Muuk­si Ko­duaia­kont­ser­ti­de­le and­sid tõu­ke Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­vad

1047
Nee­me pe­re­rah­vas ja ar­tis­tid mul­lu su­vel: KA­TI TA­RUM, TOO­MAS UI­BO, SAA­RA PIUS, ERIK KON­NO, pe­re­tüt­red LI­SETT ja DAI­SY ning lem­mi­kud OS­KAR ja VIL­LI.

„Mei­le meel­di­vad eri­li­sed as­jad ja kont­ser­did on mõel­dud eri­ne­va­te­le hu­vig­rup­pi­de­le, et kõik leiak­sid en­da lem­mi­ku,“ üt­leb pe­re­nai­ne Kati Tarum.

Aru­kü­last aas­ta ta­ga­si Kuu­sa­lu val­da Muuk­si kü­las­se ela­ma asu­nud Ka­ti Ta­rum ja Erik Kon­no kut­su­vad tä­na­vu su­vel rah­vast oma Nee­me tal­lu kont­ser­ti­de­le. Suur­te val­ge­te hoo­ne­te­ga ta­lu­komp­leks on Muuk­si la­ge­da­te väl­ja­de va­hel kau­ge­le näh­tav. Kont­ser­di­pai­gaks ku­jun­da­tak­se nen­de uue ko­du maan­tee pool­ne aia-ala.

Muuk­si Ko­duaia­kont­ser­ti­del as­tu­vad üles An­ne Ves­ki, an­samb­lid Suu­red Tüd­ru­kud, Nai­sed Köö­gis ja Uu­ri­kad koos Ma­rek Sa­da­ma­ga ning Hend­rik Sal-Sal­ler ja Er­ko Lau­ri­maa.

Pe­re­nai­ne Ka­ti Ta­rum rää­kis, et po­le kont­ser­ti­de kor­ral­da­mi­se­ga va­rem te­ge­le­nud, Aru­kü­las ka­hel kor­ral osa­le­tud koh­vi­ku­te­päe­val olid nen­de ko­duaia­koh­vi­kus esi­ne­jad, kuid suu­re­ma­te üri­tus­te idee tek­kis Muuk­sis: „Eel­mi­sel su­vel juh­tus nii, et meil ei õn­nes­tu­nud saa­da pi­le­teid an­samb­li Puu­luup kont­ser­di­le, mis oli Pa­di­se kloost­ris. Co­vi­di pä­rast oli seal osa­le­ja­te arv pii­ra­tud. Ku­na jäi­me pi­le­ti­test il­ma, võt­sin an­samb­li­ga ühen­dust ja pa­lu­sin esi­ne­ma me ko­duae­da. Nii sün­dis esi­me­ne kont­sert, ku­hu kut­su­si­me häid sõp­ru ning rek­laa­mi­si­me sot­siaal­mee­dias. Küm­ne­päe­va­se rek­laa­mi­mi­se­ga tu­lid kont­ser­di­le 89 ini­mest. See an­dis jul­gust te­ha tei­ne kont­sert, Saa­ra Piu­si ja Too­mas Ui­bo kont­ser­dil oli rah­vast sa­ja võr­ra roh­kem. Puu­luup esi­nes kont­ser­di­la­vaks ko­han­da­tud au­to­haa­gi­sel, tei­ne kont­sert oli meie ma­ja sis­se­käi­gu ees. Al­ga­vaks hooa­jaks ehi­ta­me tei­sal­da­ta­va la­va.“

Ka­ti Ta­ru­mi ja Erik Kon­no iga­päe­va­ne te­ge­vus on seo­tud oma trans­por­di­fir­ma­ga. Ka­ti Ta­rum on ka li­gi 20 aas­tat ol­nud Tup­per­wa­re too­de­te eda­si­müü­ja. Nii mul­lu kui ka käe­s-o­le­val su­vel ai­ta­vad kont­ser­ti­de et­te­val­mis­ta­mi­sel poeg, pe­re täis­kas­va­nud tüt­red oma elu­kaas­las­te­ga ja lä­hi­mad sõb­rad. Ta kin­ni­tas, et ei tee kont­ser­te ra­ha pä­rast, vaid tal­le meel­dib ini­me­si võõ­rus­ta­da. Laul­ja­te kut­su­mi­ne po­le ol­nud kee­ru­li­ne ning kui­gi nüüd on oma abi asu­nud pak­ku­ma üri­tus­te kor­ral­da­mi­se agen­tuu­rid, on nad vas­ta­nud, et saa­vad ise hak­ka­ma.

Kõi­gi­le viie­le üri­tu­se­le on Ka­ti Ta­ru­mi sõ­nul ju­ba Fien­ta pi­le­ti­müü­gi­kesk­kon­na eel­müü­gi kau­du pi­le­teid os­te­tud. Esi­me­ne kont­sert tu­leb järg­mi­sel nä­da­lal, 26. mail, kui la­va­le as­tub An­ne Ves­ki.

„Ta on suur staar ja ol­nud mu isik­lik lem­mik lap­se­põl­vea­jast, kui ai­na laul­sin „Roo­siaia ku­nin­gan­nat“. Mul on suur rõõm, et An­ne Ves­ki nõus­tus mei­le tu­le­ma,“ üt­les Ka­ti Ta­rum.

Pe­re­kond ka toit­lus­tab pub­li­kut. Pe­re­nai­ne ju­tus­tas, et toi­du­val­mis­ta­mi­se rist­sed suu­re­ma­le selts­kon­na­le saa­di Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­va­del. Prae­gu­seks on ta kõik va­ja­li­kud koo­li­tu­sed lä­bi­nud ja saa­nud toit­lus­ta­mi­seks nõu­ta­vad lit­sent­sid-load. Vii­ma­ne kont­sert au­gus­ti tei­ses poo­les on ka­vas te­ha lau­da­de­ga ja koos õh­tu­söö­gi­ga, pi­le­teid müüak­se kah­te lii­ki – koos kol­me­käi­gu­li­se õh­tu­söö­gi­ga või vaid is­te­ko­ha­ga.

Muuk­si kü­las­se Nee­me tal­lu ela­ma asu­mi­se koh­ta kõ­ne­les ta, et ot­si­sid pi­ke­mat ae­ga ta­lu La­he­maa piir­kon­da, sest soo­vi­sid ale­vi­ku ase­mel loo­du­se­kesk­se­mat ja ra­hu­li­ku­mat ela­mist, kus oleks pal­ju õh­ku ja koer saaks va­balt lii­ku­da. Kui mär­ka­sid in­ter­ne­tis Nee­me ta­lu müü­gi­kuu­lu­tust, olid tun­ni aja pä­rast seal ko­hal ja tund­sid ko­he, et see on õi­ge koht.

„Muuk­si on vä­ga eri­li­ne koht, ole­me va­li­ku­ga ra­hul. Kü­la­rah­vas on me üri­tus­test in­for­mee­ri­tud ja kõik mei­le ka vä­ga oo­da­tud, kont­ser­did lõ­pe­vad hil­je­malt kell pool küm­me, see­ga öö­ra­hu me rik­ku­ma ei hak­ka,“ li­sas Ka­ti Ta­rum.

Kont­ser­ti­de koh­ta ja­ga­tak­se in­fot Fa­ce­boo­ki le­hel Muuk­si Ko­duaia­kont­ser­did.

Eelmine artikkelMuu­seu­miöö Kol­ga ja Keh­ra muu­seu­mis
Järgmine artikkelSõnumitoojas 18. mail