Noo­red kor­ral­da­sid Raa­si­kul jõu­lu­bal­li

383
Raa­si­ku noor­te jõu­lu­bal­li kor­ral­da­jad KER­LI ALEK­SE­JEV, AN­NA PIT­ŠU­GI­NA, AND­RA AL­LIK, MA­RIIA TIIK ja IN­GER­LY PE­NU, ees HAR­DI ORAS. Fo­to Anas­ta­sia Kral­le

Lau­päe­val, 18. det­semb­ril toi­mus Raa­si­ku rah­va­ma­jas 16aas­tas­te­le ja va­ne­ma­te­le mõel­dud jõu­lu­ball, mil­le kor­ral­da­sid ko­ha­li­kud 17-20aas­ta­sed noo­red: And­ra Al­lik ja Ma­riia Tiik Raa­si­kult, Ker­li Alek­se­jev ja In­ger­ly Pe­nu Aru­kü­last, An­na Pit­šu­gi­na Pi­ka­ve­rest ja Har­di Oras Jä­ga­last.

Pea­kor­ral­da­ja, Tal­lin­na Lil­le­kü­la güm­naa­siu­mi abi­tu­rient And­ra Al­lik rää­kis, et bal­lii­dee sün­dis eel­mi­sel aas­tal Raa­si­ku val­la noor­te idee­la­bo­ris: „Mõ­nes koo­lis te­hak­se bal­le, kuid meie po­le saa­nud ühel­gi osa­le­da.“

Esial­gu pi­di noor­te­ball toi­mu­ma möö­du­nud aas­tal, Co­vi­di tõt­tu lük­kus eda­si. Tä­na­vu esi­ta­sid noo­red idee Raa­si­ku val­la noor­te et­te­võt­lik­ku­se ja oma­alga­tus­li­ke te­ge­vus­te pro­jek­ti­kon­kur­si­le ning said bal­li kor­ral­da­mi­seks 500 eu­rot toe­tust.

„Et­te­val­mis­tu­sed käi­sid kä­si­käes unis­ta­mi­se­ga, ku­ju­ta­si­me et­te, mil­li­sel bal­lil ta­hak­si­me ol­la. Soo­vi­si­me, et noor­me­hed olek­sid üli­kon­da­des, tüd­ru­kud uh­ke­tes klei­ti­des, et õh­tu pa­kuks pi­du­li­ku ja gla­muur­se ela­mu­se, noo­red ju ena­mas­ti sel­lis­te­le üri­tus­te­le oo­da­tud ei ole,“ rää­kis And­ra Al­lik.

Bal­li­le re­gist­ree­rus 60 kü­la­list, li­saks oma val­la noor­te­le osa­le­sid nen­de sõb­rad-tut­ta­vad Keh­rast, Kuu­sa­lust ja Tal­lin­nast, sa­mu­ti olid ko­hal Raa­si­ku ja Aru­kü­la kul­tuu­ri­ju­hid, noor­soo­töö­ta­jad, hu­vi­ju­hid.

„Noor­me­hed tu­lid­ki ilu­sa­tes üli­kon­da­des ja tüd­ru­ku­tel olid kau­nid klei­did, soen­gud ja meik. Ball oli pi­gem va­ba­mas õhk­kon­nas. Ko­he al­gu­ses sai võt­ta šam­pan­jak­laa­si al­ko­ho­li­va­ba joo­gi­ga ja fo­to­bok­sis las­ta te­ha pil­te. Rah­va­ma­ja saa­lis esi­ne­sid an­sam­bel As­te­roi­did Aru­kü­last, DDG bänd Tal­lin­nast ning Ro­land Zam­fi­ri peo­tant­suõ­pi­la­sed. Kes soo­vis, sai tant­si­da, va­he­peal olid män­gu­de pau­sid.“

Bal­lil osa­le­nu­te seast va­li­ti jõu­lu­ku­nin­gan­na ja jõu­lu­ku­nin­gas. Hää­le­ta­da said kõik osa­le­jad: „Pa­lu­si­me igaü­hel mär­ki­da, kes nen­de ar­va­tes neid tiit­leid vää­rik­sid, kes nä­gid sel õh­tul eri­ti kau­nid väl­ja või on tiit­lit väärt isi­kuo­ma­dus­te poo­lest.“

Jõu­lu­ku­nin­gan­naks va­li­ti kor­ral­dus­tii­mi lii­ge Ma­riia Tiik Raa­si­kult, jõu­lu­ku­nin­gaks Karl Jo­han­nes Kask Keh­rast.

Rah­va­ma­ja saa­li kõr­val­ruu­mis oli bal­li­kü­la­lis­te­le kae­tud toi­du­laud snäk­ki­de ja ma­gu­sa­ga. See sai And­ra Al­li­ku sõ­nul kae­tud tä­nu spon­so­ri­te­le, ke­da oli küm­me­kond. Osad olid Tal­lin­nast, ko­du­kan­di et­te­võ­te­test toe­ta­sid jõu­lu­bal­li Raa­si­ku Õl­le­te­has, OÜ Mõ­nu­sad Maiu­sed ja Kolm Juus­tu Aru­kü­last ning Soh­vik ja Pit­sa­pea­tus Keh­rast.

„Ole­me vä­ga ra­hul. Ka kü­las­ta­jailt sai­me vä­ga head ta­ga­si­si­det, öel­di, et sel­li­ne ball võiks saa­da tra­dit­sioo­niks. Kas tee­me järg­mi­sel aas­tal jäl­le, ei os­ka veel öel­da, en­ne pea­me end kor­ra­li­kult väl­ja puh­ka­ma,“ lau­sus And­ra Al­lik.

Ta sel­gi­tas, et ne­li ja pool tun­di kest­nud jõu­lu­bal­li kor­ral­da­mi­se juu­res oli kõi­ge kee­ru­li­sem, kui­das see prae­gu­sel pii­ran­gu­te ajal üld­se saaks toi­mu­da: „Me ei taht­nud min­na sea­du­se­ga vas­tuol­lu, jäl­gi­si­me pi­de­valt olu­kor­da ja suht­le­si­me ter­vi­sea­me­ti­ga. Käi­sin det­semb­ri al­gu­ses mand­lio­pe­rat­sioo­nil, vii­mas­tel nä­da­la­tel pi­di­me oma tii­mi­ga suht­le­ma vaid te­le­fo­ni ja in­ter­ne­ti teel. Kuid sai­me ilu­sas­ti hak­ka­ma, ole­me ju­ba nii kaua koos te­gut­se­nud, et tun­ne­me ja usal­da­me üks­teist. Ka kul­tuu­ri- ja noor­soo­töö­ta­jad kiit­sid, et neil on vä­ga hea meel nä­ha Aru­kü­la ja Raa­si­ku noo­ri koos te­gut­se­mas.“

Eelmine artikkelPõh­ja-Ees­ti jõu­lu­toi­tu­de kon­kur­si­le esi­ta­ti 11 ret­sep­ti
Järgmine artikkelSoovime rahulikke pühi ja olge terved!