Põh­ja-Ees­ti jõu­lu­toi­tu­de kon­kur­si­le esi­ta­ti 11 ret­sep­ti

201
Ani­ja Mõi­sa­koh­wi­ku In­nA­mo­ra­ta pe­re­nai­ne Ül­le Nii­ne­mets teeb Põhja-Eesti toitu. Ühel pannil valmib orsotto, teisel praevad räimed.

Põh­ja-Ees­ti toi­du­raa­ma­tus aval­da­tak­se jõu­lu­toi­tu­de kon­kur­silt maa­si­ka­vaht, He­le­ri­ni õu­na­maius ja jõu­lut­rühv­lid.

Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­ti juht, tä­na­vu­se mait­se­te aas­ta üri­tus­te eest­ve­da­ja Eha Paas ja­gas möö­du­nud nä­da­lal ko­ha­li­ku toi­du­võr­gus­ti­ku liik­me­te­le di­gi­taal­set ret­sep­ti­ko­gu­mik­ku „Ko­du­kok­ka­de jõu­lu­kon­kur­si ret­sep­tid“. Sel­les­se on koon­da­tud kon­kur­sil osa­le­nud 11 jõu­lu­toi­du pil­did, au­to­ri­te koos­ta­tud val­mis­ta­mi­sõ­pe­tu­sed ja toi­tu­de lood. Iga ret­sep­ti juur­de on li­sa­tud Ani­ja Mõi­sa­koh­wik In­nA­mo­ra­ta pe­re­nai­se Ül­le Nii­ne­met­sa kom­men­taar. Ka on iga toi­du juu­res joo­gi­soo­vi­tus – Põh­ja-Ees­tis too­de­tud so­biv vein või li­mo­naad. Ko­gu­mi­ku leiab Aren­dus­ko­ja Lea­der-piir­kon­na ko­du­le­he­ga seo­tud vee­bi­le­helt „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“.

Ena­mik kon­kur­si­le saa­de­tud jõu­lu­ret­sep­ti­de au­to­ri­test ela­vad Lää­ne-Vi­ru­maal või on seo­tud seal­se kan­di­ga. Har­ju­maalt osa­les Jan­ne Kal­lak­maa Kuu­sa­lust ja retsp­ti Ani­ja Mõi­sa­koh­wi­ku me­nüüst saa­tis ka sel­le pe­re­nai­ne Ül­le Nii­ne­mets.

Jan­ne Kal­lak­maa õpe­tab te­ge­ma prae­tud räi­mi põh­ja­ran­ni­ku ran­na­ka­lu­ri­te moo­di – riiv­saia ja ruk­ki­ja­hu­ga. Ta kir­ju­tas sel­gi­ta­vas loos ja rää­kis ka Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sai ret­sep­ti, kui ETV saa­tel „Te­re­vi­sioon“ oli 1. juu­ni hom­mi­kul Palm­se mõi­sa aiast La­he­maa rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va pu­hul ot­seü­le­kan­ne. Kar­li Lam­bot Ju­min­dalt ja Inge Va­gist­röm Ta­pur­last praa­di­sid ot­se­saa­tes räi­mi.

„Võt­sin nen­de loal ret­sep­ti ka­su­tus­se ja saat­sin ka kon­kur­si­le. Kui sü­gi­sel hak­ka­si­me Sal­mis­tul pi­da­ma Roo­si Vil­lat, pak­ku­si­me se­da mit­mel kor­ral kü­la­lis­te­le. Kos­ti­ta­si­me sel vii­sil prae­tud räi­me­de­ga Roo­si Vil­las ka Sa­ga­di res­to­ra­ni kol­lek­tii­vi, pea­kokk Ma­ren Rits kii­tis ja lei­dis, et võiks ol­la nen­de­gi res­to­ra­ni me­nüüs,“ sel­gi­tas Jan­ne Kal­lak­maa.

Ül­le Nii­ne­met­sa ret­sept on lam­ba­kint­su praad her­ne­pü­ree, por­gan­di­te ja pas­ti­naa­gi­ga. See on Ani­ja Mõi­sa­koh­wi­kus ol­nud üks ar­mas­ta­tu­maid jõu­lu­toi­te ning pa­ku­tak­se ka tä­na­vus­te jõu­lu­de ajal.

Ret­sep­ti­ko­gu­mi­kus on veel kar­tu­li-kõr­vit­sa­pu­der koo­kos­pii­ma ja lam­ba­hakk­li­hast kot­let­ti­de­ga, eba­kü­doo­nia­vaht od­ra­ja­hu­küp­si­se pu­ru ja eba­kü­doo­niak­rõp­su­de­ga, jõu­lu­hõn­gu­li­ne õu­na­kook, räi­med ko­du­ses ma­ri­naa­dis, krõ­bi­se­va lu­me rul­lid, Kal­le räi­me­fi­leed kar­tu­li­pud­ru ning pu­na­se si­bu­la ja no­bi­kast­me­ga.

Kolm ret­sep­ti aval­da­tak­se ke­va­del il­mu­vas Põh­ja-Ees­ti toi­du­raa­ma­tus, mil­le pa­neb kok­ku Viim­sis te­gut­se­va Öko-spaa Har­moo­ni­kum pe­re­nai­ne Ene Lill: Raa­di­ko maa­si­ka­ta­lu pe­re­ma­he Kaa­rel Kil­ki loo­dud maa­si­ka­vaht, Mar­ja Ta­lu Aian­di pe­re­rah­va 10aas­ta­se tüt­re He­le­rin Mäält­se­me­he „He­le­ri­ni õu­na­maius“ ja Eve­lin An­to­ni jõu­lut­rühv­lid.

Ret­sep­ti­de­le kom­men­taa­rid li­sa­nud Ül­le Nii­ne­mets üt­les, et Põh­ja-Ees­ti toi­tu­de ka­hel va­ra­se­mal võist­lu­sel val­mis­ta­sid ja mait­se­sid hin­da­jad kon­kur­si­roo­gi, jõu­lu­de-eel­se ti­he­da töög­raa­fi­ku tõt­tu see­kord ei jõud­nud.

„Män­gi­sin mõt­tes kõik need ret­sep­tid lä­bi, oma se­nis­te ko­ge­mus­te põh­jal tek­kis ku­jut­lus­pilt mait­se­nüans­si­dest ja ter­vi­kust. Kõik ret­sep­tid olid hu­vi­ta­vad ning rõõ­mu teeb, et ka­su­ta­ti Põh­ja-Ees­ti­le oma­seid pae­peal­seid mait­seid ja too­rai­neid – kar­tul, ka­la, oder. Mul­le meel­dis ka see, et mit­mes ret­sep­tis oli ühe kom­po­nen­di­na sea­rasv. Mi­nu va­nae­ma ja va­na­tä­did te­gid pak­se ha­pu­pii­ma­pann­koo­ke, mi­da praa­di­sid sea­ras­va­ga. See an­dis eri­li­selt hea mait­se, mi­da või­ga ega toi­duõ­li­ga praa­di­des ei saa­vu­ta,“ kõ­ne­les Ül­le Nii­ne­mets Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Ani­ja Mõi­sa­koh­wi­ku­le on omis­ta­tud Põh­ja-Ees­ti toi­du­mär­gis. Pe­re­nai­ne kin­ni­tas, et Põh­ja-Ees­ti toi­tu­de vas­tu tun­tak­se hu­vi, koh­vi­ku me­nüüs on od­rak­ruu­pi­de­ga val­mis­ta­tav or­sot­to ja muid­ki ret­sep­te ko­ha­li­kest toi­duai­ne­test. Ka hin­da­vad klien­did te­ma sõ­nul se­da, et joo­ki­dest pa­ku­tak­se ko­ha­lik­ku too­dan­gut – Ha­ba­ja Vii­na­vab­ri­ku, Aru Mõi­sa ja Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la vei­ne ning Moe too­teid.

Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta et­te­võt­mi­sed kes­ta­vad ke­va­de­ni. Veeb­rua­ris on tu­le­kul ko­du­kok­ka­de õp­pe­päev, plaa­nis on osa­le­da Tou­rEs­til, märt­sis tu­leb et­te­võt­ja­te väl­ja­sõit-koh­tu­mi­ne, ap­ril­lis aja­kir­ja­ni­ke ring­reis ja Põh­ja-Ees­ti toi­du­raa­ma­tu esit­lus ning mait­se­te aas­ta tä­nuü­ri­tus Ani­ja mõi­sas.

Eelmine artikkelRaa­si­ku õpi­las­te mi­ni­fir­mad osa­le­sid usi­nas­ti jõu­lu­laa­ta­del
Järgmine artikkelNoo­red kor­ral­da­sid Raa­si­kul jõu­lu­bal­li