Kesk­po­lü­goo­ni erip­la­nee­rin­gu aru­te­lu Kuu­sa­lus

395
Erip­la­nee­rin­gus aval­da­tud väl­ja­võ­te kaar­dist. Kait­se­väe kesk­po­lü­goon on tä­his­ta­tud mus­ta joo­ne­ga ja laien­da­tud ohua­lad kol­la­se­ga.

„Kesk­po­lü­goon on Ees­ti suu­rim ning tõe­näo­li­selt jääb kõi­ge suu­re­maks ja pers­pek­tii­vi­ka­maks väl­jaõp­pe­kesk­kon­naks,“ lau­sus kait­se­väe väl­jaõp­peo­sa­kon­na ülem ko­lo­nel Ma­ti Ti­ker­puu möö­du­nud kol­ma­päe­val, 23. märt­sil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas kesk­po­lü­goo­ni rii­gi erip­la­nee­rin­gu ava­li­kul aru­te­lul.

Ta li­sas, et kesk­po­lü­goon on oma se­nis­tes pii­ri­des prae­gu­seks lii­ga kit­sas. Va­ja on te­ki­ta­da kait­se­väe­le, Kait­se­lii­du­le, NA­TO liit­las­te­le har­ju­ta­mi­seks suu­re­mad ma­nöö­ver­da­mis­või­ma­lu­sed roo­mi­ku­te­ga lii­ku­va­tel ma­si­na­tel ning ise­lii­ku­va­te­le suur­tük­ki­de­le. Prae­gu on kesk­po­lü­goo­nil lii­kur­hau­bit­sa­te­le üks siht­mär­giala, va­ja oleks te­ki­ta­da ha­ju­ta­tus, las­ta mit­me suur­tü­ki­ga kor­ra­ga, va­he­ta­da po­sit­sioo­ne, pa­re­mi­ni harg­ne­da suu­re­ma­te ük­sus­te­ga.

Kuu­sa­lu val­las Su­ru, Tõ­res­ka, Pa­la, Koit­jär­ve ja Kol­gu kü­la­des asuv kesk­po­lü­goon on asu­ta­tud 2001. aas­ta ok­toob­ris va­ba­rii­gi va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga. Po­lü­goo­ni pin­da­la on 11 951 hek­ta­rit, pik­kus põh­jast lõu­nas­se on 17 ki­lo­meet­rit, laius põh­ja-o­sas 8 ki­lo­meet­rit, kes­kel 3 ki­lo­meet­rit ja lõu­nas 7 ki­lo­meet­rit.

Rii­gi erip­la­nee­ring al­ga­ta­ti 2016. aas­ta juu­nis. Pla­nee­rin­gu koos­tas OÜ Ske­past&Puh­kim koos kait­se­mi­nis­tee­riu­mi, kait­se­väe ja Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se esin­da­ja­te­ga. Es­ma­kord­selt oli ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul 2018. aas­ta sep­temb­ris-ok­toob­ris, ava­li­kud aru­te­lud toi­mu­sid sa­mal aas­tal ok­toob­ri­kuus.

Erip­la­nee­rin­gu­ga võe­tak­se kesk­po­lü­goo­nil ka­su­tu­se­le laien­da­tud ohua­lad, et või­mal­da­da väl­jaõ­pet rel­va­de­ga, mil­le ohua­lad ei ma­hu po­lü­goo­ni ala­le, sel­gi­tas möö­du­nud kol­ma­päe­val ava­li­kul aru­te­lul Kuu­sa­lus Ske­past&Puh­kim pro­jek­ti­juht An­ni Kon­sap.

Po­lü­goo­ni­le ka­van­da­tak­se erip­la­nee­rin­gu­ga ka ehi­tu­sõi­gus 210 rii­gi­kait­se­li­se funkt­sioo­ni­ga hoo­ne ra­ja­mi­seks ehi­tu­sa­la­se ko­gu­pin­da­la­ga ku­ni 300 000 ruut­meet­rit. Hoo­ne­te suu­rim lu­ba­tud kõr­gus on 30 meet­rit.

Pro­jek­ti­juht li­sas, et hoo­ne­te asu­koh­ta erip­la­nee­rin­gu­ga pai­ka ei pan­da, ar­ves­ta­des pla­nee­rin­gu­ga mää­ra­tud tin­gi­mu­si saab hoo­neid ra­ja­da vas­ta­valt va­ja­du­se­le ko­gu po­lü­goo­nil. Ka las­ke- ja õp­pe­väl­ja ala täp­seid asu­koh­ti erip­la­nee­rin­gu­ga ei mää­ra­ta, need pan­nak­se pai­ka pro­jek­tee­ri­mi­sel. Veel on po­lü­goo­ni­le ka­van­da­tud las­ke­tiir, lin­na­võit­lu­se­le­men­ti­de ala, teed ja sil­lad ning ühen­dus­teed kõr­val paik­ne­va Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ga.

Ala­le ka­van­da­tud kol­me­le siht­mär­gia­la­le ra­ja­tak­se teed, tu­le­tõk­ke­ri­bad ja tu­le­tõr­je vee­võ­tu­ko­had. Siht­mär­gia­la­del tu­leb ma­ha võt­ta puid ning need alad tä­his­ta­tak­se sil­ti­de­ga, mis kee­la­vad sin­na mi­ne­ku har­ju­tus­väl­ja oma­ni­ku loa­ta. Puid võe­tak­se ma­ha sa­mu­ti tee­de ehi­tu­sel ja lii­ku­mis­ko­ri­do­ri­de ra­ja­mi­sel. Erip­la­nee­rin­gus kä­sit­le­tak­se veel kesk­kon­na­mõ­ju väl­ti­mi­se, sei­re ja lee­ven­da­mi­se meet­med.

Ava­li­kul aru­te­lul said hu­vi­li­sed jäl­gi­da ja kü­si­mu­si esi­ta­da ka vee­biü­le­kan­de va­hen­du­sel. Pla­nee­rin­gu koos­ta­jad olid Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ko­hal. Neilt kü­si­ti, kui­das ohua­la­sid tä­his­ta­tak­se ja kui mit­mel päe­val aas­tas on ela­ni­kel või­ma­lus po­lü­goo­ni­le pää­se­da.

Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se har­ju­tus­väl­ja­de ta­ris­tu­port­fel­li juht Ela­ri Kal­ma­ru vas­tas, et laien­da­tud ohua­la piir on ju­ba tä­his­ta­tud kol­las­te pos­ti­de­ga. Ko­gu po­lü­goon on lask­mis­har­ju­tus­te ajal su­le­tud, kok­ku um­bes ku­ni 300 päe­val aas­tas. Laien­da­tud ohua­la on ka­su­tu­ses ehk su­le­tud ku­ni 90 päe­val.

Ma­ti Ti­ker­puu li­sas, et ohu-a­la ka­su­ta­tak­se Ke­vad­tor­mi ajal ning peamiselt ke­va­del ja sü­gi­sel, kui on liit­las­te ro­tee­ru­mi­ne. Siis või­vad kuu­lid len­na­ta ta­va­li­sest kau­ge­ma­le.

Val­ge­jõe kü­la­va­nem Al­lan Ala­kü­la juh­tis tä­he­le­pa­nu, et trans­por­dia­met on ka­van­da­nud po­lü­goo­nilt ot­se Tal­lin­na-Nar­va maan­tee­ni ra­ja­tud uue tee ka­he­ta­san­di­li­se ris­tu­mis­tee nii, et sõi­de­taks lä­bi Val­ge­jõe kü­la. Sel­le­ga kü­la­rah­vas ei nõus­tu.

Ta­ris­tup­ro­jek­ti­de koos­töö koor­di­naa­tor Kau­po Kaa­sik lu­bas, trans­por­dia­me­ti­ga aru­ta­tak­se, et rist­mi­ku la­hen­dus ei ku­ju­neks kü­la­le koor­ma­vaks. Po­lü­goo­ni­le ehi­ta­tak­se uu­si teid sel­leks, et õp­pus­te­le suun­du­va­te ja sealt lah­ku­vad ma­si­na­te ju­hid väl­dik­sid kü­la­teid.

Kõ­ne al­la tu­li ka po­lü­goo­ni ohua­la­del asu­va­te era­maa­de võõ­ran­da­mi­se tee­ma. Üks ini­me­ne veel elab seal oma ta­lus, kok­ku­lep­pe­ni po­le jõu­tud. Kau­po Kaa­sik nõus­tus, et hoo­nes­ta­tud kin­nis­tu­te oman­da­mi­ne on kee­ru­li­ne, ja aval­das loo­tust, et lei­tak­se mõist­lik la­hen­dus.
Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ga seo­tud kü­si­mus­te­le vas­ta­sid erip­la­nee­rin­gu koos­ta­jad, et sel­le ala rii­gi erip­la­nee­ring on koos­kõ­las­tus­rin­gil ning pea­gi pan­nak­se ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le.

Eelmine artikkelMaa­kon­na lii­ni­bus­si­de, El­ro­ni ron­gi­de ja Tal­lin­na lin­nat­rans­por­di ühi­ne kuu­pi­let
Järgmine artikkelMärt­si­küü­di­ta­mi­se 73. aas­ta­päe­va tä­his­ta­ti mä­les­tus­päe­va­ga