Noor­te­kes­ku­sed õpe­ta­vad ko­dus meis­ter­da­ma ja küp­se­ta­ma

1090
Kuusalu noortekeskuse töötajate ELSBETH LINGI, KRISTA ALLIKU ja ENE LIIVANDI postitus Facebookis.

Ehk­ki seo­ses CO­VID-19 vii­ru­se le­vi­ku­ga on ka noor­te­kes­ku­sed su­le­tud, te­gut­se­vad need eda­si. Noor­te­ga su­hel­dak­se sot­siaal­mee­dia kau­du.

Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus
Sa­mal päe­val, 16. märt­sil, kui erio­lu­kord ra­ken­dus, and­sid Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se töö­ta­jad Fa­ce­boo­ki-le­hel noor­te­le tea­da, et noor­te­kes­kus on küll su­le­tud, kuid nad on töö­päe­va­del kell 14-18 nen­de jaoks ole­mas, val­mis toe­ta­ma ja ju­hen­da­ma. Üht­la­si lu­ba­sid noor­soo­töö­ta­jad, et pa­ne­vad noor­te­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki-le­he­le iga päev üles mõ­ne män­gu või meis­ter­da­mi­sõ­pe­tu­se, et päe­vad ik­ka rõõm­sa­mad olek­sid.

Ene Lii­vand, Els­beth Link ja Kris­ta Al­lik on ala­tes sel­lest ajast oma rin­gi­töö ajal li­sa­nud Fa­ce­boo­ki uu­si üle­san­deid. Pa­be­ri­töö­rin­gi ajal on tut­vus­ta­tud pa­ber­lil­le­de, pa­be­rist ja puu­koor­te­st paa­ti­de te­ge­mist ning ti­bu­de ja mu­na­de te­ge­mist taas­ka­su­ta­tud pa­be­rist, munade värvimist ke­vad­pü­ha­deks. Ko­kan­dus­rin­gi toi­mu­mi­sa­jal on ja­ga­tud ka­nee­li­rul­li­de ja vahv­li­tuu­tu­de küp­se­ta­mi­se õpe­tu­si ning ret­sep­te, ju­hen­da­tud kae­ra­hel­be­küp­sis­te te­ge­mist. Kuns­ti­rin­gi raa­mes on noo­ri är­gi­ta­tud tai­me­de­ga pil­te joo­nis­ta­ma, mit­me­su­gus­te pi­si­vi­di­na­te ja pähk­li­te-seem­ne­te­ga joo­nis­tu­si ning neist fo­to­sid te­ge­ma, väi­kes­te­le si­le­da­te­le ki­vi­de­le maa­li­ma, puu­koo­rest ese­meid meis­ter­da­ma.

Noor­te­kes­ku­se Fa­ce­boo­kis on erio­lu­kor­ra ajal ka ju­hen­did, kui­das va­nast kin­dast te­ha kä­pik­nuk­ku, män­gi­da kum­mi­kek­su, kül­va­ta mu­na­koor­tes­se, meis­ter­da­da tup­pa on­ni või tüd­ru­ku­tel te­ha en­da­le sc­runc­hie`t ehk juuk­se­hoid­ja, te­ha sõl­mi. Rah­vus­va­he­li­sel luu­le­päe­val är­gi­ta­ti noo­ri luu­le­ta­ma. Igal nä­da­lal tu­le­ta­tak­se ka meel­de, et noo­red pea­vad pü­si­ma ko­dus ning väl­jas käies ei to­hi ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu lä­he­ma­le min­na kui 2 meet­rit. On ka mit­me­su­gu­seid ju­hen­deid, kui­das ko­dus õp­pi­da ja kaug­töö­ga hak­ka­ma saa­da.

Juh­tiv noor­soos­pet­sia­list Kris­ta Al­lik pos­ti­tas ka tea­te, et noor­te­kes­ku­se töö­ta­jad on val­mis va­ja­du­sel ko­du­sõp­pi­jaid ai­ta­ma.

Noor­soo­töö­ta­ja Ene Lii­vand rää­kis, kui noor­te­kes­ku­ses veel ta­va­pä­ra­selt töö­tas, ai­tas ta mit­mel noo­re­mal koo­li­lap­sel õp­pi­da: „Sa­ge­li he­lis­ta­ti ema­le, et ta­haks noor­te­kas­se jää­da kaue­maks, ning saa­di lu­ba­dus, et võib ju­hul, kui kõik ära õpi­tak­se. Siis ha­ka­ti rut­tu õp­pi­ma, et jõuaks meie juu­res koos sõp­ra­de­ga ka muid as­ju te­ha.“

Erio­lu­kor­ra kol­me nä­da­la jook­sul on seo­ses dis­tant­sõp­pe­ga Kuu­sa­lu noor­soo­töö­ta­ja­telt abi pa­lu­nud mõ­ned noo­red.

„Ol­ge jul­ged ka edas­pi­di kind­las­ti abi kü­si­ma. Ole­me ole­mas, ai­ta­me rõõ­mu­ga!“ lu­bas ta.

Aru­kü­la ja Raa­si­ku noor­te­kes­kus
Raa­si­ku val­la noor­soo­töö­ta­jad An­ge­la Al­lik ja Maar­ja-Ly Tei­no ning koo­li­de hu­vi­ju­hid Lii­si Gus­sak ja Ma­ri Möls te­gid erio­lu­kor­ra tõt­tu 20. märt­sil Fa­ce­boo­ki eral­di le­he RV­noo­red.
„Püüa­me meie noor­te­le mär­ku an­da, et ole­me nen­de jaoks ole­mas, mei­le võib he­lis­ta­da ja kir­ju­ta­da. Ja­ga­me Fa­ce­boo­ki kau­du ideid ja või­ma­lu­si, mi­da ko­dus ol­les te­ha,“ üt­les An­ge­la Al­lik.

RV­noor­te le­hel on ja­ga­tud in­fot vi­deot­ree­nin­gu­te, vir­tuaal­se­te eten­dus­te ja muu­seu­mi­de koh­ta, õpe­ta­tud, kui­das kä­si õi­ges­ti pes­ta, kut­su­tud üles õues ja­lu­ta­mas või spor­ti­mas käies kor­ja­ma üles ma­ha­vi­sa­tud prü­gi. Koos­töös jalg­pal­lik­lu­bi­ga Jo­ker teh­ti väl­ja­kut­se, et noo­red fil­mik­sid ja pos­ti­tak­sid vi­deo­sid oma pal­li „kõk­si­mi­sest“. Osa­le­ja­te va­hel loo­si­tak­se väl­ja kolm jalg­pal­li.

Üle-eel­mi­sel nä­da­lal pos­ti­ta­ti RV­noor­te le­he­le ka kü­sit­lus – pa­lu­tak­se esi­ta­da ideid ja et­te­pa­ne­kuid, kui­das noor­te­ga te­ge­le­vad spet­sia­lis­tid saak­sid nen­de jaoks ol­la erio­lu­kor­ras roh­kem kät­te­saa­da­vad ning mi­da võik­sid veel noor­te­le pak­ku­da.

Keh­ra ja Ala­ve­re noor­te­kes­kus
Ka Keh­ra ja Ala­ve­re noor­te­kes­ku­sed ja­ga­vad oma sot­siaal­mee­dia leh­te­del in­fot eri­ne­va­te ko­dus­te te­ge­vus­te koh­ta. Igaks nä­da­laks esi­ta­tak­se ka üks väl­ja­kut­se ja pa­lu­tak­se pos­ti­ta­da sel­lest noor­te­kes­kus­te Fa­ce­boo­ki leh­te­de­le fo­to­sid. Noori kut­su­ti üles pus­le­sid kok­ku pa­ne­ma ning kir­ju­ta­ma, mil­li­seid põ­ne­vaid raa­ma­tuid on ko­du­s ol­dud nä­da­la­te jook­sul loe­tud, et neid ka teis­te­le soo­vi­ta­da.

Li­saks on Keh­ra noor­te­kes­kus ja­ga­nud Le­go sõp­ra­de­le üle­san­deid ning pa­lu­nud oma meis­ter­dus­test pil­te pos­ti­ta­da. Ülemöödunud nä­da­lal an­dis ka ko­kan­dus­ring tea­da, et jät­kab ko­dust lah­ku­ma­ta – Fa­ce­boo­ki kau­du an­tak­se soo­vi­tu­si, mil­li­seid söö­ke ko­dus val­mis­ta­da.

Eelmine artikkelLoomad vajavad abi ka kriisi ajal
Järgmine artikkelSõnumitoojas 15. aprillil