MIA MA­RIA LIPS­MÄE sai Ees­ti meist­ri­võist­lus­te eta­pil tei­se ko­ha

416
Üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel või­tis MIA MA­RIA LIPS­MÄE Op­ti­mis­ti pur­je­kal Ha­ra re­ga­ti.

Lo­hu­sa­lus pee­tud pur­je­ta­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lus­te eta­pil sai Kuu­sa­lu kesk­koo­li kaheksan­da klas­si õpi­la­ne Mia Ma­ria Lips­mäe Op­ti­mis­ti klas­si pa­ri­ma tüd­ru­ku­na kol­me­päe­va­se re­ga­ti kok­ku­võt­tes tei­se ko­ha.

Eta­pi võit­nud And­rias Sepp on ka Ees­ti meist­ri­võist­lus­te ka­he eta­pi ül­dar­ves­tu­ses lii­der. Ka­levi jahtk­lu­bis­se kuu­luv Mia Ma­ria Lips­mäe asub ül­dar­ves­tu­ses kol­man­dal ja tüd­ru­ku­test esi­me­sel ko­hal.

Au­gus­ti kes­kel Tal­lin­nas pee­tud Ees­ti meist­ri­võist­lus­te ava-e­ta­pil sai Mia Ma­ria Lips­mäe 18. ko­ha. Ta üt­les, et sel re­ga­til saa­tis te­da ebaõnn.

14aas­ta­ne Mia Ma­ria Lips­mäe te­ge­leb pur­jes­por­di­ga seits­men­dat su­ve. Ka­le­vi jaht­klu­bis ju­hen­dab te­da tree­ner Uku Kuusk. Võist­lus­tel esin­dab ta ka Kuu­sa­lu jahtk­lu­bi.

Ava­me­re­pur­je­ta­mi­se­ga te­ge­le­va Ivar Lips­mäe sõ­nul on pur­jes­por­dis tar­vis maast ma­da­last vä­ga hool­salt har­ju­ta­da, kui sea­da ees­märk kõr­ge­ma­le jõu­da: „Pur­je­ta­mi­ne on la­he spor­dia­la, lap­se­va­ne­ma­na ei saa tüt­re­le kätt et­te pan­na. Lap­sel peab ole­ma taht­mist ja ise­loo­mu. Kõi­ge olu­li­sem on võit­lus­vaim.”

Sa­mu­ti te­ge­leb Mia Ma­ria Lips­mäe Kuu­sa­lu spor­dik­lu­bis ker­ge­jõus­ti­ku­ga. Ivar Lips­mäe sõ­nul saab tü­tar mit­me spor­dia­la­ga te­ge­le­des are­nda­da en­da või­meid mit­me­külg­selt.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si noor­te tu­le­mu­si ül­dar­ves­tu­ses: Op­ti­mis­til on Ott Ric­hard Hääl 15., tüd­ru­ku­test Jo­han­na Sü­da 13. ja Jes­si­ka Jõe­saar 15., Op­ti­mis­ti juu­nio­ri­de gru­pis Jo­han Fre­de­rik Velst­röm 3. ja Jens Rand­laht 4., klas­sis La­ser 4.7 Kul­dar Paal­berg 21.