Moh­ni saa­re põ­len­gut ai­ta­sid kus­tu­ta­da Pä­ris­pea me­re­pääst­jad

141
Vii­nis­tu sa­da­mas öö­sel vas­tu ree­det – Pä­ris­pea me­re­pääst­jad olid kel­la 1 pai­ku Moh­nilt ta­ga­si ja paat tõm­ma­ti kal­da­le. Fo­to In­geld­rin Aug

Nel­ja­päe­va õh­tul hak­kas sot­siaal­mee­dias ja hil­jem on­li­ne-uu­dis­tes le­vi­ma in­fo, et Moh­ni saa­rel on tu­le­kah­ju. Mee­dia­ka­na­li­te ne­tiuu­dis­tes kir­jel­da­ti sa­mal õh­tul, kui­das põ­len­gu­le saa­di piir ning au­to­de­ga olid ko­hal mit­me pääs­te­ko­man­do tu­le­tõr­ju­jad ja ko­ha­li­kud va­ba­taht­li­kud pääst­jad. Te­ge­lik­ku­ses au­tod saa­re­le ei pää­se­nud, ma­si­nad ja pääst­jad sõit­sid Vii­nis­tu sa­da­mas­se. Saa­rel kus­tu­ta­sid Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad ning nei­le jõu­dis oma pääs­te­paa­dil üle me­re ap­pi Lok­sa ko­man­do pääs­te­mees­kond. Tu­les sai kan­na­ta­da 3 hek­ta­rit val­da­valt lui­tea­la, suu­red puud jäid põ­len­gust väl­ja.

Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kud kut­su­ti oma suu­re­ma paa­di­ga abis­ta­ma, sest tu­ge­va tuu­le ja kõr­ge lai­ne­ga oleks ol­nud Lok­sa ko­man­do pääs­te­paa­di­ga me­hi ja va­ja­lik­ku pääs­te­va­rus­tust üle me­re 4,5 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel asu­va­le saa­re­le viia kee­ru­li­sem. Pä­ris­pea va­ba­taht­li­kel on teist hooae­ga ka­su­tu­ses 7,3 meet­ri pik­ku­ne pääs­te­paat – Root­si va­ba­taht­li­kelt me­re­pääst­ja­telt saa­dud Tor­na­do 7.3, mis kan­nab nüüd ni­me Alev St­röm. Vii­nis­tu on Pä­ris­pea pääst­ja­te ko­du­sa­dam.

Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Ar­go Aug kir­jel­das Sõ­nu­mi­too­ja­le, et es­malt sai ta nel­ja­päe­va õh­tul te­le­fo­ni­kõ­ne oma ven­nalt As­ko Au­gilt, Lok­sa ko­man­do pääst­jalt, kes oli tol päe­val tööl. Vend tea­tas, et Lok­sa ko­man­do on väl­ja saa­de­tud ning tõe­näo­li­selt lä­heb va­ja Pä­ris­pea pääst­ja­te abi. Kui Ar­go Aug edas­tas tea­te va­ba­taht­li­ke­le ja oli Vii­nis­tu poo­le teel, saa­bus amet­lik väl­ja­kut­se ka häi­re­kes­ku­selt.

Vii­nis­tu sa­da­mas tõs­te­ti Lok­sa ko­man­do au­tost Pä­ris­pea pääst­ja­te paa­ti pump, mi­tu­sa­da meet­rit voo­li­kuid ning joa­to­rud. Paa­di­ga sõit­sid Moh­ni­le va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad Ar­go Aug ja Mikk La­he Pä­ris­pealt, And­rus Pa­lu­jõe Vii­nis­tult ning Mar­tin Piis­pea Ka­sis­pealt, kes on ka kut­se­li­ne pääst­ja Lok­sa ko­man­dos, kuid pol­nud sel päe­val tööl. Me­re­pääst­jad, kes ei ole õp­pi­nud tu­le­tõr­ju­ja­teks, asu­sid saa­rel tuld kus­tu­ta­ma Mar­tin Piis­pea ju­hen­da­mi­sel.

Ar­go Aug: „Oli pi­me ja lai­ne­tus kõr­ge, leid­si­me ran­du­mi­seks lii­va­se­ma ko­ha, saa­rel nä­gi­me nel­ja-viit eral­di asu­nud ak­tiiv­set tu­le­kol­let, mis le­vi­sid. Voo­li­kuid tu­li ve­da­da ühest ko­hast tei­se, kus­tu­ta­da ei ol­nud ras­ke, sest kas­vu­pin­nas on lui­de­te lii­val õhu­ke, põ­les sam­mal ja okas­puu­võ­sa. Kan­na­ta­da sai ka saa­re laud­tee. Lõp­li­kult fik­see­ris ja kont­rol­lis põ­len­gu­ala üle Lok­sa ko­man­do mees­kond.“

Ku­na Pä­ris­pea pääst­ja­te paa­di sõuk­ru­vi sai Moh­ni lä­his­tel vi­gas­ta­da, too­di paat ta­ga­si Vii­nis­tu sa­da­mas­se Po­lit­sei- ja Pii­ri­val­vea­me­ti (PPA) pat­rull-lae­va Pik­ker ning sa­da­mat hal­da­va Vii­nis­tu Kul­tuu­ri- ja Kon­ve­rent­si­kes­ku­se paa­di abil. Rak­ve­re ja Keh­ra ko­man­do kut­se­lis­te ning Kol­ga ja Võ­su va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te abi ega ka kii­ra­bi va­ja ei läi­nud, kui­gi olid sa­da­mas ko­hal.

Lok­sa ko­man­do pea­lik Mait Kröönst­röm üt­les, järg­mi­sel päe­val aval­da­ti pääs­tea­me­ti ope­ra­tiiv­kor­ra­pi­da­ja ra­por­tis kii­tust, et tu­le­kah­ju Moh­nil kus­tu­ta­ti ope­ra­tiiv­selt ja häs­ti: „Meie ko­man­do 5,1 meet­ri pik­ku­ne pääs­te­paat on soe­ta­tud viis aas­tat ta­ga­si ning mõel­dud ka­su­ta­mi­seks nii jõ­ge­del, jär­ve­del kui ka me­rel vaik­se­ma tuu­le­ga, sest eel­kõi­ge ole­me mais­maal te­gut­se­vad pääst­jad. Ras­ke­ma­te il­mao­lu­de­ga tu­leb me­rel pa­lu­da ap­pi me­re­pääst­jad. Moh­nil ole­me ka kor­ra va­rem käi­nud tuld kus­tu­ta­mas – küm­me­kond aas­tat ta­ga­si põ­les seal saun, siis viis meie pääst­jad saa­re­le pääs­tea­me­ti kop­ter, mis maan­dus Lok­sa staa­dio­nil.“

Pä­ris­pea me­re­pääst­jad saa­vad veel suu­re­ma pääs­te­paa­di
Pärispea pääs­te­selts on loo­dud 2012. aas­tal. Val­ves ol­lak­se 2017. aas­tast, kui ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist an­tud toe­tu­se eest os­te­ti esi­me­ne väi­ke pääs­te­paat. Selt­sis on 26 koo­li­ta­tud me­re­pääst­jat, neid on pool­saa­re kõi­ki­dest kü­la­dest. Li­gi kol­man­dik on nai­sed.
Ar­go Aug ju­tus­tas, et suu­rem paat Alev St­röm soe­ta­ti nii riik­li­ke toe­tus­te kui erai­si­ku­te an­ne­tus­test aas­ta­te­ga ko­gu­tud ja kok­ku hoi­tud ra­ha­ga. Paa­di mak­su­mus oli 12 000 eu­rot. Si­su­li­selt tu­li paat roots­las­telt kin­gi­tu­se­na, sest va­bal tu­rul mak­sab ai­nuük­si sel­li­se paa­di moo­tor um­bes sa­ma pal­ju. Tal­link toe­tas paa­di trans­por­ti Root­sist Ees­tis­se.

„Meie selt­si liik­med käi­sid ko­ge­mu­si oman­da­mas üle-eu­roo­pa­li­se mees­kon­na­va­he­tu­se prog­ram­mi toel, In­geld­rin Aug Prant­sus­maal, As­ko Aug Hol­lan­dis. Sealt saa­di kon­tak­te. Saat­si­me kir­jad lä­hi­rii­ki­de pääst­ja­te­le, et ot­si­me suu­re­mat paa­ti. Pak­ku­mi­se sai­me roots­las­telt, see alus oli neil ka­su­tu­sest maas. Pääs­te­paat Alev St­röm on too­de­tud 1995. aas­tal, üle an­ti vä­ga heas va­rus­tu­ses koos ra­da­ri, kaar­dip­lot­te­ri ja raa­dio­jaa­ma­ga ning oli ju­ba üleand­mi­sel me­re­kõl­bu­lik. Do­ku­men­did sai­me lõp­li­kult kor­da sel­le aas­ta ke­va­del. Sa­mu­ti soe­ta­si­me ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se 2020. aas­ta Har­ju­maa toe­tus­voo­ru abi­ga paa­di trans­por­ti­mi­seks trei­le­ri,“ rää­kis Ar­go Aug.

Ta li­sas, et selt­si le­pin­gu­part­ner PPA on lu­ba­nud Pä­ris­pea me­re­pääst­ja­te­le veel suu­re­ma alu­se – 10,2 meet­ri pik­ku­se pääs­te­kaat­ri, mil­lel on roo­li­ma­ja. See kaa­ter on moo­to­ri­te poo­lest ne­li kor­da võim­sam kui Alev St­röm. Uus kaa­ter ei ole veel ka­su­tu­ses, üks moo­tor va­jab re­mon­ti, mi­da ha­ka­tak­se te­ge­ma koos­töös PPA­ga, kuid Co­vi­di tõt­tu tu­leb va­ruo­sa­sid oo­data ta­va­pä­ra­sest pal­ju kauem.

„Se­da kaat­rit taot­le­sid mi­tu selt­si, ot­sus­ta­ti, et meie piir­kon­da on se­da kõi­ge roh­kem va­ja. Pääs­te­va­rus­tust saab ha­ka­ta kaat­ris sees hoid­ma ja või­mal­dab kii­re­mi­ni pääs­te­sünd­mu­se­le väl­ja sõi­ta, prae­gu tu­leb iga kord va­rus­tus kõi­ge­pealt paa­ti tõs­ta. Li­saks an­nab kin­ni­ne roo­li­ma­ja olu­li­selt pa­re­mad või­ma­lu­sed pääs­teo­pe­rat­sioo­ni jooks­vaks pla­nee­ri­mi­seks ja juh­ti­mi­seks, lah­ti­ses paa­dis on va­hel ise­gi mees­kon­na oma­va­he­li­ne kõ­ne­le­mi­ne omaet­te väl­ja­kut­se,“ lau­sus Ar­go Aug.

Eelmine artikkelMida Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri teeks te val­las/lin­nas se­ni­sest kind­las­ti teist­moo­di?
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­matk