Miks jõua­vad aja­le­hed Aru­kü­la tel­li­ja­te­ni hil­jem?

547

Toi­me­tu­se poo­le pöör­dus Aru­kü­la ela­nik, kes pol­nud ra­hul, et va­rem hom­mi­kul kel­la 9 pai­ku tul­nud aja­leht jõuab nüüd te­ma post­kas­ti kel­la kol­me pai­ku pä­rast­lõu­nal. Kuul­da­vas­ti tuuak­se neid nüüd hoo­pis Keh­rast, mit­te enam Tal­lin­nast, mär­kis ta.

Om­ni­va mee­dia­su­he­te juht Mat­tias Kaiv kin­ni­tas, et tõe­sti väl­ju­vad Aru­kü­la veo­rin­gid ala­tes 18. sep­temb­rist Keh­rast.

„Ole­me sel aas­tal tei­nud pos­ti kan­de­võr­gus mit­meid muu­da­tu­si, mis ta­ga­vad efek­tiiv­se­ma ning mõist­li­ku­ma pos­ti­kan­de. Ku­na pos­ti­rin­gi­de väl­ju­mi­ne on tei­sest al­gus­punk­tist, muu­tu­sid ka kan­de­rin­gid ning aad­res­si­de tee­nin­da­mi­se jär­je­kord,“ sel­gi­tas ta.

Seo­ses kan­de­rin­gi­de muut­mi­se­ga jõuab post mõ­ne­le aad­res­si­le nüüd va­ra­se­mast hil­jem, tei­se koh­ta va­rem: „Need, kes asu­vad pos­ti­kul­le­ri kan­de­rin­gi al­gu­ses, saa­vad le­hed va­rem ja need kes lõ­pus, saa­vad hil­jem. Pa­ra­ta­ma­tult ei saa kõik aad­res­sid paik­ne­da kan­de­rin­gi al­gu­ses.“

Hil­ju­ti kir­ju­tas Sõ­nu­mi­too­ja, et seo­ses Kuu­sa­lu ja Lok­sa jao­tus­punk­ti­de ühen­da­mi­se­ga jõua­vad ka Kuu­sa­lu post­kas­ti­des­se nüüd aja­le­hed pä­rast­lõu­nal. Om­ni­va mee­dia­su­he­te ju­hi kin­ni­tu­sel roh­kem muu­da­tu­si Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la ning Lok­sa lin­na pos­ti­veol ei ole prae­gu pla­nee­ri­tud.