MATIAS KO­SE­METS Kol­gast või­tis Har­ju­maa Lau­lu­lap­sel esi­ko­ha

375
Har­ju­maa Lau­lu­lap­se 10-12aas­tas­te hul­gas või­tis MA­TIAS KO­SE­METS. Taus­ta­laul­jad on te­ma bändi­kaas­la­sed Uu­ri­ka­test: sa­mal lau­lu­võist­lu­sel 16-18aa­tas­te nei­du­de seas 3. ko­ha päl­vi­nud SO­FIA RU­TI­KU, HAN­NA LII­SA TALTS ja LI­SE­TTE MOKS.

Ree­del ja lau­päe­val Aru­kü­las toi­mu­nud Har­ju­maa Lau­lu­lap­se võist­lu­sel esi­ne­sid val­da­de-lin­na­de lau­lu­võist­lus­te pa­ri­mad, kok­ku 173 lau­lu­last. Neid hin­na­nud žüriis­se kuu­lu­sid muu­si­kaõ­pe­ta­jad Too­mas Voll, Sir­je Põl­lu ja Hel­din Raid­ma, tei­sel päe­val oli Hel­din Raid­ma ase­mel Jan­ne Fri­do­lin. Igas va­nu­se­rüh­mas kuu­lu­ta­ti väl­ja kolm pa­ri­mat lau­lu­tüd­ru­kut ja kolm -pois­si, ja­ga­ti erip­ree­miaid.

10-12aas­tas­te pois­te esi­ko­ha või­tis Kuu­sa­lu val­da esin­da­nud Ma­tias Ko­se­mets, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken. Tei­se ko­ha saa­vu­tas Kris­ten Nor­den Ani­ja val­last, te­ma õpe­ta­ja on He­li Ka­ru. Tei­se au­hin­na­li­se ko­ha viis Kuu­sa­lu val­da So­fia Ru­ti­ku, kes tu­li 16-18aas­tas­te nei­du­de seas kol­man­daks. Ka te­ma õpe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Ma­tias Ko­se­mets õpib Kol­ga koo­li 5. klas­sis. Nii te­ma kui sa­mas koo­lis 9. klas­si lõ­pe­tav So­fia Ru­ti­ku on noor­te pä­ri­mus­bän­di tiit­li päl­vi­nud an­samb­li Uu­ri­kad liik­med. Lau­lu­võist­lu­sel esi­tas Matias Ko­se­mets lau­lu „Tüd­ruk tu­li pi­ka klei­di­ga“, mi­da on ka Uu­ri­ka­tes ühe so­lis­ti­na esi­ta­nud. Taus­ta­laul­ja­te­na osa­le­sid an­samb­li­kaas­la­sed So­fia Ru­ti­ku, Han­na Lii­sa Talts ja Li­se­tte Moks.

Lau­lu­võist­lu­se võit­ja sõ­nas, et esi­koht tu­li suu­re ül­la­tu­se­na, ning li­sas, et bän­dis laul­mi­ne meel­dib tal­le roh­kem kui so­lis­ti­na esi­ne­mi­ne. Laul­mi­sest veel enam meel­dib tal­le pil­li­mäng: „Sest se­da os­kan en­da arust pa­re­mi­ni.“

Kuu­sa­lu muu­si­ka­koo­lis õpib Ma­tias Ko­se­mets viien­dat aas­tat akor­dio­ni, li­saks män­gib ba­jaa­ni, lõõts­pil­li, ca­jo­ni ja uku­le­let.

Ka õpe­ta­ja Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni­le oli Ma­tia­se võit oo­ta­ma­tu: „Võist­lu­sel oli vä­ga häid so­lis­te. Aga ilm­selt ta või­tis oma sar­mi ja ter­vik­li­ku esi­tu­se­ga.“

Maa­kon­na lau­lu­võist­lu­sel 10-12aas­tas­te pois­te 2. ko­ha päl­vi­nud Keh­ra noor­mees KRIS­TEN NOR­DEN koos õpe­ta­ja HE­LI KA­RU ning võist­lu­sel esi­ta­tud lau­lu au­to­ri, Aru­kü­la muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja he­li­loo­ja JU­HAN TRUM­BI­GA.

Keh­ra güm­naa­siu­mi 5. klas­si õpi­la­ne Kris­ten Nor­den on lau­lu­võist­lus­tel käi­nud ju­ba mu­di­la­seeast. Har­ju­maa Lau­lu­lap­se pa­ri­ma­te hul­ka on jõud­nud ka va­rem, 2018. aas­tal või­tis 7-9aas­tas­te seas tei­se, 2019. aas­tal kol­man­da ko­ha. Tä­na­vu esi­tas ta Ju­han Trum­bi lau­lu „Õn­ne­seen“ ja üt­les, et on tei­se ko­ha üle vä­ga õn­ne­lik. Ka Kris­ten Nor­den te­ge­leb li­saks laul­mi­se­le pil­li­män­gu­ga, õpib Keh­ras kuns­ti­de­koo­lis plaat­pil­le ning eraõ­pe­ta­ja juu­res kla­ve­rit, käib Tal­lin­nas muu­si­ka­koo­lis.

So­fia Ru­ti­ku lau­lis võist­lu­sel Lii­si Koik­so­ni „Väi­kest jär­ve“ ning män­gis juurde ka viiu­lit. Kül­li-Kat­ri Es­ken ni­me­tas te­ma viiu­li­soo­lot mul­je­ta­val­da­vaks.

„See on vä­ga ras­ke lu­gu ja val­la lau­lu­võist­lu­sel esi­tas ta se­da nii häs­ti, et ar­va­sin, ta võib ka maa­kon­na­võist­lu­se või­ta. Aga sel­les va­nu­seg­ru­pis oli mee­le­tu kon­ku­rents, 30 osa­le­nust ena­mik on val­mis laul­jad. See­kord oli ka kol­mas koht vä­ga hea,“ sõ­nas õpe­ta­ja.

So­fia Ru­ti­ku on kaks aas­tat käi­nud Ot­sa-koo­li ee­lõp­pes viiu­lit õp­pi­mas, hil­ju­ti te­gi sis­seas­tu­mi­sek­sa­mid uu­de Tal­lin­na Muu­si­ka- ja Bal­le­ti­koo­li.

Erip­ree­miad
Har­ju­maa Lau­lu­lap­sel sai teis­te hul­gas 3-4aas­tas­test mu­di­las­test erip­ree­mia An­na­bel Puu­sepp Raa­si­ku val­last. Te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru. 5-6aas­ta­sest las­test võit­sid erip­ree­mia He­li Ka­ru õpi­la­ne Kai­sa Kii­sel Ani­ja val­last ning An­ne­ma­ri Rog­gen­baum Raa­si­ku val­last, te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Anžel­la Veel­maa. 7-9aas­tas­te seas päl­vi­sid erip­ree­miad He­li Ka­ru õpi­la­sed Mar­ga­ret Pik­kel Ani­ja ja Kir­si­ka Ku­nin­gas Raa­si­ku val­last.16-18aas­tas­test laul­ja­test tee­ni­sid eri­pree­miad He­li Ka­ru õpi­la­sed Car­men Kaa­lo Ani­ja ja An­na­bel Al­met Kuu­sa­lu val­last ning Raa­si­ku val­las elav Sand­ra Par­ve, kel­le õpe­ta­ja on Kül­li Ovir.

Eelmine artikkelErinevad piirangud rahvusparkides
Järgmine artikkelKõr­ve­maa Rat­ta­ring ja Ani­ja mõis osa­le­sid Tal­lin­na ko­bar­mes­sil