Näkial­li­ka töö­riis­ta­muu­seu­mis käi­sid var­gad

853

Var­gad vii­sid Kuu­sa­lu val­las Ku­pu kü­las te­gut­se­vast Nä­kial­li­ka töö­riis­ta­muu­seu­mi-se­pi­ko­jast mõ­ni nä­dal ta­ga­si kä­ru, komp­res­so­ri, ge­ne­raa­to­ri ja küm­neid töö­riis­tu. Pe­re­mees Pee­ter Ki­vi­mäe sõ­nul on muu­seu­mis kok­ku li­gi 100 000 eset.

„Olen nör­di­nud, sest abi po­le pea­le sõp­ra­de prak­ti­li­selt kel­lelt­ki saa­nud. Po­lit­sei teeb oma tööd, aga neil on ju läi­nud pä­rast res­surs­si­de op­ti­mee­ri­mi­si koor­mus ko­ha­li­kul ta­san­dil nii suu­reks, et füü­si­li­selt liht­salt ei jõua kõi­gi ja kõi­ge­ga te­ge­le­da,“ kom­men­tee­rib Nä­kial­li­ka pe­re­mees.

Ta leiab, et Kuu­sa­lu vald po­le ini­mes­te tur­va­li­su­se ta­ga­mi­se heaks pii­sa­valt tei­nud. Sel su­vel on val­las olu­kord tur­va­tun­de­ga te­ma hin­nan­gul eri­ti käest läi­nud. Var­gu­sed on sa­ge­ne­nud, au­to­des­se mur­tak­se sis­se ja ka te­ma on kan­na­ta­nu ol­nud roh­kem kui kor­ra, kuid sel­lest pi­ke­malt rää­ki­da ei ta­ha.

„Mul on val­la­va­lit­su­se­le nõuan­ne, mil­lest tu­leks tur­va­tun­de loo­mist ini­mes­te­le me val­las alus­ta­da ja ju­ba tä­na, mit­te hom­me. Val­la suu­re­ma­tes­se kes­kus­tes­se tu­leks üles sea­da tur­va­kaa­me­rad, mis ka töö­ta­vad. Pä­tid ja var­gad, kel vang­la­ko­ge­mus sel­ja­ta­ga, on saa­nud seal hea või­ma­lu­se ja hul­ga va­ba ae­ga, et end ju­rii­di­li­ses vald­kon­nas ha­ri­da ja täien­da­da. Nad tun­ne­vad sea­du­si pa­re­mi­ni kui iga tei­ne ta­va­ko­da­nik ja tea­vad täp­selt oma õi­gu­si ning õi­gus­kor­ra ta­ga­ja­te või­me­kust.“

Pee­ter Ki­vi­mäe pa­ni va­ras­te leid­mi­se eest väl­ja va­lu­ra­ha, se­ni po­le see ka­su­lik­ke vih­jeid too­nud. Ai­nult kä­ru, mil­le var­gad olid sa­mu­ti saa­giks saa­nud, lei­ti sõp­ra­de abi­ga Pu­di­soo-Kol­ga kan­dist met­sast üles. Nä­kial­li­ka pe­re­mees on pöör­du­nud ka sen­si­tii­vi poo­le, esial­gu po­le see­gi abi­nõu tu­le­mu­si and­nud.

Nüüd­seks on Pee­ter Ki­vi­mäe jõud­nud veen­du­mu­se­le, et ära­vii­dud as­ju ta vä­ga ta­ga­si ei ta­ha­gi, sest need on te­ma jaoks ot­se­kui rü­ve­ta­tud. Aga teh­tud üle­ko­hut lee­ven­daks, kui var­gad olek­sid tu­vasta­tud, va­hi al­la võe­tud ja nei­le mää­ra­tud õig­la­ne ka­ris­tus. Ta li­sab, et on sel­le ni­mel ka ise val­mis te­gut­se­ma, käi­vi­ta­ma üle-ees­ti­li­se võr­gus­ti­ku, et ta sol­va­tud hing vei­di­gi ra­hu leiaks.