Noo­red Koo­li prog­ram­mi­ga tu­lid Kuu­sal­lu kaks õpe­ta­jat

1663
Õpe­ta­jad OS­KAR HEL­DE ja NII­NA PRI­MO­LEN­NA­JA kii­da­vad, et Kuu­sa­lu koo­lis on meel­div töö­ta­da.

Kuu­sa­lu kesk­kool on va­li­tud Noo­red Koo­li part­ner­koo­liks.

Prog­ram­mi Noo­red Koo­li ko­du­le­hel in­ter­ne­tis on Kuu­sa­lu val­la­ga seo­tud kol­me noo­re õpe­ta­ja pil­did ja nen­de kir­ju­ta­tud teks­tid.

Lok­sa koo­li vi­list­la­ne Ree­si Kus­lap Pä­ris­pealt aval­dab rä­pi sõ­nad, mil­les tä­nab Keh­ra güm­naa­siu­mi seal töö­ta­tud aas­ta­te eest – te­ma lii­gub nüüd eda­si järg­mi­si väl­ja­kut­seid vas­tu võt­ma. Keh­ras­se läks ta töö­le Noo­red Koo­li prog­ram­mi raa­mes 4 aas­tat ta­ga­si, oli aja­loo ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja.

Noo­red Koo­li ko­du­le­he tei­sel pil­dil on Kuu­sa­lu kesk­koo­li ve­ne kee­le õpe­ta­ja Nii­na Pri­mo­len­na­ja koos õpi­las­te­ga. Te­ma kir­ju­tab peal­kir­ja „Õpi­me koos“ all, kui­das Kuu­sa­lu õpi­la­sed on tal­le ka­he õpe­ta­ja-aas­ta jook­sul ees­ti keelt õpe­ta­nud.

Ka Nii­na Pri­mo­len­na­jast sai õpe­ta­ja prog­ram­mi Noo­red Koo­li toel. Kuu­sa­lu koo­lis õpe­tab veel ta kur­su­se­kaas­la­ne – ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Os­kar Hel­de.

Kuu­sa­lu koo­li mõ­le­mal noo­rel õpe­ta­jal täi­tu­sid nüüd kaks ko­hus­tus­lik­ku tööaas­tat ja lõ­pe­ta­sid prog­ram­mi raa­mes õpin­gud Tal­lin­na Üli­koo­lis. Nad võik­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­list lah­ku­da, kuid mõ­le­mad on ot­sus­ta­nud jät­ka­ta. Prog­ram­mi Noo­red Koo­li nõue on, et ka­heaas­ta­se õpin­gua­ja väl­tel tu­leb õpe­ta­ja­na töö­ta­da väl­ja­va­li­tud koo­lis, pä­rast se­da võib min­na mu­ja­le töö­le.

Noo­red Koo­li prog­ramm an­nab või­ma­lu­se saa­da õpe­ta­jaks kii­ren­da­tud kor­ras – õp­pi­da ja töö­ta­da sa­maaeg­selt koo­lis. Lä­bi­tak­se in­ten­siiv­ne prog­ramm, õpi­tak­se üld­pe­da­goo­gi­kat, ai­ne­di­dak­ti­kat, õp­pi­mi­se sot­siaal­seid ja psüh­ho­loo­gi­li­si as­pek­te ning pal­ju muud koo­li ja õpe­ta­mi­se­ga seon­du­vat, on prak­ti­li­sed se­mi­na­rid.

Kok­ku tu­leb ka­he aas­ta­ga saa­da 60 ai­ne­punk­ti, üli­koo­lis käiak­se nel­jal päe­val kuus – üle ka­he nä­da­la ree­del ja lau­päe­val. Kui prog­ram­mis osa­le­jal puu­dub va­ra­sem ma­gist­ri­kraad, on tal või­ma­lik õpin­guid jät­ka­ta kol­man­dal aas­tal.

Kuu­sa­lu koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats: „Ole­me saa­nud Noo­red Koo­li prog­ram­mi va­hen­du­sel oma koo­li kaks to­re­dat õpe­ta­jat. Nii­na ja Os­kar on koo­li häs­ti sis­se ela­nud, õpi­la­sed ja kol­lee­gid hin­da­vad neid kõr­gelt. Tee­me prog­ram­mi­ga Noo­red Koo­li koos­tööd. Sel aas­tal va­li­ti üle Ees­ti väl­ja prog­ram­mi kuus part­ner­koo­li, kel­le­ga ha­ka­tak­se ti­he­da­mat koos­tööd te­ge­ma. Uuel õp­peaas­tal alus­tavad meie koo­lis tööd veel kaks Noo­red Koo­li prog­ram­mi õpe­ta­jat.“

NII­NA PRI­MO­LEN­NA­JAL psüh­ho­loo­gi ha­ri­dus
Nii­na Pri­mo­len­na­jal on kõrg­koo­li dip­lom ju­ba va­ra­se­mast ajast, õp­pis psüh­ho­loo­gia eria­la. Õpe­ta­ja ame­tit ta pol­nud pi­da­nud, kuid mõ­ni aeg ta­ga­si tun­dis, see on vald­kond, mil­les ta­haks end teos­ta­da.
„Mul oli Har­ju­maalt va­li­da Ko­se või Kuu­sa­lu kool, kus õpe­ta­tak­se ees­ti las­te­le ve­ne keelt. Tal­lin­nas­se töö­le jää­da ei soo­vi­nud. Va­li­sin Kuu­sa­lu, sest elan Tal­lin­nas siin­pool, sõit töö­le ja ta­ga­si kes­tab 25 mi­nu­tit. Olen va­li­ku­ga vä­ga ra­hul, õhk­kond on Kuu­sa­lu koo­lis vä­ga meel­div, nii kol­lee­gid kui ka õpi­la­sed on hea­soov­li­kud. Kui­gi võik­sin nüüd siit lah­ku­da, sest ko­hus­tus­li­kud kaks aas­tat said lä­bi, ot­sus­ta­sin jää­da,“ rää­kis Nii­na Pri­mo­len­na­ja.

Ta mär­kis, et on õpi­la­si, kes saa­vad aru ve­ne kee­le os­ka­mi­se va­ja­lik­ku­sest, ja ka neid, kes ei ta­ha se­da keelt õp­pi­da – na­gu on iga õp­peai­ne­ga. Tä­na­päe­val on ing­li­se keelt las­tel ker­ge õp­pi­da. Ve­ne keelt on pal­ju kee­ru­li­sem sel­geks saa­da, ve­ne kee­le­ga puu­tu­vad Kuu­sa­lu kan­di lap­sed har­va kok­ku.

„Püüan kee­leõ­pet meel­di­va­maks muu­ta, tee­me män­ge, ees­mär­gis­ta­me,“ sõ­nas õpe­ta­ja.

OS­KAR HEL­DE lei­dis prog­ram­mi­ga ot­se­tee õpe­ta­ja­na koo­li
Ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Os­kar Hel­de on tal­lin­la­ne. Pä­rast güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­mist läks ta kait­se­väk­ke, aja­tee­nis­tu­se jä­rel rän­das rin­gi Aust­raa­lias ja Aa­sias.
Kui tu­li Ees­tis­se ta­ga­si, tah­tis min­na õp­pi­ma. Oma ku­na­gi­se klas­si­ju­ha­ta­ja ees­ku­jul soo­vis saa­da kir­jan­du­se õpe­ta­jaks. Noo­red Koo­li prog­ramm pa­kub või­ma­lust ha­ka­ta ko­he õpe­ta­ja­na koo­lis töö­le – saa­da kõrg­ha­ri­dus ja sa­mal ajal töö­ta­da. Ta kan­di­dee­ris prog­ram­mi ja osu­tus va­li­tuks. Et on kur­su­se­le pää­se­nud 23 noo­re seas, an­ti tea­da 2016. aas­ta ke­va­del. Siis tu­li ha­ka­ta koo­li ot­si­ma. Käis tööin­terv­juul nel­jas koo­lis.

„Kui Kuu­sa­lu koo­li jõud­sin, oli su­per­hea ilm ja tund­sin, sel­les koo­lis ta­han ol­la, mõ­jus kõi­ge ko­du­se­malt. Tei­sed koo­lid olid Viim­sis ja Tal­lin­nas,“ kir­jel­das Os­kar Hel­de.

Li­saks 19 ai­ne­tun­ni­le nä­da­las ju­hen­dab ta Kuu­sa­lu koo­lis laua­män­gu­de rin­gi. On suur laua­män­gu­de hu­vi­li­ne ja är­gi­ta­nud hu­vi­tu­ma ka õpi­la­si.

Ku­na elab Kit­se­kü­las, al­gab ta hom­mi­ku­ne tee­kond Kuu­sal­lu kell 6.25, kui is­tub elekt­ri­ron­gi, et sõi­ta Bal­ti jaa­ma. Sealt eda­si lii­ni­bus­si­ga Kuu­sal­lu Ri­hu­mäe­le. Ko­ha­le jõuab kell 7.55, tun­nid al­ga­vad kell 8.

Ta ju­tus­tas, et püüab õpi­las­tes ära­ta­da hu­vi raa­ma­tu­te lu­ge­mi­se vas­tu: „Põ­hi­li­ne on, et lap­se­le tu­leb lei­da õi­ge raa­mat. On ko­hu­tus­lik kir­jan­dus ja igas kuus tu­leb lä­bi lu­ge­da vä­he­malt üks ilu­kir­jan­dus­lik raa­mat. Ke­va­del on või­ma­lus raa­mat va­balt va­li­da. Meil on mõ­ned teks­tid, mi­da iga ees­ti­maa­la­ne peab lä­bi lu­ge­ma, et saaks aru nal­ja­dest ja vih­je­test – „Ke­va­de“, „Ka­le­vi­poeg“ Eno Raua ver­sioo­nis.“

Os­kar Hel­de li­sas, et igas klas­sis on raa­ma­tu­lu­ge­jaid lap­si, kes on lu­ge­nud roh­kem, kui on ko­hus­tus­li­ku kir­jan­du­se­ga et­te näh­tud: „Kõi­gil on suur koor­mus, aga raa­ma­tu­hu­vi­li­sed jõua­vad ka raa­ma­tuid lu­ge­da.“