Minis­tee­riu­mi töö­ta­jad tut­vu­sid Kuu­sa­lu TET-ma­ja­ga

335
OÜ Taimar Teenuse juht MARGUS RAUDSEPP, asekantsler RAIT KUUSE ja Kuusalu vallavanem URMAS KIRTSI.

Sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi viie­liik­me­li­ne de­le­gat­sioon ees­ot­sas ase­kants­ler Rait Kuu­se­ga kü­las­tas möö­du­nud kol­ma­päe­val, 29. juu­lil Kuu­sa­lu ale­vi­kus äs­ja val­mi­nud toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se ehk TET-ma­ja. Riik an­dis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti­le „Elua­se­me­tee­nu­se kor­ral­du­se pa­ren­da­mi­ne Kuu­sa­lu val­la psüü­hi­lis­te esi­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le“ 392 000 eu­rot. Ma­ja ehi­tas OÜ Tai­mar Tee­nu­sed, ehi­tus läks maks­ma veidi üle 700 000 eu­ro, Kuu­sa­lu vald li­sas rii­gi toe­tu­se­le 308 000 eu­rot. Mi­nis­tee­riu­mi esin­da­jad võt­sid Kuu­sa­lus vas­tu Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, Tai­mar Tee­nu­sed juht Mar­gus Raud­sepp ja val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo. „Kü­la­li­sed tun­nus­ta­sid, et ei ehi­ta­tud hos­te­li­tüü­pi ühis­köö­gi ja pe­su­ruu­mi­de­ga tu­be, vaid eral­di kor­te­rid, mis on toe­ta­tud ela­mise tee­nu­se pa­rim la­hen­dus,“ üt­les Ere Ui­bo. TET-ma­ja amet­lik ava­mi­ne tu­leb 6. au­gus­til. Ava­tud us­te päev, kui kõik hu­vi­li­sed saa­vad ma­ja­ga tut­vu­da, on es­mas­päe­val, 10. au­gus­til.