Mäles­tu­sü­ri­tus Kuu­sa­lu kal­mis­tul ja ki­ri­kus 3. jaa­nua­ril koos mi­nist­ri­te­ga

976

Seo­ses Ees­ti Va­ba­dus­sõ­ja pöör­de­la­hin­gu­te 100. aas­ta­päe­va mä­les­tus­tee­nis­tu­se ja kont­ser­di­ga oo­da­tak­se 3. jaa­nua­ril Kuu­sal­lu Ees­ti ja Soo­me kait­se­mi­nist­rit ning Ees­ti pea­piis­kop­pi.

EV 100 suur­sünd­mus­te kor­ral­dus­toim­kon­na eest­ve­da­mi­sel tu­leb Kuu­sa­lus nel­ja­päe­val, 3. jaa­nua­ril pi­du­lik üri­tus, mil­le­ga mä­les­ta­tak­se Ees­ti Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nuid. Kal­mis­tul mä­les­tus­sam­ba juu­res kõ­ne­leb rii­gi­ko­gu asee­si­mees Enn Ees­maa. Ku­na on sel­gu­nud, et Kuu­sa­lu kal­mis­tu­le on mae­tud esi­me­se­na Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nud Soo­me va­ba­taht­lik sõ­dur Au­kus­ti Tuo­mi­nen, toi­mub te­ma mä­les­tu­seks val­mis­ta­tud haua­ki­vi ava­mist­se­re­moo­nia. Seo­ses sel­le­ga on lu­ba­nud mä­les­tu­sü­ri­tu­se­le tul­la Soo­me kait­se­mi­nis­ter Jus­si Nii­nis­tö ja Ees­ti kait­se­mi­nis­ter Jü­ri Luik. Osa­leb ka uus Soo­me suur­saa­dik Ees­tis Ti­mo Kan­to­la.

Pä­rast kal­mis­tu tse­re­moo­niat peab pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma Kuu­sa­lu ki­ri­kus mä­les­tus­tee­nis­tu­se, esi­ne­tak­se kõ­ne­de­ga ning on Tal­lin­na Üli­koo­li mees­koo­ri kont­sert Ind­rek Vi­jar­di ju­ha­tu­sel, so­list on Kal­le Sepp. Kor­ral­dus­toim­kond kut­sub kal­mis­tu­le ja ki­ri­kus­se Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nu­te mä­les­tust aus­ta­ma ko­ha­lik­ku rah­vast ning ka kau­ge­malt ini­me­si.

Kal­mis­tul viib mä­les­tus­pal­vu­se lä­bi Kuu­sa­lu ela­nik, kap­lan Pee­ter Pae­nurm, kes on ol­nud haua­ki­vi val­mis­ta­mi­se ja püs­ti­ta­mi­se osas ko­ha­lik nõuand­ja ning toe­ta­ja. Au­kus­ti Tuo­mi­ne­ni­le mä­les­tus­ki­vi te­ge­mi­se al­ga­tas ja ra­has­tas Soo­me saat­kond Ees­tis.

Pee­ter Pae­nurm: „Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nud Soo­me va­ba­taht­li­ku täp­set haua­koh­ta Kuu­sa­lu kal­mis­tul me kah­juks ei tea. Sõ­jaa­ja­loo­la­sed Ma­ti Strauss ja Ain Kril­lo on aas­taid uu­ri­nud Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nuid, et koos­ta­da neist lü­hi­elu­lu­gu­de raa­mat, na­gu nad on väl­ja and­nud ka raa­ma­tu Va­ba­dus­ris­ti ka­va­le­ri­dest. Tä­nu nei­le on nüüd tea­da, et Kuu­sal­lu mae­ti Va­ba­dus­ris­ti ka­va­ler Au­kus­ti Tuo­mi­nen. Ku­na ma­tu­se­raa­ma­tust ei sel­gu, ku­hu ta täp­selt mae­ti, va­li­si­me haua­ki­vi asu­ko­haks plat­si Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nud Alek­san­der Lin­gi kõr­va­le: Ku­na nad lan­ge­sid paa­ri­nä­da­la­se va­he­ga, on üs­na tõe­näo­li­ne, et mae­ti kõr­vu­ti. Ko­ha­li­kud me­hed Mag­nus Sakk Uu­rist, Hans Blum­feld Sõit­melt ja Ani­jalt Art­hur Jo­han­nes Kuusk­mann, kes lan­ge­sid Va­ba­dus­sõ­jas, mae­ti oma pe­re plat­si­le, need on Kuu­sa­lu kal­mis­tul eri koh­ta­des.“

Haua­ki­vi val­mis­tas Ülo Kirt, kes on tei­nud ka Tal­lin­na kait­se­väe kal­mis­tul taas­ta­tud haua­ki­vid ning si­de­pa­tal­jo­ni 1940. aas­tal Raua tä­na­va la­hin­gus lan­ge­nu­te haua­ki­vid Pär­nus ja Val­gas.

Pee­ter Pae­nurm üt­les, et Au­kus­ti Tuo­mi­ne­ni mä­les­tus­ki­vi pai­gal­da­ti Kuu­sa­lu kal­mis­tu­le ju­ba 7. det­semb­ril, kui maa­pind oli veel kül­mu­ma­ta: „Ku­na Tuo­mi­nen huk­kus 5. jaa­nua­ril, siis oli al­gu­ses plaan ava­da ki­vi ta sur­ma-aas­ta­päe­val, kuid EV100 kor­ral­da­jad ka­van­da­sid mä­les­tu­sü­ri­tu­se 3. jaa­nua­ri­le, Valk­la la­hin­gu aas­ta­päe­va­le, ja Soo­me saat­kon­na­le tun­dus mõist­lik kor­ral­da­da mõ­le­mad tse­re­moo­niad sa­mal päe­val.“

Haua­ki­vi on Va­ba­dus­ris­ti ka­va­le­ri haua­tahv­li ku­ju­ga, na­gu need teh­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi al­gu­sae­ga­del.