Moo­dulk­las­sid lee­ven­da­vad Kuu­sa­lu koo­li ruu­mi­puu­dust

1183
Et kõik algk­las­sid ma­huk­sid söö­ma, kae­tak­se esi­me­sel söö­gi­va­he­tun­nil lauad kii­res­ti ka­hel kor­ral. Foto Aili Kontus

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis ava­ti tä­na­vu ne­li esi­mest klas­si. Koo­li­ma­ja güm­naa­siu­mio­sa tii­va­ga ühen­da­ti ne­li uut moo­dulk­las­si­ruu­mi, ku­hu on sis­se sea­tud kaks ing­li­se kee­le, ve­ne kee­le ja aja­look­lass. Kok­ku õpib nüüd koo­lis 675 õpi­last, mis on 43 lap­se võr­ra roh­kem, kui oli eel­mi­se õp­peaas­ta al­gu­ses.
Ra­mi­rent Bal­tic ASilt ren­di­tud moo­dulk­las­sid jää­vad le­pin­gu­järg­selt koo­li­pe­re kä­su­tus­se 1. juu­li­ni 2022.

Di­rek­tor Vel­lo Sats üt­leb, et suu­rim rõõm seo­ses moo­dul­klas­si­de­ga on koo­li­pe­re­le see, et nüüd on lu­ge­mis­saal taas lu­ge­ja­te pä­ralt ning õpe­ta­ja­te tu­ba on õpe­ta­ja­te­le, nen­des ruu­mi­des po­le tun­de enam va­ja pi­da­da.

Moo­dul­kas­si­des õpe­ta­vad ing­li­se kee­le õpe­ta­jad Lii­na Raud­la ja Kai Pe­ter­son, aja­loo-ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Mer­ja Rumm ning ve­ne kee­le õpe­ta­ja Nii­na Pri­mo­len­na­ja kii­da­vad, et klas­si­ruu­mid on suu­red, mis või­mal­dab õp­pe­tööd lä­bi viia kaa­sa­ja nõue­te­le vas­ta­valt. Saab ra­ken­da­da põ­ne­va­maid õp­pe­mee­to­deid, te­ha rüh­ma­tööd, va­ja­du­sel mööb­lit üm­ber pai­gu­ta­da ja õpi­las­te lii­ku­mist klas­sis suu­na­ta.

Kaa­saeg­ne on ka klas­si­des olev teh­ni­ka, õpe­ta­ja-õp­pu­ri­te ka­su­ta­da on nu­ti­tahv­lid. Sa­mu­ti kii­de­tak­se või­ma­lust õpe­ta­da nii­nime­ta­tud ko­du­klas­si­des – siia­ni pi­did nii Mer­ja Rumm kui Nii­na Pri­mo­len­na­ja koos oma õpi­las­te­ga lii­ku­ma klas­sist klas­si. Ra­hul ol­lak­se ka või­ma­lu­se­ga klas­si­des vas­ta­valt va­ja­du­se­le tem­pe­ra­tuu­ri re­gu­lee­ri­da. Ning kii­de­tak­se, et ka st­res­si ja mü­ra on tä­nu moo­dulk­las­si­de­le vä­hem.

Õpe­ta­ja­te sõ­nul on ka õpi­la­sed ju­ba uu­te tin­gi­mus­te­ga har­ju­nud ja nei­le meel­dib – ei pea enam aja­lu­gu või ve­ne keelt õp­pi­ma iga päev eri­ne­vas klas­si­ruu­mis, na­gu oli va­rem. See te­ki­tab suu­re­mat kind­lu­s­tun­net.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ai­li Kon­tu­s kii­dab sa­mu­ti, et ruu­mi­puu­dus on saa­nud lee­ven­dust, enam ei pea tun­de lä­bi vii­ma õpe­ta­ja­te toas ega lu­ge­mis­saa­lis. Ku­na koor­mus uu­te­le moo­dulk­las­si­ruu­mi­de­le saab ole­ma suur, loo­dab ta, et need ke­nas­ti ku­ni ren­di­täh­ta­ja lõ­pu­ni vas­tu pea­vad.

Ehk­ki ruu­mi­kit­si­ku­se­le on klas­si­ruu­mi­de osas saa­dud lee­ven­dust, on Kuu­sa­lu kesk­koo­lis veel koh­ti, kus see annab iga­päe­va­selt vä­ga va­lu­salt tun­da – algk­las­si­de klas­si­ruu­mid, ko­ri­do­rid ja söök­la. Sel­le­le prob­lee­mi­le juh­tis val­la­vo­li­ko­gu 4. sep­temb­ri is­tun­gil oma rep­lii­gi­ga tä­he­le­pa­nu ka vo­li­ko­gu asee­si­mees Mar­gus Soom. Eri­ti mu­res oli ta õpe­ta­ja­te pä­rast, kes ei ma­hu enam söök­las­se söö­ma, sest las­te arv klas­si­des on lu­ba­tust suu­rem, see­ga lap­si ka söö­gi­va­he­tun­nil söök­las roh­kem.

Õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ai­li Kon­tus: „Ole­me oma kit­sas söök­las tei­nud, mis või­ma­lik, et tek­ki­nud prob­lee­mi la­hen­da­da. Esi­me­ses söö­gi­va­he­tun­nis tu­le­vad esi­me­sed klas­sid söö­ma vei­di va­rem, pä­rast se­da kae­tak­se ko­he sa­mad ko­had uues­ti järg­mis­te­le õpi­las­te­le. Järg­ne­vas ka­hes söö­gi­va­he­tun­nis on küll sa­mu­ti kit­sas, aga pea­me hak­ka­ma saa­ma. Kõik süüa soo­vi­vad õpe­ta­jad saa­vad söö­gi­va­he­tun­nis süüa, reeg­li­na söö­vad õpe­ta­jad tei­ses või kol­man­das söö­gi­va­he­tun­nis. Ole­me pi­ken­da­nud vii­mast söö­gi­va­he­tun­di viie mi­nu­ti võr­ra, see on toit­lus­ta­mist sa­mu­ti su­ju­va­maks muut­nud. Roh­kem muu­da­tu­si söö­gi­va­he­tun­di­de ae­ga­des­se te­ha ei ole või­ma­lik, koo­li­päe­va ei saa va­he­tun­di­de pi­ken­da­mi­se ar­velt pi­ke­maks te­ha, ku­na sõl­tu­me koo­li­bus­si­de väl­ju­mi­sae­ga­dest.“