Must­jõe kü­la ta­luõues kas­va­nud kuu­sest sai pea­lin­na jõu­lu­puu

163

Möö­du­nud nel­ja­päe­va,17. no­vemb­ri va­ra­hom­mi­kul sõit­sid Ani­ja val­la Must­jõe kü­la Sil­laot­sa ta­luõue­le kraa­na ja trei­ler, et lan­ge­ta­da elu­ma­jast vei­di roh­kem kui meet­ri kau­gu­sel kas­va­nud li­gi 17 meet­ri pik­ku­ne kuusk. Sel­lest 39aas­ta­sest ja li­gi 2,5 ton­niseks kas­va­nud puust saab Tal­lin­na tä­na­vu­ne esin­dus­jõu­lu­puu, mis nel­ja­päe­va pä­rast­lõu­nal pan­di püs­ti Rae­ko­ja plat­si­le.

„Tõi­me me­he­ga koos sel­le puu 32 aas­tat ta­ga­si kraa­vi ää­rest ja is­tu­ta­si­me ma­ja ta­ha ak­na al­la,“ üt­les Sil­laot­sa ta­lu pe­re­nai­ne Rei­ne Ran­da­lu.

Esial­gu mõt­le­sid, et la­se­vad puul paar aas­tat kas­va­da, siis ha­ka­tak­se pü­ga­ma. Kuid kuusk oli nii ilus, et pe­re­rah­vas ei raat­si­nud se­da kär­pi­da: „Nii ta kas­vas. Tä­na­vu veeb­rua­ris, päev en­ne Uk­rai­na sõ­ja al­gust, mu mees su­ri. Pä­rast se­da vaa­ta­si­me tü­tar­de­ga, et meie sel­le kuu­se­ga enam hak­ka­ma ei saa.“

Üle 30 aastaga ligi 17 meetri pikkuseks kasvanud kuusk varjas Sillaotsa talus elumaja esimese korruse aknad, tugevama tuulega „koputasid“ ülemised oksad vastu katust. Foto Hannes Pikkel

Aas­ta­te­ga olid kuu­se­ juu­red aja­nud end elu­ma­ja vun­da­men­di al­la, suur puu var­jas elu­ma­ja esi­me­se kor­ru­se ak­nad, tu­ge­va­ma tuu­le­ga „ko­pu­tas“ üle­mi­sed ok­sad vas­tu ka­tust.

„Olek­si­me pi­da­nud sel­le na­gu­nii ma­ha võt­ma,“ põh­jen­das Rei­ne Ran­da­lu, miks ot­sus­ta­sid tü­tar­de­ga, et pa­ku­vad oma ko­duõues kas­va­nud kuu­se Tal­lin­na esin­dus­väl­ja­ku­le jõu­lu­puuks.

Rae­ko­ja plat­si tä­na­vu­ne kuusk va­li­ti väl­ja 26 puu hul­gast.

Sil­laot­sa ta­lu pe­re­nai­ne kir­jel­das: „Al­gu­ses sae­ti alu­mi­sed ok­sad ära, need pan­di abiau­to pea­le ju­huks, kui lin­nas on va­ja kuus­ke ku­sa­gilt ti­hen­da­da. Siis ro­nis üks mees­te­rah­vas puu ot­sa ja pa­ni lad­vast na­tu­ke al­la­poo­le köied üm­ber ja köieot­sa kraa­na konk­su kül­ge. Tei­ne mees saa­gis puu ma­ha ning kuusk jäi õh­ku rip­pu­ma, õr­nalt na­gu in­gel. Mul tu­li lau­sa pi­sar sil­ma ning kõik plak­su­ta­sid, kui meie mil­jo­ni kä­bi­ga kuusk si­re­li­põõ­sa ta­gant väl­ja tu­li ja näi­tas oma te­ge­lik­ku ilu – oli tões­ti vä­ga ilus puu. Siis tõs­tis kraa­na kuu­se trei­le­ri pea­le ning see seo­ti kin­ni.“

Ani­ja val­la mees Han­nes Pik­kel üt­les, et te­ma­le oli see vist 12. kord Rae­ko­ja plat­si jaoks jõu­lu­puu saa­gi­da. Kui­gi kuusk oli elu­ma­ja­le vä­ga lä­he­dal, ei ol­nud sel­le trei­le­ri­le trans­por­ti­mi­ne vä­ga kee­ru­li­ne: „Ole­me va­rem pi­da­nud jõu­lu­puud kraa­na­ga ise­gi üle kol­me­kord­se ma­ja tõst­ma.“

Kuu­se vii­mist Sil­laot­sa ta­lust oli vaa­ta­mas ka Tal­lin­na Kesk­lin­na va­nem Mo­ni­ka Hau­ka­nõmm. Pe­re­nai­ne pak­kust tal­le ja kõi­gi­le kuu­se ära­vii­mi­sel osa­le­nu­te­le pi­par­mün­di­teed ning oma­küp­se­ta­tud pi­ru­kat. Lin­nao­sa­va­ne­ma­le an­dis ta kaa­sa noo­re­ma tüt­re ori­ga­mi­teh­ni­kas val­mis­ta­tud eri vär­vi pa­be­ri­test ne­li sü­dant: „Meil oli nel­ja­liik­me­li­ne pe­re, kes se­da kuus­ke kas­va­ta­si­me ja hool­da­si­me. Pa­lu­sin, et need sü­da­med koos meie hea­de soo­vi­de­ga pan­nak­se Rae­ko­ja plat­sil kuu­se lat­va.“

Sil­laot­sa ta­lus kas­va­nud kuu­sel süü­da­tak­se küün­lad ree­del, 25. no­vemb­ril kell 17.40. Sel­lest on Rae­ko­ja plat­si­le kut­su­tud osa saa­ma ka Rei­ne Ran­da­lu, kes lu­bas kind­las­ti ko­ha­le min­na: „Saa­me koos tü­tar­de­ga min­na, ka va­nem tü­tar jõuab Aust­raa­liast siia.“

Mil­li­se­le puu­le ko­duõues nüüd jõu­lu­de ajal küün­lad pan­nak­se, ei ole nad veel jõud­nud mõel­da. Pea­lin­na vii­dud suu­re kuu­se kõr­val kas­va­sid ma­ja ta­ga veel elu­puu ja väik­sem hõ­be­kuusk: „See kuusk on ki­rat­se­nud, tal­le po­le siin vä­ga meel­di­nud. Aga iial ei või tea­da, äk­ki hak­kab nüüd pa­re­mi­ni kas­va­ma, kui suurt puud enam kõr­val ei ole.“

Eelmine artikkelKogu­kon­na et­te­val­mis­tus krii­siks
Järgmine artikkelMiks jäi val­la li­saee­lar­ve­ga tä­na­vu­seks ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­gu­test väl­ja Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku pro­jek­ti tel­li­mi­ne?