Märt­sis saab Raa­si­ku val­las lem­mik­loo­mi sood­salt ste­ri­li­see­ri­da ja kast­ree­ri­da

389

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sub val­lae­la­nik­ke üles oma kas­se ja koe­ri ste­ri­li­see­ri­ma-kast­ree­ri­ma, et pii­ra­ta hul­ku­va­te lem­mik­loo­ma­de ar­vu, ning mak­sab märt­sis tee­nu­se osa­li­selt kin­ni.
„Meie val­las on pä­ris pal­ju hul­ku­vaid lem­mik­loo­mi. Kas­si­ko­loo­niaid po­le küll lei­tud, kuid aeg-ajalt poe­tab kee­gi kü­la­va­he­le mõ­ne kas­si või on mõ­ne oma­ni­ku loom hul­ku­ma pää­se­nud. Et hoi­da ära nen­de soo­vi­ma­tu­te järg­las­te saa­mist, tu­leb vald ap­pi,“ sõ­nas kesk­kon­nas­pet­sia­list Kat­rin Ve­ne.

Val­laee­lar­vest kom­pen­see­ri­tak­se oma­ni­ke­le märt­sis kas­si­de-koer­te ste­ri­li­see­ri­mi­se või kast­ree­ri­mi­se ku­lud 50 prot­sen­di ula­tu­ses, kuid mit­te roh­kem kui 100 eu­rot ühe loo­ma koh­ta. Raa­si­ku val­la kam­paa­niast on tead­li­kud lä­hi­mad loo­mak­lii­ni­kud Jü­ris ja Aeg­vii­dus. Klii­ni­kus tu­leb oma­ni­kul ta­su­da ko­gu tee­nu­se mak­su­mus. Val­la­va­lit­sus kom­pen­see­rib sel­lest osa klii­ni­ku väl­jas­ta­tud ar­ve alu­sel. Ar­vel peab ole­ma tee­nu­se ni­me­tus ja hind.

Koer­te-kas­si­de ste­ri­li­see­ri­mi­se-kast­ree­ri­mi­se prot­se­duu­ri kom­pen­see­ri­mist pa­kub Raa­si­ku vald oma ko­da­ni­ke­le, kel­le loom on kii­bi­tud ning elab lem­mik­loo­ma­re­gist­ri alu­sel oma­ni­ku­ga sa­mal aad­res­sil: „Raa­si­ku val­las on kas­si­de ja koer­te kii­pi­mi­ne ko­hus­tus­lik. Kui loom on kii­pi­ma­ta, tu­leb las­ta loo­maars­til se­da te­ha.“

Kii­pi­mi­se­ga seo­tud ku­lu­sid val­la­va­lit­sus ei kom­pen­see­ri, kuid kui kii­bi re­gist­ris­se kand­mi­ne tun­dub kee­ru­li­ne, saab kesk­kon­nas­pet­sia­lis­tilt abi: „Meil on kii­pi­ma­ta kas­se-koe­ri vä­ga pal­ju, kuid lem­mik­loo­ma­re­gist­ris­se saab kan­da vaid kii­bi­tud loo­ma. Kii­pi­mi­ne on en­ne­kõi­ke loo­ma hu­vi­des, kui pe­re­mees te­mast hoo­lib, saab loo­ma kii­bi­ga kaits­ta. Kii­bi­ta loo­ma oma­nik­ku po­le ker­ge tu­vas­ta­da ning koer või kass tu­leb viia loo­ma­de var­ju­pai­ka. Kui lei­tak­se ko­dust hul­ku­ma pää­se­nud kii­bi­tud koer või kass, saa­me sel­le jär­gi oma­ni­ku tu­vas­ta­da – val­la­va­lit­su­sel on kii­bi­lu­ge­ja ole­mas. Mui­du­gi on veel pa­rem, kui loo­mal oleks ka rihm ja sel­lel in­fo oma­ni­ku kon­tak­tand­me­te­ga, nii jõuab loom kõi­ge kii­re­mi­ni ta­ga­si ko­ju.“

Kesk­kon­nas­pet­sia­list li­sas, et po­le har­vad juh­tu­mid, kus koer on läi­nud ko­dust küm­ne­te ki­lo­meet­ri­te kau­gu­se­le. Ta tõi näi­te, et eel­mi­sel aas­tal saa­di Aru­kü­last kät­te koer, kes oli sin­na tul­nud Rap­la­maalt Juu­rust. Kat­rin Ve­ne mär­kis, et lem­mik­loo­ma kii­pi­mi­ne ja re­gist­ris­se kand­mi­ne ta­gab ka või­ma­lu­se loom tu­vas­ta­da ju­hul, kui ta on oma­ni­kult va­ras­ta­tud.

Ta rõ­hu­tas veel, et koe­rad ja kas­sid tu­leks ka vakt­si­nee­ri­da. Se­da val­la­va­lit­sus ei kom­pen­see­ri, kuid Aeg­vii­du loo­maarst Ants Raa­va on and­nud nõu­s­ole­ku tul­la kü­la­des­se koe­ri ja kas­se vakt­si­nee­ri­ma, kui soo­vi­jaid on roh­kem. Soo­vist võib tea­da an­da kü­la­va­ne­ma­le või val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­le.

Raa­si­ku val­la ee­lar­ves on koer­te-kas­si­de ste­ri­li­see­ri­mi­se ja kast­ree­ri­mi­se toe­ta­mi­seks ka­van­da­tud 2000 eu­rot. Kesk­kon­nas­pet­sia­list mär­kis, et see­tõt­tu ta­sub loo­mao­ma­ni­kel kii­rus­ta­da, ku­na kam­paa­nia lõ­peb, kui hü­vi­tis­teks ka­van­da­tud sum­ma on ot­sas. Kui märt­si­kuu lõ­pu­ni kest­vast lem­mik­loo­ma­de ste­ri­li­see­ri­mi­se-kast­ree­ri­mi­se kam­paa­niast jääb ra­ha üle, kor­ra­tak­se se­da sü­gi­sel, kui lem­mik­loo­ma­del on tei­ne suu­rem jook­suaeg: „Kui loo­mao­ma­ni­ke hu­vi on suur ning val­la­va­lit­su­se ku­lud loo­ma­de hoiu­pai­ka­de­le vä­he­ne­vad, on tõe­näo­li­ne, et jät­ka­me sel­le­ga ka järg­mis­te aas­ta­tel.“

Eelmine artikkelRe­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­na ju­ha­tus
Järgmine artikkelRaasiku valla küladele 10 303 eurot