Minis­tee­rium: Kuu­sa­lu val­la­va­nem võib prae­gu ol­la ka vo­li­ko­gu lii­ge

1001

Kuu­sa­lu val­la val­la­va­lit­sus pa­lus ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi re­gio­naal­hal­dus­po­lii­ti­ka osa­kon­nalt ar­va­must, kui­das tõl­gen­da­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­dust (KOKS) val­la­va­ne­ma vo­li­tus­te pea­ta­mi­se osas vo­li­ko­gu liik­me­na.

Kü­si­mus ker­kis seo­ses aru­pä­ri­mi­se­ga. Va­li­mis­lii­dus Are­nev Kuu­sa­lu Vald kan­di­dee­ri­nud Ta­nel Tom­son kü­sis val­la­sek­re­tär Mai­re Lin­gilt, kes on ka val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees, et miks ei ole se­ni pea­ta­tud Ur­mas Kirt­si vo­li­tu­sed Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me­na, kui­gi ta va­li­ti val­la­va­ne­maks 13. det­semb­ril ning KOK­Si jär­gi tu­leks siis vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tu­sed pea­ta­da.

Vas­ta­valt sea­du­se­le peab val­la­sek­re­tär edas­ta­ma vo­li­ko­gu ot­su­se kol­me töö­päe­va jook­sul val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le, kes pea­tab vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tu­sed ja mää­rab val­la­va­ne­ma ase­mel vo­li­ko­gus­se asen­dus­liik­me. Ent Ur­mas Kirt­si osa­les vo­li­ko­gu liik­me­na ka Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 28. det­semb­ri is­tun­gil.

Kers­ten Kat­tai ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi re­gio­naal­po­lii­ti­ka osa­kon­nast vas­tas möö­du­nud nä­da­lal, et vas­ta­valt KOK­Si pa­rag­rahv 19 lõi­ke­le 3 ei pea­tu vo­li­ko­gu uu­de koos­sei­su va­li­tud val­la­va­ne­ma vo­li­tu­sed ja ta jät­kab vo­li­ko­gu liik­me üle­san­ne­te pa­ral­leel­set täit­mist ku­ni uue val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­se­ni. Sea­du­se gram­ma­ti­li­ne sõ­nas­tus ei või­mal­da tõl­gen­dust, mis vä­lis­taks uues vo­li­ko­gus va­li­tud val­la­va­ne­ma ja vo­li­ko­gu liik­me üle­san­ne­tes ole­va val­la­va­ne­ma üle­san­ne­te pa­ral­leel­se täit­mi­se. Vas­ta­sel ju­hul peaks see ole­ma ot­se­selt sea­du­ses ni­me­ta­tud.

„Uus va­li­tud val­la­va­nem on en­ne uue va­lit­su­se ame­tis­se kin­ni­ta­mist vä­ga pii­ra­tud vo­li­tus­te­ga ja saab esi­ta­da vaid uue va­lit­su­se koos­sei­su vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks. Ka sel­lest tu­le­ne­valt ei ole põh­jen­da­tud tal­le täien­da­va pii­ran­gu sead­mi­ne ning sea­du­se­ga või­mal­da­tud man­daa­ti­de aju­ti­se ühi­ta­mi­se pii­ra­mi­ne. See­ga val­la va­li­mis­ko­mis­jon peaks val­la­va­ne­ma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na pea­ta­mi­se ot­sus­ta­ma pä­rast uue val­la­va­lit­su­se ame­tis­se kin­ni­ta­mist,“ kir­ju­tas Kers­ten Kat­tai.

Möö­du­nud ree­del, 5. jaa­nua­ril oli Kuu­sa­lu val­la­­ma­jas val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni koos­o­lek, kus val­la­sek­re­tär tut­vus­tas ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi sei­su­koh­ta ning tõ­de­ti, val­la­va­ne­ma vo­li­tus­te osas vo­li­ko­gu liik­me­na on ta­li­ta­tud õi­ges­ti, ta on prae­gu pa­ral­leel­selt ka­hel ko­hal. Mai­re Lin­gi sõ­nul aru­ta­ti ka aru­pä­ri­mi­se­le koos­ta­ta­va vas­tu­se sõ­nas­tust.

Kuu­sa­lu val­las on siia­ni ame­tis vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su ot­su­se­ga kin­ni­ta­tud val­la­va­lit­sus. Vo­li­ko­gu 28. det­semb­ri is­tun­gil ei ol­nud päe­va­kor­ras uue val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mist. Ku­na kok­ku­lep­peid po­le val­la va­lit­se­mi­se osas se­ni saa­vu­ta­tud, jäi vo­li­ko­gu uus esi­mees va­li­ma­ta. Vo­li­ko­gu se­ni­ne esi­mees Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald on ame­tist ta­ga­si as­tu­nud, vo­li­ko­gu tööd ju­hib asee­si­mees Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.
Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si osa­leb ka 17. jaa­nua­ril toi­mu­val vo­li­ko­guis­tun­gil vo­li­ko­gu liik­me­na. Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et uue val­la­va­lit­su­se koos­sei­su esi­tab vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks lä­hia­jal.

Ok­toob­ris toi­mu­nud ko­ha­li­ke va­li­mis­te tu­le­mu­se­na ei ole Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus ühel­gi va­li­mis­lii­dul ega era­kon­nal koos­sei­su hääl­tee­na­must. Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, mil­le esi­num­ber on val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, sai 19liik­me­lis­se vo­li­ko­gus­se 8 koh­ta, va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald 5 koh­ta, va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald 2 koh­ta, EK­RE ni­me­ki­ri 2 koh­ta, Re­for­mie­ra­kond 1 ko­ha, Kes­ke­ra­kond 1 ko­ha.

Eelmine artikkelHevi­bänd He­rald kut­sus uu­de muu­si­ka­vi­deos­se jüng­reid ka Aru­kü­last
Järgmine artikkelKIK toe­tab Aru­kü­la ka­na­li­see­ri­mist