MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts oo­tab lii­tu­jaid

2028
Ava­me­re­pur­je­ta­ja JAAK JÕ­GI, pur­je­ta­mist­ree­ner ING­RID RAND­LAHT koos me­re­pääs­te­koe­raks koo­li­ta­ta­va SUZI­GA, Ees­ti Jahtk­lu­bi­de Lii­du juht EGON ELS­TEIN ning Ha­ra sa­da­ma aren­dus­te eest­ve­da­jad MAR­TI HÄÄL ja TAR­VI VELST­RÖM jahtk­lu­bi jaoks kor­ras­ta­ta­val alal. Taga vasakul Ha­ra saar.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ja MTÜ Ha­ra Sa­dam eest­ve­da­jad on võt­nud sü­da­meas­jaks tuua me­re­kul­tuur Kuu­sa­lu val­la ran­na-ala­de­le ta­ga­si.

Veel aas­ta ta­ga­si ma­ha­jäe­tu­na seis­nud Ha­ra sa­da­mas on nüüd vä­hem kui ühe­kuu­se va­he­ga kor­ral­da­tud kaks suur­ü­ri­tust.

Ap­ril­li lõ­pus osa­les MTÜ Ha­ra Sa­dam ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­val, et tut­vus­ta­da Ha­ra sa­da­mat ka­la­sa­da­ma­na. Kü­las­ta­jaid oli li­gi tu­hat.

Möö­du­nud lau­päe­vaks, 26. maiks kut­su­ti rah­vast taas Ha­ra sa­da­mas­se, ava­ti pur­je­ta­mis­hooaeg ning kuu­lu­ta­ti Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si jahtk­lu­bi ava­tuks. Pal­jud kü­la­li­sed saa­bu­sid merd möö­da, es­ma­kord­selt sei­sid Ha­ra sa­da­mas kor­ra­ga mi­tu suurt jah­ti ning kaat­reid ja paa­te.

Te­ge­vu­si ja­gus üri­tu­sel „Su­vi Ha­ra sa­da­mas“ ko­gu päe­vaks. Es­malt vii­di koos kesk­kon­na­ame­ti­ga lä­bi se­mi­nar me­re­sõi­du aja­loost, esi­ne­sid me­rea­ja­loo­la­sed Vel­lo Mäss ja Ain Tä­his­te ning Ja­nek Saf­ra­novs­ki Viim­si muu­seu­mist.

Lõu­na­pau­si ajal sai jäl­gi­da las­te pur­je­ta­mist­ree­nin­gut – pur­je­ta­mis­koo­li­tu­se­ga alus­ta­ti Ha­ra sa­da­ma ak­va­too­riu­mil mul­lu juu­lis.

Päe­va tei­se poo­le se­mi­nar oli suu­na­tud pur­je­ta­mi­se ja hu­vi­me­re­sõi­du tut­vus­ta­mi­se­le. Ka­le­vi jahtk­lu­bi lii­ge, ku­na­gi­ne Ees­ti meis­ter pur­je­ta­mi­ses, pro­fes­sor Ülo Voog­laid rää­kis oma ko­ge­mus­test me­rel, Kol­ga-Aab­las su­vi­tav Jaak Jõ­gi ja­gas mul­jeid, kui­das õn­nes­tus saa­da a­va­me­re­pur­je­ta­mi­se maail­ma­meist­riks. Ha­ra pur­je­ta­ja­te tree­ner Ing­rid Rand­laht kir­jel­das en­da ko­ge­mu­si omaaeg­se noo­re pur­jes­port­la­se­na. Brit Tu­lit kõ­ne­les ka­heaas­ta­sest üm­ber maa­ke­ra rei­sist, kust saa­bu­sid abi­kaa­sa Vil­jar Tu­li­ti­ga pur­je­ja­hil Tea­ki­ta eel­mi­se aas­ta au­gus­tis.

MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Mar­ti Hääl tut­vus­tas MTÜ ees­mär­ke ja plaa­ne, lä­him ees­märk on saa­da su­ve lõ­puks selt­si­le vä­he­malt 50 lii­get.

Vii­ma­se­na an­dis päe­va juht Ar­tur Tal­vik sõ­na Ees­ti Jaht­klu­bi­de Lii­du ju­ha­tu­se esi­me­he­le Egon Els­tei­ni­le, kes tun­nus­tas, et Ha­ras on ha­ka­tud noo­ri pur­je­ta­jaid koo­li­ta­ma: „Ees­tis on jahtk­lu­bi­des­se or­ga­ni­see­ru­nud 2000 ini­mest. Rii­ki­des, kus po­le ol­nud 50 aas­tat su­le­tud ae­ga, on sel­lis­tes klu­bi­des um­bes üks prot­sent ela­nik­kon­nast, meil võiks see­ga ol­la ho­bi­me­re­sõit­jaid 10 000 rin­gis. Ma ei kaht­le, et sel­le ar­vu saa­me vars­ti täis, kui nii­su­gus­tes väi­kes­tes koh­ta­des, na­gu siin, pa­nus­ta­ta­ke me­re­kul­tuu­ri aren­da­mis­se.“

Ha­ra Sei­la­mi­se Selts on esi­ta­nud taot­lu­se as­tu­da jahtk­lu­bi­de lii­du liik­meks.

Ha­ra – loo­dus­li­kult pa­rim väi­ke­sa­dam
Egon Els­tein ja pur­je­ta­ja Jaak Jõ­gi kiit­sid, et Ha­ra sa­da­ma ak­va­too­rium on pur­je­ta­mi­seks vä­ga hea koht. Ve­si on sü­gav, po­le va­ja sü­ven­da­da. En­di­se nõu­ko­gu­de all­vee­lae­va­de de­mag­ne­ti­see­ri­mis­sa­da­ma pi­kad kaid ja kõr­val paik­nev Ha­ra saar kait­se­vad tuul­te eest.

„Pur­je­ta­da saab iga il­ma­ga, väl­ja ar­va­tud tuu­le­vai­kus,“ mär­kis Mar­ti Hääl.

„Aas­ta ta­ga­si muu­tus väl­ja­kan­na­ta­ma­tuks va­ja­du­seks tuua me­re­kul­tuur ta­ga­si siia Ju­min­da pool­saa­re­le, kus see pii­rit­soo­ni­ga meilt ära võe­ti. Sa­da­ma aren­da­mi­ne on ko­gu­kond­lik et­te­võt­mi­ne. Meil po­le äri­list am­bit­sioo­ni,“ sõ­nas ta.

Kaks aas­tat ta­ga­si asu­ta­tud MTÜ Ha­ra Sa­dam on saa­nud 25 aas­taks sa­da­ma ala ka­su­ta­mi­se õi­gu­se oma­ni­kult, ASilt Ees­ti Me­rea­gen­tuur. Ees­ti riik an­dis pä­rast nõu­ko­gu­de sõ­ja­väe lah­ku­mist sa­da­ma üle val­la­le, oksjonil müüdi Ees­ti Mere­a­gen­tuurile. Ku­ni eel­mi­se aas­ta su­ve­ni sei­sis sa­dam suu­re­ma osa ajast ka­su­tu­se­na, la­gu­ne­vaid ra­ja­ti­si käi­sid uu­dis­ta­mas mat­ka­jad, ae­g-a­jalt jõud­sid sin­na tur­ni­ma või su­kel­du­ma ekst­reems­por­dia­la­de har­ras­ta­jad, sa­da­ma­kail on sa­ge­li ka­las­ta­jaid.

MTÜ Ha­ra Sa­dam sai mul­lu Lea­der-prog­ram­mist toe­tust pur­jek­lu­bi­le kon­tei­ne­ri­te soe­ta­mi­seks. Ala ha­ka­ti kor­ras­ta­ma, on teh­tud tal­guid, ma­ha võe­tud võ­sa. Tä­na­vu ke­va­del tu­li uu­dis – MTÜ saab EA­Silt sa­da­ma­hoo­ne ja osa kai taas­ta­mi­seks li­gi 200 000 eu­rot.

Lä­hi­tu­le­vi­kus on aren­da­ja­te sõ­nul sa­da­mas kolm tsoo­ni – va­na kai kui mi­li­taar­pä­rand, ka­lu­ri­te ala ehk paa­di­kuur, kust igal lau­päe­val kell 8 saab os­ta värs­ket ka­la, ning jahtk­lu­bi aia­ga pii­ra­tud ala.

MTÜ Ha­ra Sa­dam juht Tar­vi Velst­röm: „Ha­ra sa­da­mas on pal­ju eri­ne­vaid või­ma­lu­si, püüa­me neid järk­jär­gult käi­vi­ta­da. Ju­min­da pool­saa­re ka­lu­rid siin ju­ba toi­me­ta­vad, lau­päe­va hom­mi­ku­ti on ka­la müü­ma oo­da­tud ka kau­ge­malt ka­lu­rid Kuu­sa­lu val­last. Jaht­klu­bi ava­mi­ne oli järg­mi­ne loo­gi­li­ne samm. Edas­pi­di ta­ha­me ha­ka­ta me­relt tu­li­ja­te­le pak­ku­ma tur­va­tun­net ja kait­set, käib elekt­ri- ja vee­võ­tu­ko­ha ehi­tus. Ju­ba sel su­vel suu­da­me paa­te vas­tu võt­ta. Täis­ma­hus sa­da­ma­tee­nust saa­me osu­ta­da, kui sa­da­ma­hoo­ne val­mis, prae­gu se­da pro­jek­tee­ri­tak­se.“

Jahtk­lu­bi hak­kab koon­da­ma me­re­sõi­du­hu­vi­li­si
MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts on re­gist­ree­ri­tud tä­na­vu ap­ril­lis, asu­ta­jad ja ju­ha­tu­se liik­med on Mar­ti Hääl Ta­pur­last ja Jaak Jõ­gi, kes sat­tus Kol­ga-Aab­las­se su­vi­ta­ma tä­nu abi­kaa­sa Tii­na Jõ­gi­le, kel­le lap­se­põl­ve su­vi­tus­koht oli Ha­ra kü­las.

Suur jaht Hara sadamas. Foto Triin Viljasaar
Suur jaht Hara sadamas. Foto Triin Viljasaar

Lau­päe­val kut­sus Mar­ti Hääl kõi­ki hu­vi­li­si selt­si liik­meks – on mõel­dud nii noor­te­le kui ka täis­kas­va­nu­te­le ning nei­le­gi, kes ei ta­ha merd sõi­ta, kuid soo­vi­vad kaa­sa ai­da­ta. Te­gut­se­ma ha­ka­tak­se ko­gu­kond­li­kul print­sii­bil, va­ba­taht­lik­ku­se alu­sel.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si jaht­klu­bi pa­kub pur­je­ta­mis­koo­li­tust ning tree­nib pur­jes­port­la­si. Pai­gal­da­tud on paa­di­sil­lad ja poid. Kui aed te­hak­se ala­le üm­ber, saab jahtk­lu­bi juu­res ha­ka­ta hoid­ma ava­me­re­jah­te. Jahtk­lu­bi ka­he kon­tei­ne­ri kõrvale tu­leb staa­pelp­lats ning pan­nak­se eral­di kalds­lipp.

Lau­päe­va­ga sai selts juur­de paar­küm­mend lii­get, pal­jud võt­sid aval­du­se kaa­sa, et täi­ta hil­jem. Lii­tu­da saab ka MTÜ Ha­ra Sa­dam ko­du­le­he kau­du. Ko­du­le­helt leiab selt­si põ­hi­kir­ja ning liik­me­te­le teh­ta­va­te soo­dus­tus­te loe­te­lu.

Selt­si pea­mi­sed ees­mär­gid on aren­da­da pur­je­ta­mist ja hu­vi­me­re­sõi­tu ning luua nen­deks te­ge­vus­teks va­ja­li­kud tin­gi­mu­sed, pro­pa­gee­ri­da me­re­kul­tuu­ri, tõs­ta spor­di­meis­ter­lik­kust.

Üle-eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel osa­le­sid selt­si ne­li noor­pur­je­ta­jat Tallinnas Kuld­seek­li regatil , saa­di esi­me­ne võist­lus­ko­ge­mus.

Mar­ti Hääl: „Ala­nud hooa­ja lõ­pus võiks toi­mu­da Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si es­kaad­ri­sõit.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku mem­me­de rah­va­tant­su­rühm Krõõt tä­his­tas juu­be­lit tant­su­kont­ser­di­ga
Järgmine artikkelKAA­REL EEN­PA­LU 130. sün­niaas­ta­päe­va mee­nu­ta­sid Aru­kü­las kaks mi­nist­rit