Nimetage kõige olulisem uus idee või algatus, mille Teie valimisnimekiri kavatseb te vallas/linnas ellu viia?

1436

Anija vald
KAIRE ROOSIPUU, Eesti Reformierakond: „Valla erinevate keskuste heakord peab saama senisest rohkem tähelepanu. Toetame lisaks külaseltsidele ka korteriühistuid mänguväljakute rajamisel ja teiste heakorraplaanide teostamisel. Volikogu komisjonidesse kaa sa­me rohkem valdkonda tundvaid inimesi.“

TANEL TALVE, Anija Ühendus: „On palju plaane, alates jõulisest koostööst valla noorte ja külaseltsidega kuni konkreetsete tegevusteni, nagu allee rajamine Kehra sissesõidutee äärde, kortermajade välimuse kaunimaks muutmine jms. Et tekitada Anija vallast koht, kuhu tahetakse kodu luua. Inimeste lahkumise asemel elanike arvu kasv. Selleks peab valla juhtimine muutuma avatumaks, lahenduste otsimisele suunatuks. Oluline on inimeste arvamust küsida, selle põhjal paika panna tegevuskava. Uueks algatuseks peab pidama ka elementaarsete elamistingimuste võimaldamist – tänavavalgustus, teed ja tänavad, prügivedu, arstiabi – nendega ei ole meil asjad sugugi korras.“

RENE KAALO, Isamaa ja Res-Publica Liit: „Terviseradade arendamine ja kergliiklusteed. Anija vallas on piisavalt maad ja metsa, et arendada välja korralik terviseradade võrgustik. Esmased ideed on ka juba paberile pandud ning koostöös Lions-klubiga töö selle nimel käib. Lisaks terviseradadele näen arengut kogu olemasoleva Kehra staadioni ümbrusele, kuhu saab arendada suusa, jooksu, ratta jne rajad. Kergliiklusteed peaksid ühendama valla erinevaid külasid. Kergliiklusteed tagaksid parema küladevahelise läbimise spordi kaudu.“

MARGE RAJA, Koostöös Edasi: „Oluline, et iga valla elanik tunneks rahulolu oma kodukohas elades. Selle tunde tekkimiseks aitavad kaasa ilus ümbritsev elukeskkond ja inimesele vajalikud erinevad kättesaadavad teenused. Seda soovime luua ja edasi arendada, kaasates valla tegusaid inimesi, noori ja vabaühendusi. Väikelaps vajab õigel ajal kohta lasteaias, õpilane vajab head haridust, noor vajab karjääri- ja kutsenõustamist, eakas soovib väärikat vananemist, vallakodanik soovib infot vallas toimuva kohta. Teeme seda koostöös!“

HANNES PIKKEL, Hooliv Koduvald:  „Suurendada elanikkonna arvu. Viimase 4 aastaga on vallast lahkunud 583 inimest. Selle tulemusena kaotab vald igas valdkonnas. Anija vallas on Harjumaal väikseim sünnitoetus, mille tõstmine on oluline. Toetame haridusasutuste ülalpidamist ja tasuta autoõpetust Kehra gümnaasiumis. Loome Kehrasse õpilaskodu, et tõsta õpilaste arvu ja säilitada  mõlemad valla koolid täies ulatuses. Taastame vallarahvast kokkutoovad Kehra päevad, kuid toetame ürituste korraldamist kogu vallas. Kavatseme aidata noortel peredel ja uutel firmadel kolida Anija valda.“

MARINA PETROVA, Eesti Keskerakond:  ei vastanud.

Kuusalu vald
ÜLO KRAUS, Eesti Keskerakond: „Muudame valla juhtimise avatumaks!“ 

ANDRES KAARMANN, Isamaa ja Res-Publica Liit: „Meil pole vaja vägisi uusi väljakutseid otsida. Peamine, et olulised asjad ei jääks tegemata. Eelolev Euroopa Liidu finantsperiood on viimane, kus Eesti suuremaid toetuseid saab. Arvestades hariduskulude suurt osa vallaeelarves, oleks tähtis eurorahade toel riigigümnaasiumi loomine Kuusalusse. See näitaks usaldust kogu piirkonna arengusse ja julgustaks ka teisi siia investeerima. Vald saaks kasutada gümnaasiumiastme ülalpidamisest vabanevat raha teiste koolide või muude valdkondade arenguks.“  

ENN KIRSMAN, Ühine Kodu: „Viimastel valimisperioodidel on tegeletud peaasjalikult nooremate vallaelanike heaolu tagamisega. Remonditud on õppeasutusi, valminud on spordikeskus, ehitatakse Kiiu lasteaeda. Sellega me loomulikult jätkame, kuid nüüd tuleb keskenduda ka eakate vajadustele. Valituks osutudes loome võimalused kaasaegse ning taskukohase pansionaadi rajamiseks meie kandi eakatele – see tähendab, et leiame väärika asukoha ja partnerid, kellega koos seda teha, töötame välja jätkusuutliku mudeli pansionaadi ehitamiseks ja toimimiseks.“

JANNE KERDO, Eesti Reformierakond: „Uus aeg ja muutunud olud nõuavad muutusi, aktiivsemat tegutsemist, tuleb laiendada tehnoparki, luua uusi töökohti, et vald ei muutuks Tallinna „magalaks“ (arendada turismi, oleme pikima merepiiriga vald). Elanikel peab olema võimalik leida vallas tasuvat tööd, see eeldab vallapoolset arenduse ja tugiteenuse pakkumist ettevõtluse arenduseks. Teiseks luua vallas munitsipaalettevõtete võimekus pakkuda ise kommunaal- ja hooldusteenuseid, tehes seda vallas resideeruvate firmade kaudu, sellega suurendades operatiivsust ja saavutades säästu. Meie vallas on palju kultuuriväärtusi, üks on Kolga mõis, valla ülesanne on peatada mõisa edasist allakäiku.“ 

Raasiku vald
EERI KALLAS, Isamaa ja Res-Publica Liit: „Sotsiaalhoolekanne puudutab varem või hiljem pea igaüht meist. Meie eesmärk peaks olema muuta see valdkond igale inimesele kättesaadavaks, samuti peaks teenus olema taskukohase hinnaga. Alustama peaks hooldamist vajavatele inimestele päevakodude loomisega. Nii saavad tööjõulised inimesed rahulikult tööl käia ning anda panus maksumaksjana meie ühiskonda, muretsemata oma hoolealuse eest. Paralleelselt peaks arendama ka ööpäevaringset hooldust.“

ANDRUS MOSSOV, Üheskoos: „Meie eesmärk on viia vallavalitsemine kooskõlla kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega, kus on täpselt määratletud valla kohustused. Töötame lahenduste kallal, mitte j.o.k.k skeeme välja mõeldes. Kaasame selleks volikogu valdkondlikesse komisjonidesse ka oma ala spetsialiste, et oleks tagatud valla juhtimises läbimõeldud ja kasulikud otsused nii lühikeses kui pikas perspektiivis.“

KARRI URBAN, Meie Kogukond: „Meie jaoks on oluline, et noored jääksid koduvalda ning alustaksid siin oma iseseisvat elu. Selleks tuleb koduvald muuta noortele atraktiivseks elupaigaks. Meie valimisliit näeb, et rohkem tuleb tegeleda sellega, et noored, leiaksid toetust koduvallast, eelkõige just eluaseme leidmisel, et iseseisva elu alustamine ja pere loomine oleks ka siin jõukohane. Tuleb luua noortele suunatud programm, mis sisaldaks motiveerivaid hüvesid. Noortesse panustamine on väärt investeering parema tuleviku heaks.“

ANDRE SEPP, Eesti Reformierakond: „Oluline on jätkata senist tööd ja panustamist valla elanike rahulolusse teenuste ja taristu arendamise kaudu. Uue ideena rajame kõnni-ja rattateed alevike peateede äärde koostöös riigi maanteeametiga Arukülas, Peningi maanteest raudteeni ja Raasikul Jägala maanteest tehaseni. Muudame külateed elanikele tolmuvabaks ja rajame rattaparklad alevike raudteejaamadesse. Uuena on meie programmis ette nähtud EL vahendite kasutamine Aruküla koolistaadioni ja Raasiku koolimaja rekonstrueerimisel.“

TIIT REEDER, Kodukoha Eest: „Meie valimisliidu oluline algatus on kergliiklusteed. Väga oluline on parandada Aruküla ja Raasiku vahelist ühendust, ehitades kergliiklustee raudtee äärde. Kergliiklustee Arukülast Raasikule annab palju võimalusi tervise­spordiks. Kergliiklustee on väga mõistlik ka Peningilt Raasikule. Kokkuvõtlikult võib  öelda, et liikumine on tervise ja ilu pant.“

SIGNE TIITSO, Eesti Keskerakond: ei vastanud.

Loksa linn
REIN HEINA, Eesti Keskerakond: „Keskerakonna valimisprogrammiga Loksa linnavolikogu valimistel saab tutvuda meie valimislehes, mis just jõudis linlaste postkastidesse. Seega saab Loksa linna valija otsustada, milline meie nimekirja idee või algatus talle kõige enam korda läheb!“

MARIKA MERILA, Isamaa ja Res-Publica Liit: „Meie jaoks on kõige suuremad mured seotud igapäevaseks eluks vajalike teenuste kättesaadavuse ja nende kvaliteediga. Oleme ausad, see mis toimub kommunaalmajanduses, on naeruväärne. Pidevad hinnatõusud, kvaliteet on halb ja elanikega midagi läbi ei räägita, infot jagatakse alles hiljem. Ka tänavavalgustust ei ole öösiti. Linnal on küll suured võlad ja soojamajandus erafirma käes, kuid algataksime    arut­elu, et kaaluda võimalusi, et kas või osaliselt soojamajandus linna omandisse tagasi osta.“