Noor­soo­töö Lok­sa gru­pis on Kuu­sa­lu ja Vi­hu­la vald

1155

Mul­lu ok­toob­ris moo­dus­tas Ees­ti Noor­soo­töö Kes­kus oma­va­lit­sus­te­ga teh­ta­va koos­tööp­ro­jek­ti II eta­pis 13 grup­pi. Noor­soo­töö kes­ku­se peaeks­per­di Ag­ne Ad­le­ri sõ­nul lei­ti ana­lüü­si tu­le­mu­se­na oma­va­lit­su­sed, kus koos­töös rii­gi­ga saaks noor­te­vald­kon­nas roh­kem ära te­ha. Üks sel­li­ne on Lok­sa linn.
Lok­sa lin­na­va­lit­su­selt uu­ri­ti, mil­lis­te oma­va­lit­sus­te­ga te­hak­se noor­soo­töö osas koos­tööd. Lin­na­va­lit­su­se soov oli kaa­sa­ta grup­pi Kuu­sa­lu ja Vi­hu­la vald. Mõ­le­ma­le val­la­le saa­de­ti tea­de, et on va­li­tud pi­lootg­rup­pi, millele Eu­roo­pa Lii­du sot­siaal­fon­dist eral­da­tak­se aas­ta­tel 2017-2018 kok­ku 80 880 eu­rot.
Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö vald­kon­na ju­hid tõ­de­vad, et va­lik oli ül­la­tav ja tun­dus pi­gem po­lii­ti­li­ne – Lok­sa lin­na­ju­hid olid sel­leks ajaks tea­ta­nud, et ee­lis­ta­vad hal­dus­re­for­mi pu­hul va­rian­ti, kus Lok­sa lii­de­tak­se Vi­hu­la val­la­ga.
Kuu­sa­lu abi­val­la­va­nem Aa­re Ets: „ Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se ja sot­siaal­vald­kon­na aren­gu­ka­va­sid kok­ku pan­nes oli­me mõel­nud koos­töö­le sar­na­se­ma­te naab­ri­te­ga – Ta­pa, Kad­ri­na, Ani­ja, Jõe­läht­me, Raa­si­ku noor­te­ga on aas­taid teh­tud ühi­seid Ra­Ku laag­reid. Esial­gu me ei vas­ta­nud noor­soo­töö kes­ku­se­le ega osa­le­nud Lok­sa lin­nas kor­ral­da­tud esi­me­sel kok­ku­saa­mi­sel. Kuid olek­si­me il­ma jää­nud li­gi 20 000 eu­rost, mis pro­jek­ti­ga on lu­ba­tud Kuu­sa­lu val­da. Ot­sus­ta­si­me kaa­sa te­ha. Kõi­ge pa­re­mad hin­da­jad on noo­red ise, kui sel­lest pro­jek­tist on nei­le ka­su, siis on häs­ti.“
Mul­lu sü­gi­sel vii­di pro­jek­ti raa­mes lä­bi oma­va­lit­sus­te noor­soo­töö hin­da­mi­ne. Käe­s­o­le­va aas­ta esi­mes­te kuu­de­ga täp­sus­ta­ti te­ge­vus­ka­va. Pro­jek­ti­ju­hiks kin­ni­ta­ti Ma­ria Kudr­ja­ko­va, kes töö­tab Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­ses.
Vas­ta­valt kin­ni­ta­tud te­ge­vus­ka­va­le al­gab pro­jek­ti ra­has­tus tä­na­vu ap­ril­lis. Es­malt luuak­se piir­kon­na noor­te­le ühi­ne Fa­ce­boo­ki grupp. Vi­hu­la val­las peaks sel ke­va­del tu­le­ma noor­te omaal­ga­tus­lik foo­rum tee­mal „Kui­das saaks noor ko­gu­kon­da pa­nus­ta­da ning kui­das noor­te omaal­ga­tust ja ak­tiiv­sust tõs­ta.“
Sü­gi­seks on ka­vas pro­jek­ti­toe­tu­sest soe­ta­da Kol­ga koo­li bän­di­ruu­mi teh­ni­ka. Järg­mi­sel aas­tal saab Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus 5000 eu­ro eest mööb­lit aru­te­lu­de/töö­tu­ba­de ruu­mi jaoks ning 6000 eu­rot fo­to- ja fil­mi­nur­ga si­sus­ta­mi­seks. Järg­mi­sel aas­tal kor­ral­da­tak­se Kuu­sa­lu val­las ühi­ne fil­mi­fes­ti­val.
Tä­na­vu su­vel plaa­ni­tak­se kol­mes oma­va­lit­su­ses võt­ta poo­le ko­ha­ga ran­da töö­le noor­soo­töö­ta­ja, kes te­ge­leks töö­päe­va­del nel­ja tun­ni väl­tel noor­te­ga. Mil­li­ses ran­nas hak­kab noor­soo­töö­ta­ja Kuu­sa­lu val­las töö­le, ei ole veel ot­sus­ta­tud.
Lok­sale antakse ligi 30 000 eurot. Noor­te­kes­ku­ses­se plaa­ni­tak­se luua pro­jek­ti raa­mes 5000 eu­ro eest koh­vik-klu­bi, ku­hu soe­ta­tak­se pil­jar­di­laud ja tei­si män­ge. Sa­mu­ti saa­dak­se pro­jek­tist ta­su ju­hen­da­ja jaoks, et võt­ta ka­su­tu­se­le Lok­sa koo­li­le va­ra­se­malt soe­ta­tud kõrg­teh­no­loo­gi­li­ne tik­ki­mis­ma­sin ja luua õpi­las­fir­ma mee­ne­te loo­mi­seks. Tu­le­val aas­tal on ka­vas kor­ral­da­da Lok­sal koos­töög­ru­pi piir­kon­na noor­te ise­te­ge­vus­lik muu­si­ka­fes­ti­val.
Pro­jek­ti­ga ka­van­da­tak­se kol­me oma­va­lit­su­se noor­te­le veel ühi­seid kul­tuu­riõh­tuid, aru­te­lu­sid, koo­li­tu­si.
Pro­jek­ti juhtg­rup­pi kuu­lu­vad Kuu­sa­lu val­last Kris­ta Al­lik, He­le­ri Pais­te, Anu Kirs­man, Aa­re Ets, Lok­sa lin­nast Mar­git Amer, Ma­ria Kudr­ja­ko­va, Hil­le­ri Trei­salt ja Vi­hu­last An­ne­li Ki­vi­saar, And­res Tru­man, Kat­rin Va­heo­ja.

Eelmine artikkelSõnumitooja 12. aprillil
Järgmine artikkelKeh­ra ja Aru­kü­la jät­ka­vad võist­le­mist kä­si­pal­li meist­ri­tiit­li eest