Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­matk

53
Kuusalu vallamaja. Foto Merilin Luks

Kol­ga­kü­la Selts, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ja La­he­maa Tu­ris­miü­hing kor­ral­da­vad Kuu­sa­lu val­la tra­dit­sioo­ni­li­se aas­ta­päe­va­peo ase­mel tä­na­vu aas­ta­päe­va­mat­ka, mis toi­mub pü­ha­päe­val, 10. ok­toob­ril. Tor­mi­se-selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand sel­gi­tab, et Co­vi­di tõt­tu lau­päe­vaõh­tust aas­ta­päe­va­pi­du ei pee­ta. Ku­na val­lalt on Kol­ga­kü­la selt­si­le eral­da­tud ra­ha aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks ja Tor­mi­se-selt­si­le on lu­ba­tud toe­tust iga-aas­ta­seks mihk­li­päe­va­mat­kaks, ot­sus­ta­ti kaks et­te­võt­mist ühen­da­da. Mat­ka­ga tä­his­ta­tak­se ka La­he­maa rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va. Buss viib mat­ka­jad es­malt Nõm­me­ves­ki­le, paar tun­di hil­jem Pi­ka­ko­se­le, mis oli Lai­ne Sund­ja, ühe La­he­maa rah­vus­par­gi loo­mi­se al­ga­ta­ja, ko­du. Ul­vi Rand: „Lii­gu­me bus­si ja au­to­de­ga, ole­me vas­tu­tus­tund­li­kud, bus­sis ja Pi­ka­ko­sel tu­leb kan­da kait­se­mas­ki. Mat­ka lõ­pe­ta­me Kol­ga­kü­las, kus söö­me tor­ti ja kuu­la­me val­la­va­ne­ma ter­vi­tust.“

Eelmine artikkelMoh­ni saa­re põ­len­gut ai­ta­sid kus­tu­ta­da Pä­ris­pea me­re­pääst­jad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la va­li­mis­de­batt