Pika­ve­re mõi­sa­kool tä­nas toe­ta­jaid

325
Teis­te seas päl­vi­sid Pi­ka­ve­re tee­ne­te­mär­gi AI­VAR ja KAR­MEN AS­KU. Ai­var As­ku oli koo­li vä­li­köö­gi ehi­tu­se töö­de­juht.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool kor­ral­das Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va eel tra­dit­sioo­ni­li­se tä­nuõh­tu nei­le, kes on koo­li ja mõi­sa eel­mi­se aas­ta jook­sul ai­da­nud või toe­ta­nud. Ree­del, 21. veeb­rua­ril koo­li­ma­jas toi­mu­nud peo­le oli kut­su­tud 60 ini­mest. Neist 40 päl­vi­sid mõi­sa­koo­li tee­ne­te­mär­gi koos tä­nu­kir­ja­ga.

Koo­li di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas mär­kis, et tee­ne­te­mär­gi saa­ja­te hulk on iga aas­ta­ga kas­va­nud: „Sest te­ge­vu­si, mi­da Pi­ka­ve­re mõi­sa juu­res va­ba­taht­li­ku töö­na te­hak­se, on üha roh­kem. Eel­mi­sel aas­tal val­mi­sid koo­li­ma­ja ees tee­ra­da, vä­li­köök, kaev sai uue ra­ken­di, koo­li söö­gi­saal uue näo. Li­saks on meil mõ­ned abi­li­sed, kes on and­nud õpe­ta­ja­te­le va­ja­du­sel koo­li­tus­teks va­ba päe­va.“

Tee­ne­te­mär­ki­de saa­ja­te hul­gas on koo­li en­di­seid ja prae­gu­seid lap­se­va­ne­maid, ko­gu­kon­na­liik­meid, Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu liik­meid ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­jaid. Pui­dust alu­sel si­ni­must­val­ge tee­ne­te­mär­gi au­tor on õpe­ta­ja Ma­rie Rei­ni­ke, nen­de val­mis­ta­mi­sel osa­le­vad ka tei­sed õpe­ta­jad.

Tä­na­vu­sel tä­nu­peol laul­sid Pi­ka­ve­re koo­li õpi­la­sed ning Pa­ti­ka kü­la­koor. Õpe­ta­jad lu­ge­sid et­te las­te kir­ju­ta­tud teks­te.

Eelmine artikkelRe­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­na ju­ha­tus
Järgmine artikkelRaasiku valla küladele 10 303 eurot