Miks jäi val­la li­saee­lar­ve­ga tä­na­vu­seks ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­gu­test väl­ja Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku pro­jek­ti tel­li­mi­ne?

28
RAUL SIEM, Raa­si­ku val­la­va­nem

Raa­si­ku val­la­va­nem RAUL SIEM: „Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku pro­jek­ti­le oli ee­lar­ves ka­van­da­tud 80 000 eu­rot. Kol­man­da li­saee­lar­ve­ga ot­sus­ta­si­me sel­le in­ves­tee­rin­gu te­ge­ma­ta jät­ta ning suu­na­ta ra­ha ee­lar­ves­se teis­te ku­lu­de kat­teks.

Ee­lar­ve koos­ta­mi­se ajal ei näi­nud val­la­va­lit­sus et­te, et ole­me tei­sel poo­laas­tal elekt­ri­bör­sil, kus hin­nad on prog­noo­si­ma­tud. Olu­kor­ras, kus kõik hin­nad tõu­se­vad met­si­ku tem­po­ga, ei pi­da­nud val­la­va­lit­sus õi­geks ha­ka­ta Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku puh­kea­la pro­jek­tee­ri­ma. Pa­ni­me sel­le kevadel pau­si­le, et hoida ra­ha hä­da­pä­ra­se­ma­teks te­ge­vus­teks. Tagantjärele vaadates oli see õige otsus.

Val­la­va­lit­sus on alus­ta­nud 2023. aas­ta ee­lar­ve te­ge­mist ning kesk­väl­ja­ku pro­jek­tee­ri­mi­seks po­le me ka tu­le­val aas­tal ra­ha ka­van­da­nud. Ener­gia­hin­da­de tõu­su tõt­tu ole­me ee­lar­ve­ga vä­ga õhu­ke­sel jääl. Ku­na elekt­ri- ja soo­ju­se­ner­gia hin­nad ja sellega seoses ka pal­jud tee­nu­sed on läi­nud vä­ga kal­liks, on es­ma­täh­tis pla­nee­ri­da ee­lar­ves­se sel­li­sed ku­lu­tu­sed, et vald saaks täi­ta sea­dus­test tu­le­ne­vad ko­hus­tu­sed. Ee­lar­ve tu­leb elukalliduse tõusu tõt­tu nii­võrd pin­ge­li­ne, et kee­ru­li­ne on ots-ot­sa­ga kok­ku tul­la. See­tõt­tu ei näe ma ka tu­le­val aas­tal või­ma­lust ku­lu­ta­da val­la ra­ha mu­ga­vust puu­du­ta­va­te­le pro­jek­ti­de­le. Või­bol­la tu­leb meil kõik ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­gud krii­ti­li­selt üle vaa­da­ta. Eel­kõi­ge pea­me el­lu vii­ma need in­ves­tee­rin­gud, mil­le­ta kui­da­gi ei saa. Ei saa vä­lis­ta­da, et need, mil­le­ta on või­ma­lik hak­ka­ma saa­da, tu­leb aja­ta­da järg­mis­teks pe­rioo­di­deks.

Ar­ves­ta­des nii Ees­ti kui maail­ma ma­jan­du­ses toi­mu­vat, on 2023. aas­ta kind­las­ti kõi­gi­le ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le äär­mi­selt kee­ru­li­ne.“

Eelmine artikkelMust­jõe kü­la ta­luõues kas­va­nud kuu­sest sai pea­lin­na jõu­lu­puu
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­li en­di­se­le di­rek­to­ri­le VEL­LO SAT­SI­LE val­la au­märk