Raa­si­ku val­las oli viies su­ve­lu­ge­mi­se võist­lus

589
Raa­si­ku val­la usi­nad noo­red raa­ma­tu­lu­ge­jad. Esi­reas su­ve­lu­ge­mi­se pa­ri­mad KAI­SA-KAI­RIIN PÄ­RI­LA, MAR­TEN KEL­LO, JO­HAN­NA ASU­JA, MIR­JAM VEI­GEL, MAR­TA ASU­JA ja LI­DIA BE­LO­VA.

Raasiku valla laste viiendat kor­da toi­mu­nud su­ve­lu­ge­mi­se võist­lus on igal aas­tal pi­sut eri­nev, tä­na­vu mõt­les Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ai­ra Jõõts väl­ja mo­no­po­li män­gu põ­hi­mõt­tel raa­ma­tu­mo­no­po­li.

„Kui ta­va­li­selt ole­me las­te­le and­nud ni­me­kir­ja, mi­da soo­vi­ta­me lu­ge­da, siis sel­lel aas­tal said nad roh­kem va­li­da, mil­li­seid raa­ma­tuid lu­ge­da ta­ha­vad,“ sõ­nas ta.

Näi­teks tu­li lä­bi lu­ge­da mõ­ni 2020. aas­tal il­mu­nud teos, raa­mat, mil­le kaa­nel on lind või loom, raa­mat, mil­le peal­kir­jas on ne­li sõ­na või ni­mi, va­ne­ma­tel õpi­las­tel tu­li va­li­da ka midagi sak­sa või ing­li­se au­to­ritelt. Kes ühe raa­ma­tu lä­bi lu­ges, sai män­gu­le­he­le temp­li. Sel­leks tu­li täi­ta ka raa­ma­tu­täht, kus pi­di and­ma loe­tu koh­ta ta­ga­si­si­det – ise­loo­mus­ta­ma oma lem­mik­te­ge­last, kir­ju­ta­da, kas ja miks raa­mat meel­dis või ei meel­di­nud.

Võist­lu­sar­ves­tust ei pee­tud tä­na­vu loe­tud raa­ma­tu­te, vaid le­he­kül­ge­de ar­vu jär­gi. Su­ve­lu­ge­mi­se võist­lu­se lõ­pe­ta­jaid ehk lap­si, kes lugesid su­vel lä­bi vä­he­malt ne­li raa­ma­tut, oli vä­hem, kui möödunud aas­ta­tel – 33. Pea­kor­ral­da­ja põh­jen­das, et rek­laam jäi tä­na­vu väik­se­maks – eel­mis­tel aas­ta­tel on su­ve­lu­ge­mi­ne ala­nud peo­ga, tä­na­vu jäi see ära.

Kõi­ge noo­re­mas va­nu­se­rüh­mas, ku­ni 2. klas­si lõ­pe­ta­nu­te­ni, oli osa­le­jaid 14. Esi­ko­ha sai Mir­jam Vei­gel Aru­kü­last, kes lu­ges su­ve­va­hea­jal kok­ku 4308 le­he­kül­ge raa­ma­tuid. Mar­ta Asu­ja lu­ges 1706 ja Mar­ten Kel­lo 1648 le­he­kül­ge. Ka ne­mad on Aru­kü­last. Kõi­ge noo­rem osa­võt­ja, 6aas­ta­ne Kir­si­ka Ku­ni­gas Raa­si­kult lu­ges lä­bi 207 le­he­kül­ge raa­ma­tuid.

3.-6. klas­si lõ­pe­ta­nuid võt­tis su­ve­lu­ge­mi­sest osa 15. Või­tis Jo­han­na Asu­ja Aru­kü­last. Te­ma lu­ges 6059 le­he­kül­ge. Järg­ne­sid 4062 le­he­kül­ge lu­ge­nud Ka­ro­lin Kel­lo Aru­kü­last ja 3583 le­he­kül­ge lu­ge­nud Li­dia Be­lo­va Raa­si­kult.

Ala­tes ke­va­del 7. klas­si lõ­pe­ta­nud noor­test oli 4 osa­võt­jat. Või­tis, na­gu mul­lu­gi, Aru­kü­la neiu Kai­sa-Kai­riin Pä­ri­la, kes jõu­dis su­ve­va­hea­ja jook­sul lu­ge­da 8777 le­he­kül­ge. Järg­ne­sid Kert Si­nik Raa­si­kult 5854 loe­tud le­he­kül­je­ga ning Kir­te-Kai­leen Pä­ri­la Aru­kü­last 5361 le­he­kül­je­ga.

Võit­jaid pre­mee­ri­ti nel­ja­päe­val, 27. au­gus­til su­ve­lu­ge­mi­se lõ­pe­ta­mi­sel Apol­lo 15 eu­ro suu­ru­se, tei­seks tul­nuid 10eu­ro­se ja kol­man­da ko­ha saa­nud lap­si 5eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga. Kõik osa­võt­jaid said tä­nu­kir­ja ja šo­ko­laa­di.

„Sel­les män­gus ei ole kao­ta­jaid, te kõik ole­te võit­jad. Ole­te nen­de ela­mus­te ja ko­ge­mus­te võr­ra rik­ka­mad, mi­da sai­te raa­ma­tuid lu­ge­des,“ lau­sus Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Alt­mäe.

Usi­na­te­le lu­ge­ja­te­le esi­nes tea­dus­tea­ter Saa­re­maalt, sel­le­ga toe­tas val­la lap­si AS Mist­ra-Au­tex.

Su­ve­lu­ge­mi­ne lõ­pe­ta­ti ühi­se tor­di­söö­mi­se­ga.

Eelmine artikkelMIA MA­RIA LIPS­MÄE sai Ees­ti meist­ri­võist­lus­te eta­pil tei­se ko­ha
Järgmine artikkelKuusalu koolivormist