MAR­TIN MÖL­LITS Aru­kü­last või­tis koos kursusekaaslase­ga „Aju­ja­hi“

814
Ees­ti ärii­dee­de kon­kur­si „Aju­jaht“ tä­na­vu­sed võit­jad, kee­mia­tu­den­gid LAU­RENT LÄ­HEB ja MAR­TIN MÖL­LITS mõt­le­sid väl­ja kee­mial põ­hi­ne­va in­di­kaa­to­ri toi­duai­ne­te kva­li­tee­di kont­rol­li­mi­seks ning ka­vat­se­vad sel­le­ga maail­ma val­lu­ta­da.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val kuu­lu­ta­ti TV 3 ot­se­saa­tes väl­ja ärii­dee­de kon­kur­si „Aju­jaht“ tä­na­vu­ne võit­ja – kee­mia­tu­den­gi­te MAR­TIN MÖL­LIT­SA ja LAU­RENT LÄ­HE­BI et­te­võ­te Ti­mey.

Sü­gi­sel ala­nud äri­kon­kur­si­le „Aju­jaht“ esi­ta­ti sel hooa­jal 341 ideed. Esial­gu va­li­ti väl­ja 100, see­jä­rel 30. Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 23. mail toi­mu­nud fi­naa­li pää­se­sid 3 et­te­võ­tet: klee­bi­ta­va­te puit­pa­nee­li­de toot­ja Gro­ve­neer, pi­me­da­te laua­män­gu väl­ja mõel­nud ALU ning toi­duai­ne­te „pa­rim en­ne“ in­di­kaa­to­ri loo­ja Ti­mey, mil­le oma­ni­kud on Aru­kü­last pä­rit Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li tu­deng Mar­tin Möl­lits ning te­ma kursusekaaslane Lau­rent Lä­heb.

Esi­ko­ha ja sel­le­ga kaas­ne­nud 30 000eu­ro­se pree­mia või­tis Ti­mey. Aju­ja­hi el­lu­kut­su­ja, EA­Si nõu­ko­gu esi­mees Er­ki Möl­der põh­jen­das, et Ti­mey are­nes 7 kuu jook­sul kõi­ge roh­kem, jul­ges kat­se­ta­da ja ka ek­si­da, võt­tis spet­sia­lis­ti­de nõu kuul­da. Ka vä­li­sin­ves­tor, Ang­ry Bird­si loo­ja ja Tal­linna-Hel­sin­gi tun­ne­li üks eest­ve­da­ja Pe­ter Ves­ter­bac­ka hin­das kol­mest fi­na­lis­tist Ti­mey kas­vu­po­tent­siaa­li ja või­ma­lu­si mil­jo­ni­te too­de­te müü­mi­sel kõi­ge suu­re­maks ning pak­kus, et saab Ti­mey oma­ni­kel ai­da­ta niiöel­da uk­si ava­da ehk ol­la abiks äri­te­ge­vu­seks va­ja­lik­e kon­tak­ti­de loo­mi­sel.

„Nüüd hak­kab vaik­selt ko­ha­le jõud­ma, mis on juh­tu­nud,“ üt­les Mar­tin Möl­lits Sõ­nu­mi­too­ja­le järg­mi­sel päe­val pä­rast Ees­ti suu­ri­ma äri­kon­kur­si või­tu.

Ta kin­ni­tas, et loo­mu­li­kult oli „Aju­jah­ti“ min­nes ees­märk või­ta, kuid fi­naa­lis tu­le­mu­si oo­da­tes se­da vä­ga ei loo­de­tud: „Tun­dus, et žürii kü­si­mus­te-vas­tus­te voo­rus pi­gem ebaõn­nes­tu­si­me, ül­la­tus oli ka kon­ku­ren­ti­de se­da­võrd suur areng. Võit on meie jaoks na­tu­ke ik­ka ime.“

Gro­ve­neer sai 2. ko­ha ja au­hin­na­ra­ha 15 000 eu­rot, ALU 3. ko­ha ja 5000 eu­rot. Ja­ga­ti ka eriau­hin­du, oma val­la lem­mi­kut pre­mee­ri­sid Har­ju­maalt Har­ku ja Saue vald. Mar­tin Möl­lits mär­kis: „To­re on nä­ha, et Har­ju­maa mõ­ned ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed mõis­ta­vad, mil­list väär­tust loo­vad et­te­võt­jad ning toe­ta­vad Ees­ti et­te­võt­lust „Aju­ja­hi“ prog­ram­mi kau­du ka ise. Sa­mad alus­ta­vad et­te­võt­ted pa­ku­vad tu­le­vi­kus ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le tööd ning elav­da­vad sel­le­ga val­lae­lu.“

Pä­rast fi­naal­saa­det oli Ti­mey vas­tu nii suur mee­dia­hu­vi, et „Aju­ja­hi“ võit­ja­te järg­mi­ne päev ku­lus pea­mi­selt te­le- ja raa­dio­jaa­ma­de­le ning aja­leh­te­de­le-por­taa­li­de­le in­terv­juu­de and­mi­seks.

Või­du­ra­ha ku­lub too­tea­ren­du­se lõ­pe­ta­mi­se­le
Ti­meyt hak­ka­sid kee­mia­tu­den­gid loo­ma et­te­võt­lu­se alus­te koo­li­töö raa­mes, kui oli va­ja ühe­le prob­lee­mi­le lei­da la­hen­dus, mi­da saaks ka pä­ri­selt äri­maail­mas ka­su­ta­da. Neil en­dil oli toi­duai­ne­te­ga ol­nud hal­bu ko­ge­mu­si, sest hoo­li­ma­ta sel­lest, et „pa­rim en­ne“ pol­nud veel möö­das, ei ol­nud kaup kva­li­teet­ne. Sellest tek­kis idee luua mi­da­gi, mis näi­taks, kas kau­ba hoiu­tin­gi­mu­sed on ol­nud õi­ged. Nad hak­ka­sid väl­ja töö­ta­ma in­di­kaa­to­rit, mis an­nab mär­ku, kui kau­pa ei ole en­ne poe­le­ti­le jõud­mist hoi­tud kva­li­teet­seks säi­li­mi­seks va­ja­li­kul tem­pe­ra­tuu­ril.

En­ne „Aju­jah­ti“ kan­di­dee­ri­mist olid Mar­tin Möl­lits ja Lau­rent Lä­heb oma ärii­dee­ga edu­kalt kon­ku­ree­ri­nud mit­mel võist­lu­sel, seal­hul­gas idu­fir­ma­de maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel. Ku­ni „Aju­ja­hi­ni“ töö­ta­sid nad väi­ke­se plas­ti­kust in­di­kaa­to­ri kal­lal, te­le­kon­kur­si lõ­puks oli neil väl­ja töö­ta­tud ka­he too­te pro­to­tüü­bid – li­saks kau­ba­kas­ti­des­se mõel­dud plas­ti­kust in­di­kaa­to­ri­te­le ka pa­be­rist klee­bi­sed, mis on mõel­dud iga too­te, näi­teks pii­ma­pak­ki­de pea­le. Kui too­te hoiu­tem­pe­ra­tuur on ol­nud va­le, vär­vu­vad in­di­kaa­tor ja klee­bis ro­he­li­sest pu­na­seks.

Seits­me kuu jook­sul, mil „Aju­jaht“ kes­tis, vii­di koos­töös küm­ne­kon­na et­te­võt­te­ga lä­bi 14 pi­lootp­ro­jek­ti, näi­teks olid Ti­mey in­di­kaa­to­rid Ees­tist Sak­sa­maa­le eks­por­di­tud La Muu jää­tis­tel.

„Are­ne­si­me tä­nu „Aju­ja­hi“ aren­gup­rog­ram­mi­le ja men­tor­lu­se­le vä­ga pal­ju. Li­saks sai­me vä­ga pal­ju kon­tak­te. Suur­te fir­ma­de­ga on vä­ga ras­ke ju­tu­le saa­da, aga kui mai­nid, et oled „Aju­ja­hi­ga“ seo­tud, võe­tak­se pal­ju pa­re­mi­ni vas­tu,“ rää­kis Mar­tin Möl­lits.

Prae­gu on Ti­meyl käi­mas lä­bi­rää­ki­mi­sed mit­me suu­re et­te­võt­te­ga, kes ta­ha­vad täien­da­vaid pi­lootp­ro­jek­te se­ni­sest suu­re­ma­tes mah­tu­des: „Kui alus­ta­si­me 10-20 in­di­kaa­to­ri­ga, siis nüüd käib jutt sa­da­dest.“

Esial­gu te­hak­se in­di­kaa­to­reid kä­sit­si, tu­le­vi­kus on plaan tel­li­da nen­de kok­ku­pa­nek mõ­nelt et­te­võt­telt.

„Aju­ja­hi“ või­du­ga kaas­ne­nud 30 000 eu­ro eest on Mar­tin Möl­lit­sa sõ­nul ka­vas lõ­pe­ta­da too­tea­ren­dus, et plas­ti­kin­di­kaa­to­rit saaks too­ta mil­jo­ni­tes: „Alus­ta­va­le et­te­võt­te­le on see või­du­sum­ma pä­ris suur ra­ha, kuid ar­ves­ta­des, mil­li­seid ka­lu hak­ka­me me jah­ti­ma, tu­leb se­da vä­ga hoo­li­kalt ka­su­ta­da. Meie tii­miga lii­tus äs­ja üks tead­la­ne, kes ai­tab too­tea­ren­dust lõ­pu­le viia. Meil on en­dal tead­mi­sed ole­mas, kuid pea­me nüüd roh­kem kes­ken­du­ma äri­te­ge­vu­se­le. Meie vas­tu on Ees­tis suur hu­vi, kuid lä­he­me ko­he ka Skan­di­naa­vias­se. Nor­ra ka­la­töös­tu­ses on män­gus suu­red ra­had – seal­sel tu­rul on ju­ba ai­nuük­si paa­ri meie po­tent­siaal­se klien­di käi­bed kok­ku li­gi 3 mil­jar­dit dol­la­rit.“

Eelmine artikkelAN­GE­LI­KA IZO­SI­NA Aru­kü­last püs­ti­tas les­tau­ju­mi­ses Ees­ti noor­te re­kor­di
Järgmine artikkelUuest õp­peaas­tast alus­tab Keh­ras te­ge­vust kä­si­pal­lia­ka­dee­mia