Maa­kon­na lii­ni­bus­si­de, El­ro­ni ron­gi­de ja Tal­lin­na lin­nat­rans­por­di ühi­ne kuu­pi­let

500
AS SEBE buss Kuusalu bussipeatuses.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus käi­vi­tab 1. ap­ril­list koos­töös El­ro­ni ja Tal­lin­na trans­por­dia­me­ti­ga ühi­se sõi­du­pi­le­ti. Se­da saa­vad ka­su­ta­da sõit­jad, kes iga­päe­va­selt lii­gu­vad Har­ju­maa lii­ni­bus­si­de või El­ro­ni lii­ni­ron­gi­de­ga Tal­lin­na ja seal ka lin­na ühis­sõi­du­ki­te­ga. Uus ühis­pi­let keh­tib sa­mu­ti Rap­la­maa kol­me maa­kond­li­ku bus­si­lii­ni ka­su­ta­ja­te­le.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­juht And­rus Ni­lisk sel­gi­tab, et Põh­ja-Ees­ti ühis­pi­let hak­kab keh­ti­ma El­ro­ni ja Tal­lin­na se­ni ka­su­tu­sel ol­nud 30 päe­va ühis­pi­le­ti ase­mel. Ühis­pi­le­tid on tsoo­ni­põ­hi­sed – 1. tsoon on Tal­linn, 2.-4. tsoon Har­ju maa­kon­nas ja 5. tsoon on seal, kus Harjumaa liinid sõidavad üle maakonnapiiri, näiteks Võsu, Kaiu ja Nõva.

Sõit­ja­te ja­gu­ne­mi­ne ava­li­kel lii­ni­del 2021. aas­tal Ida-Har­ju piir­kon­nas, kus sõit­jaid oli mul­lu kok­ku 475 707 ja pi­le­ti­tu­lu tee­ni­ti 275 511 eu­rot.

Uue ühis­pi­le­ti saab os­ta ja lae­tak­se ro­he­li­se­le sõi­du­kaar­di­le vee­bi­kesk­kon­da­des tal­linn.pi­let.ee või pi­let.ee ja ka müü­gi­punk­ti­des. Esi­me­se tsoo­ni 30 päe­va ühis­pi­let mak­sab 42,72 eu­rot, soo­dus­pi­let 26,30 eu­rot. Esi­me­se ja tei­se tsoo­ni ühis­pi­le­ti hind on 56,58 eu­rot soo­dus­pi­le­til 36,20 eu­rot. Esi­me­sest ku­ni kol­man­da tsoo­ni­ni sõit­ja­tel tu­leb ta­su­da 68,46 eu­rot, soo­dus­pi­le­ti­ga sõit­jal 42,14 eu­rot. Esi­me­sest ku­ni nel­jan­da tsoo­ni­ni sõit­ja­te 30 päe­va ühis­pi­le­ti hind on 82,32 eu­rot, soo­dus­pi­le­ti pu­hul 54,02 eu­rot. Kui sõi­de­tak­se ka viien­das tsoo­nis, on hind vas­ta­valt 106,08 eu­rot või 69,86 eu­rot.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, kui­das moo­to­ri­kü­tu­se olu­li­selt kas­va­nud hin­nad mõ­ju­ta­vad ava­li­ke bus­si­lii­ni­de toi­mi­mist, vas­tas And­rus Ni­lisk, et ava­li­ke lii­ni­de ve­da­jad on esi­ta­nud ühis­taot­lu­se kütuse erakorralise hinnatõusu kompenseerimiseks.

„Moo­to­ri­kü­tu­se hind on kas­va­nud alates jaanuarist 37 prot­sen­ti. Sellise järsu hinnatõusuga ei osanud ve­da­ja­te­ga lepinguid tehes arvestada, kui­gi on fik­see­ri­tud hin­na­tõu­su in­deks.

Ras­ke on öel­da, mis eda­si saab. Või­ma­lik­ke la­hen­dus­va­rian­te on neli: riik an­nab li­sa­ra­ha ja kõik jätkub endist viisi, tõstame piletihinda, kehtestame piletihinna kõikidele sõitjagruppidele väljaarvatud seadusega ettenähtud vabastused või sulgeme osad väiksema täituvusega liinid, mida on 60 ringis. Viimane lahendus oleks kõige halvem, sest vähendaks ühistranspordi usaldust sõitjate silmis oluliselt.“

Eelmine artikkelRiigi toetus Raasiku Tehase teele
Järgmine artikkelKesk­po­lü­goo­ni erip­la­nee­rin­gu aru­te­lu Kuu­sa­lus