Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja või­tis De­men­tia Gran­dio­sa

36
Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja võit­ja De­men­tia Gran­dio­sa: ENN KIRS­MAN, ANU KIRS­MAN, PEE­TER SII­LAK ja OTT SAND­RAK.

AND­RES KAAR­MANN

Ree­del, 3. mail sai lä­bi jär­je­kord­ne Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sa­ri. Eel­mi­se hooa­ja esi­koh­ta suu­tis kaits­ta uuen­da­tud ni­me­ga võist­kond De­men­tia Gran­dio­sa. Va­ra­se­malt Ma Ja Sa ni­me all esi­ne­nud võist­kon­da kuu­lu­sid Ott Sand­rak, Enn Kirs­man, Anu Kirs­man ning Pee­ter Sii­lak.

En­ne hooa­ja vii­mast män­gu oli esi­koht veel lah­ti­ne, sest De­men­tia Gran­dio­sa edu Kai­su­ka­ru­de võist­kon­na (San­der Pii­be­mann, Ur­ve Toom­puu, Ind­rek Ad­ler ja Mar­tin Piis­pea) ees oli vaid kaks punk­ti. Vii­ma­se män­gu või­tis aga De­men­tia Gran­dio­sa kind­lalt ning saavutas sar­jas iga­ti tee­ni­tud esi­ko­ha. Ül­dar­ves­tu­se 3. koht kuu­lus võist­kon­na­le ÜRT koos­sei­sus Kad­ri Ida­vain, Il­vard Ee­rik­soo, Kert­tu Prii­linn ja Kau­po Rüüt­sa­lu.

Tra­dit­sioo­ni­li­selt ja­ga­ti ka eriau­hin­da­sid. Mat­ti Krönst­rö­mi ni­me­li­se spor­di­kü­si­mus­te au­hin­na või­tis võist­kond Wär­ner Broz ning Ma­ti Tal­vi­ku ni­me­li­se pil­di­kü­si­mus­te au­hin­na ÜRT.

Tub­lim ai­nult nais­test koos­nev võist­kond oli Eluõied ning mees­te võist­kond Su­va­li­sed. Kõi­ge suu­re­ma aren­gu­hüp­pe võr­rel­des eel­mi­se hoo­aja­ga te­gi MC Me­ka, kes tõu­sus ül­dar­ves­tu­ses ko­gu­ni 14 koh­ta. Kuuest män­gust koos­ne­nud sar­jas an­ti ka kaks soo­lo­vas­tust, mil­le­ga said hak­ka­ma võist­kon­nad Ro­man­ti­kud ja Mees­te Var­ju­paik.

Lõppenud hooa­jal osa­lesid Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­jas 48 võist­kon­da. Sar­ja kor­ral­da­sid MTÜ Kol­ga­kü­la Selts ja And­re­se Mä­lu­män­gud. Au­hin­da­de­ga toe­ta­sid OÜ Sai­da­farm, OÜ Ak­na­ka­te ja OÜ Bal­merk Es­to­nia.

Eelmine artikkelLaste lau­lu­võist­lu­se pree­miad Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­li ehi­tus­han­ge ja lae­nu võt­mi­ne