu­ru­le suu­na­tud too­te­ga: „Disc­gol­fi­par­gis on 19 ra­da, iga ra­ja al­gu­ses on ka­tu­sea­lu­ne. Val­mis­ta­si­me neid kol­me tüü­pi ka­tus­te­ga, na­gu on ka ma­jad Ees­tis – viil-, la­me- ja kald­ka­tu­se­ga. Ka­su­ta­tud on eri vär­ve, et an­da ins­pi­rat­sioo­ni ja näi­da­ta, mil­li­seid ka­su­ta­mis­või­ma­lu­si puit an­nab.“

Vii­ma­ne var­jua­lu­ne oli val­mis, kuid disc­gol­fi­par­ki vii­ma­ta, Nor­dic Hou­ses pre­sen­tee­ris se­da eel­mi­se nä­da­la tei­ses poo­les toi­mu­nud mes­sil Ees­ti Ehi­tab.

Ar­go Saul sõ­nas, et ettevõte oli mes­sil es­ma­kord­selt. Tutvuti Nordic Houses standardmajade lahendustega ning samuti Kolgas asuva Männivälja arendusega. Mullu müüs Nor­dic Hou­ses Ees­tis­se küm­me pui­te­ra­mut, põ­hi­turg on Nor­ra.