Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia uus di­rek­tor on MAA­RI­KA MAE

1179
Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia di­rek­tor MAA­RI­KA MAE.

Märt­si al­gu­sest Kiiu Kii­ge­põn­ni di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja­na töö­ta­nud MAA­RI­KA MAE on ala­tes 16. märt­sist kin­ni­ta­tud las­teaia di­rek­to­riks.

Seo­ses Kiiu Kii­ge­põnni las­teaia se­ni­se di­rek­to­ri Ju­ta Kop­pe­li töölt lah­ku­mi­se­ga omal soo­vil kor­ral­das Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kon­kur­si uue di­rek­to­ri leid­mi­seks. Kon­kur­si või­tis Kii­ge­põn­ni las­teaia se­ni­ne õp­pe­juht Maa­ri­ka Mae.

Kan­di­daa­te oli 5, kel­lest 3 kut­su­ti vest­lu­se­le. Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni juh­ti­nud val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et Maa­ri­ka Mae oli pa­rim kan­di­daat: „Ko­mis­jo­ni ot­sus oli üks­meel­ne, sest kan­di­daat oli as­ja­tund­lik ja omas sel­get nä­ge­must Kiiu las­teaias õp­pe­töö kor­ral­da­mi­sest.“
Maa­ri­ka Mae on õp­pe­ju­hi­na töö­ta­nud ala­tes Kiiu las­teaia ava­mi­sest 2014. aas­ta sep­temb­ris. En­ne se­da töö­tas Peet­ri las­teaias ja kuu­lus õp­pe­ka­va aren­dusg­rup­pi. Ta lõ­pe­tas 2008. aas­tal Tal­lin­na Üli­koo­li alus­ha­ri­du­se nõus­ta­ja eria­la ma­gist­riõp­pe.

„Ole­me kuus aas­tat aren­da­nud Kiiu las­teaias lap­sest läh­tu­vat pe­da­goo­gi­list suun­da. Tee­me oma tööd sa­mas suu­nas eda­si, suu­re­joo­ne­li­si muu­tu­si plaa­nis po­le. Kir­ju­ta­sin ka kon­kur­sil nõu­tud mo­ti­vat­sioo­ni­kir­jas, mul on sü­da­mel ja soov, et jät­kak­si­me sa­ma­moo­di. Ole­me koos Ju­ta Kop­pe­li­ga tei­nud li­gi kuue aas­ta jook­sul pal­ju sam­me sel­leks, et lap­sest läh­tuv kas­va­tus ja õpe ehk pro­jek­tõ­pe toi­miks, see on tä­hen­da­nud eel­kõi­ge mõt­te­vii­si muut­mist,“ rää­kis Maa­ri­ka Mae.

Ta li­sas, et kaa­lus di­rek­to­ri ko­ha­le kan­di­dee­ri­mist põh­ja­li­kult, ning ot­sus­tas kon­kur­sil osa­le­da tä­nu töö­kaas­las­te ja pe­re toe­tu­se­le: „Seo­ses õp­pe­ju­hi ame­ti­ga olen lä­bi­nud juh­ti­mi­sa­la­seid täien­dus­koo­li­tu­si ning õp­pe­ju­hi amet on and­nud hea ko­ge­mu­se tööks täis­kas­va­nu­te­ga.“

Kiiu Kii­ge­põnni las­teaias on 6 rüh­ma, lap­si on kok­ku 96, töö­ta­jaid 30. Iga rüh­ma­ga töö­ta­vad üks õpe­ta­ja ja kaks as­sis­ten­ti.

Eelmine artikkelKriis tõi mu­ga­vust­soo­nist väl­ja uu­te töö- ja õp­pe­mee­to­di­te­ni
Järgmine artikkel10 nõuan­net, kui­das väl­ti­da pii­ri­tü­li