MILA­NA LEO­KE-BO­SEN­KO Keh­ras sai mis­si­võist­lu­sel 2. ko­ha

1098

Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­ne MI­LA­NA LEO­KE-BO­SEN­KO või­tis Maar­dus võist­lu­sel „Ilu pääs­tab maail­ma“ esi­me­se print­ses­si tiit­li.

Keh­ra güm­naa­siu­mi 8. klas­si õpi­la­ne, 14aas­ta­ne Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko käib Tal­lin­nas Gruu­sia pü­ha­päe­va­koo­lis, kus õpib gruu­sia rah­va­tant­se. Kui Tal­lin­na va­na­lin­na päe­va­de­le ot­si­ti noo­ri esin­da­ma eri rah­vu­seid, saa­de­ti ta sin­na Gruu­siat esin­da­ma. Seal jäi Keh­ra neiu sil­ma moe­teat­ri Na­ta­ly ju­ha­ta­ja An­to­ni­na Vi­nits­ka­le, kes kut­sus ta mo­del­li­koo­li proo­vi ning kü­sis, kas soo­viks osa­le­da ilu­dus­võist­lu­sel.

Sep­temb­ri al­gu­ses Maar­dus toi­mu­nud võist­lu­se­le „Ilu pääs­tab maail­ma“ eel­nes kaks kuud har­ju­ta­mist.

„Tree­ni­si­me la­val kõn­di­mist ja pöö­ra­mist, sa­mu­ti kont­sa­del käi­mist. Kok­ku oli ühek­sa tüd­ru­kut, pea­mi­selt Tal­lin­nast ja Maar­dust, va­nu­ses 13-21 aas­tat, ena­mik olid pi­gem teis­me­li­sed. Mõ­ned olid ka va­rem mo­del­li­koo­li­des käi­nud,“ rää­kis Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko.

Maar­du va­ba aja kes­ku­ses toi­mu­nud võist­lu­se kuues voo­rus tu­li la­val kan­da eri­ne­vaid klei­te, esi­ta­da ühis­tants ning en­nast tut­vus­ta­da ja näi­da­ta oma os­ku­si. Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko esi­tas ta­len­di­voo­rus gruu­sia tant­su.

Ka­hek­sa­liik­me­li­ne žürii va­lis väl­ja ku­nin­gan­na ning kaks print­ses­si. Mi­la­na Leo­ke-Bo­se­ko sai 2. ko­ha ehk esi­me­se print­ses­si tiit­li: „Ku­na te­gu oli mu esi­me­se ko­ge­mu­se­ga sel­les vald­kon­nas, oli edu oo­ta­ma­tu ja olen tu­le­mu­se­ga vä­ga ra­hul. Sest kon­ku­rents oli pä­ris tu­gev.“

Li­saks mär­kis žürii erip­ree­mia­ga ära Keh­ra neiu loo­vu­se – ta tut­vus­tas end ja oma pe­re­kon­da luu­le­vor­mis ning mär­kis, et maail­ma ei pääs­ta ilu, vaid hea­taht­lik­kus ja sõb­ra­lik­kus kõi­gi rah­vus­te va­hel.

„See mõ­te žürii­le vä­ga meel­dis,“ sõ­nas Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko.

Pä­rast võist­lust kut­sus kor­ral­da­ja An­to­ni­na Vi­nits­ka 1,76 meet­ri pik­ku­se Keh­ra neiu Tal­lin­nas­se oma mo­del­li­koo­li: „Kui mul on või­ma­lik ha­ka­ta edas­pi­di mo­del­lin­du­se­ga te­ge­le­ma, siis miks ka mit­te. Kuid prae­gu on see vaid ho­bi. Olen seit­se aas­tat män­gi­nud kä­si­pal­li ja sel­lest loo­bu­da ei ta­ha. Kui va­li­ma peaks, siis kä­si­pall on sü­da­me­lä­he­da­sem, õn­neks jõuan prae­gu käia nii kä­si­pal­lit­ren­nis kui moe­poo­diu­mil.“

Ala­nud hooa­jal män­gib Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko HC Keh­ra kol­mes nais­kon­nas – tü­tar­las­te C- ja B-klas­si võist­kon­nas ning tä­na­vu loo­dud nais­kon­nas.

Eelmine artikkelMiks jõua­vad aja­le­hed Aru­kü­la tel­li­ja­te­ni hil­jem?
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la jäät­me­veo­han­ge on en­di­selt pea­ta­tud