MART JÜ­RI­SA­LU kor­ral­dab Keh­ras väi­ke­kan­nel­de võis­tu­män­gi­mi­se

934

Keh­ra piirkonna kultuurijuht loo­dab, et koo­liõ­pi­las­te kand­le­võist­lu­sest saab tra­dit­sioon.

Keh­ra piirkonna kultuurijuht Mart Jü­ri­sa­lu, kes on ma­gist­rik­raa­di oman­da­nud pä­ri­mus­muu­si­kas, kor­ral­dab ree­del, 26. ok­toob­ril Keh­ras las­te­le ja noor­te­le väi­ke­kan­nel­de võis­tu­män­gi­mi­se „Har­ju­maa vä­le­näpp 2018“.

„Keh­ras ja Har­ju­maal ei ole pil­li­de võis­tu­män­gi­mi­si kor­ral­da­tud. Väi­ke­kan­nel on muu­tu­nud Ees­tis pä­ris po­pu­laar­seks, ka üld­ha­ri­dus­koo­li õp­pe­ka­vas on et­te­näh­tud sel­le pil­li­ga tut­vu­mi­ne. Soo­vin se­da veel roh­kem pro­pa­gee­ri­da,“ rää­kis ta.

Mart Jü­ri­sa­lu li­sas, et väi­ke­kand­le män­gu on hea õp­pi­da, ku­na ju­ba lü­hi­ke­se har­ju­ta­mi­se jä­rel suu­dab lu­gu­sid män­gi­da: „Väi­ke­kan­nel on kõi­gi­le kät­te­saa­dav, sel­le õp­pi­mi­se­ga ei kaas­ne suu­ri ku­lu­tu­si, näi­teks to­ru­pill ja lõõts­pill on tun­du­valt kal­li­mad pil­lid.“

Väi­ke­kan­nelt män­gi­tak­se ja õpe­ta­tak­se ka muu­si­ka­koo­li­des, kui­gi pal­ju­des mit­te, suu­res­ti sõl­tub sel­lest, kas koo­lis on kand­leõ­pe­ta­ja: „Aga näi­teks Viim­si muu­si­ka­koo­lis on küll õpe­ta­ja, kuid po­le kand­leid.“

MART JÜ­RI­SA­LU õp­pis väi­ke­kan­nelt män­gi­ma muu­si­kaa­ka­dee­mias.
MART JÜ­RI­SA­LU õp­pis väi­ke­kan­nelt män­gi­ma muu­si­kaa­ka­dee­mias.

Ida-Har­jus saab väi­ke­kan­nelt õp­pi­da Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­ses Pää­su­lind, kand­leõ­pe on ka Keh­ra Kuns­ti­de Koo­li õp­pe­ka­vas.

Esi­me­se­le üle­maa­kon­na­li­se­le võist­lu­se­le oo­da­tak­se osa­le­ma Har­ju­maa koo­li­de vä­he­malt 7aas­ta­seid lap­si ja noo­ri, kes õpi­vad väi­ke­kan­nelt muu­si­ka- ja hu­vi­koo­li­des, eraõ­pe­ta­ja juu­res või mu­jal. Võist­lus­tel jao­ta­tak­se nad kol­me ta­se­me­grup­pi: män­gi­jad, kes on pil­li õp­pi­nud-män­gi­nud ku­ni 2 aas­tat, need, kes on se­da män­gi­nud 2-4 aas­tat ja need, kes üle 4 aas­ta. Võist­lu­sel tu­leb igal män­gi­jal esi­ta­da kaks oma va­li­tud kand­le­lu­gu. Neid hin­dab kol­me­liik­me­li­ne žü­rii. Iga gru­pi võit­ja saab au­hin­naks Rap­la­maa kand­le­meist­ri Rait Pih­la­pi val­mis­ta­tud seits­me­keel­se väi­ke­kand­le. Kõr­gei­ma ta­se­me gru­pi võit­jal on või­ma­lus män­gi­da üks pa­la tu­le­val ke­va­del Tar­tus 13. rah­vus­va­he­li­sel kand­le­fes­ti­va­lil õpi­las­te ja or­kest­ri­te kont­ser­dil. Sel­le au­hin­na pa­ni väl­ja Ees­ti Kand­le­liit.

Võist­lu­se­le saab re­gist­ree­ru­da 19. ok­toob­ri­ni. Mart Jü­ri­sa­lu usub, et au­hin­nad mo­ti­vee­ri­vad pil­liõ­pi­la­si roh­kem har­ju­ta­ma ja võis­tu­män­gi­mi­sel osa­le­ma.

26. ok­toob­ril toi­mu­vat Har­ju­maa esi­mest väi­ke­kan­nel­de võist­lust on Keh­ra rah­va­maj­ja oo­da­tud kuu­la­ma kõik soo­vi­jad.

„Loo­dan, et võis­tu­män­gi­mi­sest saab tra­dit­sioon ning see hak­kab Keh­ras toi­mu­ma igal sü­gi­sel,“ sõ­nas kor­ral­da­ja.

„Har­ju­maa vä­le­näp­pu“ toe­ta­vad Kul­tuur­ka­pi­tal ja Rah­va­kul­tuu­ri Kes­kus.

Eelmine artikkelRooküla eriline kingitus Eestile
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­nil uus juht