MAR­GIT AME­RI­LE Noor­te Kot­kas­te Tee­ne­te­rist

375
Lok­sa ko­du­tü­tar­de ja noor­te kot­kas­te rüh­ma­juht MAR­GIT AMER.

Kait­se­lii­du ülem Ri­ho Üh­te­gi ja Noor­te Kot­kas­te pea­va­nem Sil­ver Tamm tun­nus­ta­sid pü­ha­päe­val, 18. ok­toob­ril Pär­nu muu­seu­mis or­ga­ni­sat­sioo­ni 90. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel rüh­ma­juh­te. Ida-Har­ju­st sai Noor­te Kot­kas­te Tee­ne­te­ris­ti pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se ja tub­li töö eest noor­te­ga Lok­sa rüh­ma ju­hen­da­ja Mar­git Amer. Ta üt­les, et on ko­du­tü­tar­de rüh­ma ju­hi­na te­ge­le­nud Lok­sal ko­gu aeg ka noor­te kot­kas­te­ga, kuid nen­de rüh­ma­ju­hiks sai amet­li­kult eel­mi­sel aas­tal. Noo­ri kot­kaid ju­hen­da­vad nad nüüd koos Tar­mo Ame­ri­ga.

Noor­te Kot­kas­te or­ga­ni­sat­sioo­ni sün­ni­päev oli mais, eri­olu­kor­ra tõt­tu lük­kus tä­his­ta­mi­ne sü­gi­ses­se. Pär­nu muu­seu­mis ava­ti nüüd juu­be­li­näi­tus, kus mõ­ned eks­po­naa­did on seo­tud ka Lok­sa­ga: en­di­se noor­kot­ka Lem­bit Lau­ren­di 1939. aas­tal Loh­ja jär­ve ää­res su­ve­laag­ris meis­ter­da­tud mat­ka­kepp, te­ma spor­di­võist­lus­tel au­hin­naks saa­dud märk­mik ning Tar­mo Ame­ri tä­di­me­he, en­di­se noo­rkot­ka Har­ri Läh­ke­ri isa­maa­li­selt kau­nis­ta­tud puit­tald­ri­ku pronk­sist koo­pia. Har­ri Läh­ker oli en­di­se sak­sa sõ­du­ri­na aas­tal 1945 van­gis amee­rik­las­te van­gi­laag­ris Co­mo jär­ve ää­res Itaa­lias ja seal söö­di pui­dust tald­ri­ku­tel.

Mar­git Amer päl­vis sel aas­tal tun­nus­tu­se ka ko­du­tü­tar­de rüh­ma ju­hi­na – sai or­ga­ni­sat­sioo­ni 88. sün­ni­päe­val jaa­nua­ris Harju ringkonna Aasta Pärl 2019 tiitli.

Eelmine artikkelRasked ja aeganõudvad teevaidlused
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kesk­kool au­hin­na­ti Har­ju pa­ri­maks murd­maa­tea­te­jook­sus