Har­ju­maa ko­du­tüt­red ja noor­kot­kad pi­da­sid Kõr­ve­maal laag­rit

401
Harjumaa kodutütarde ringkonnavanem, Kolga rühma juhendaja KRIS­TA AL­LIK koos Kol­ga ja Lok­sa noor­kot­kas­te ja ko­du­tü­tar­de­ga. Fo­tod Mar­git Amer

Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­va eest­võt­tel kor­ral­da­tud nel­ja­päe­va­se laag­ri Har­ju­maa Spek­ter 2021 li­gi 300 osa­le­jat olid jao­ta­tud küm­nes­se ku­ni 30liik­me­lis­se rüh­ma. Ühe rüh­ma moo­dus­ta­sid 12 noor­kot­kast ja ko­du­tü­tart Lok­salt ning 8 Kol­gast. Li­san­du­nud kol­mest kü­la­li­sest kaks olid Tal­lin­nast. Rühma ju­hen­da­sid Mar­git Amer ja Tar­mo Amer Lok­salt. Osa­le­sid ka Kuu­sa­lu Noo­red Kot­kad II, kel­le juht Mat­tias Ida­vain oli pan­nud end rak­kes­se laag­ri mee­dia­tii­mi liid­ri­na.

Tei­se klas­si poi­si­na noor­kot­kas­te­ga lii­tu­nud 21aas­ta­se Mat­tias Ida­vai­nu sõ­nul ta­sub pois­tel kind­las­ti end noor­kot­ka te­ge­vus­tes proo­vi­le pan­na: „Need an­na­vad va­ja­lik­ke prak­ti­li­si os­ku­si, aren­da­vad ise­seis­vust, õpe­ta­vad eri olu­kor­da­des hak­ka­ma saa­ma ja prob­lee­me la­hen­da­ma.”

Loksa poiss püstitas rekordi 
Ka ko­du­tü­tar­de­le on olu­li­sed prak­ti­li­sed os­ku­sed, kas või söö­gi­te­ge­mi­ne mat­kap­lii­dil, mi­da õpe­ta­ti mat­ka­tar­kus­te päe­val Nis­si põ­hi­koo­li hu­vi­rin­gi ju­hi Mau­no Rein­man­ni eest­võt­tel. En­ne kui ha­ka­ti lõ­ket te­ge­ma, pi­did osa­le­jad sel­geks saa­ma ohu­tu­se nõu­ded: „Pin­nas tu­leb ära võt­ta, lõk­ke ko­hal ei to­hi ol­la puu­de kui­va­nud ok­si, ar­ves­se tu­leb võt­ta tuu­le suun­da ja õhu­tem­pe­ra­tuu­ri.”

Õpe­ta­ti ka­hek­sat lõ­ket, kuid tuld pa­la­vu­se tõt­tu ei süü­da­tud: „Olu­li­ne on, et lõ­ke põ­leks kaua ja an­naks soo­ja, il­ma et peaks pal­ju puu­hal­ge juur­de pa­ne­me. Üld­ju­hul ka­su­tan ris­ti-räs­ti lõ­ket, mis põ­leb häs­ti.”

Söö­gi­te­ge­mist mat­kap­lii­dil Pri­mus, mil­les ka­su­ta­tak­se ve­del­kü­tust või gaa­si, õpe­tas Lait­se rüh­ma ju­hen­da­ja Sir­li Mürk. Mau­no Rein­mann osu­tas, et su­vel ei tar­vit­se lee­ki häs­ti nä­ha ja siis plii­di­le kü­tust juur­de va­la­des võib see plah­va­ta­da, mis hal­ve­mal ju­hul põ­le­tab söö­gi­keet­jat.

Va­rus­tu­seõ­pet lä­bi vii­nud Kurt­na rüh­ma ju­hen­da­ja Pi­ret Rein­mann an­dis üle­san­de tuua alu­selt ese­med, mi­da võt­ta kaa­sa kol­me­päe­va­ses­se laag­ris­se. Koos vaa­da­ti, mis oli ülea­ru ja mis jäi puu­du. Sel­ja­kot­ti pa­ki­ta­gu tar­vi­lik­ke as­ju, et ker­ge­mat koor­mat kan­da.

Var­jua­lu­se ehi­ta­mi­seks ka­su­ta­ti telk­mant­lit, mis kin­ni­ta­ti seik­lus­ra­ja puu­de ja veoau­to kül­ge, osa pois­se toi­me­tas jalg­pal­li­vä­ra­va kal­lal. Mau­no Rein­man­ni sõ­nul an­ti las­te­le ae­ga al­gu­ses ise­seis­valt pu­si­da: „Ole­me ju­hen­da­ja, Scouts­pa­tal­jo­ni liik­me Ro­bin Tru­ti­ni­ga heas mõt­tes kius­li­kud ja näi­ta­si­me tun­ni lõ­pus, kui­das ol­nuks var­jua­lust ker­gem pai­ka sea­da. Vä­ra­va oleks pi­da­nud kee­ra­ma pi­ka­li ja telk­mant­li üle vä­ra­va­raa­mi vis­ka­ma. Ümb­rit­se­vaid ese­meid tu­leb õp­pi­da ära ka­su­ta­ma, nii are­neb loo­vus.”

Sõl­me­de õpi­toas tu­li sel­geks saa­da ne­li põ­hi­sõl­me: jät­ku­sõl­med, haa­ra­vad sõl­med na­gu sea­sõrg, liug­lev aas ja pal­gi­sõlm. Pio­nee­ri eri­kat­set soo­ri­ta­des peab os­ka­ma ka­hek­sat sõl­me.

Õh­tu­ses sõl­me­de te­ge­mi­se võist­lu­ses pais­tis sil­ma Lok­sa poiss Sa­muel Gi­lin, kes lõi üle Mau­no Rein­man­ni kaks ja pool aas­tat ta­ga­si teh­tud pääs­telenk­sõl­me te­ge­mi­se Har­ju­maa re­kor­di 3,2 se­kun­dit, ku­lu­ta­des ae­ga vaid 1,96 se­kun­dit.

Kaar­diõp­peks olid mu­ru­le pul­ka­de­ga tä­his­ta­tud koor­di­naat­võr­gus­ti­ku ruu­dud, üh­te neist vi­sa­ti disc­gol­fi ke­tas. Mau­no Rein­man­ni kok­ku­võt­lik juht­lau­se kõ­las nii – uk­sest sis­se, tre­pist üles: „Va­sa­kult ruu­dus­ti­ku­le vaa­da­tes lä­hed na­gu uk­sest sis­se ja alt vaa­da­tes loed kor­ru­seid, sel­le jär­gi saab mää­ra­ta koor­di­naa­did. Kaar­di lu­ge­mi­se os­kus on iga­le ini­me­se­le ka­su­lik. Kui mo­biil lä­heb kat­ki, ei saa GP­Si ka­su­ta­da.”

Lok­sa rüh­ma noo­red kot­kad, ven­nad SA­MUEL ja GAB­RIEL GI­LIN.

Män­gu­li­sem oli mas­kee­ring. Lap­sed vär­vi­sid nä­gu ja kae­la mus­ta, pruu­ni ja ro­he­li­se­ga, et jää­da met­sas mär­ka­ma­tuks. Töö­tu­ba ju­hen­da­sid Mau­no Rein­manni rüh­ma va­ne­mad liik­med.

Tiigis võis keha jahutada 
Li­gi 30kraa­di­se pa­la­vu­se leevendamiseks lu­ba­ti noor­tel va­he­peal tii­gis ke­ha ja­hu­ta­da. Mõ­neks ajaks oli tun­ne värs­kem ja rii­ded kui­va­sid rut­tu. Õh­tu lõ­pe­tas pi­du, kus Aeg­vii­du pääs­te­kom­ando me­hed te­gid vah­tu ja mil­le jaoks sea­dis la­va Mat­tias Ida­vain noor­kot­kas­test abi­lis­te­ga. Kõ­la­rid, val­gus­tus ja muu teh­ni­ka too­di veoau­to­de­ga Kuu­sa­lu rah­va­ma­jast ja Tal­lin­nast. Vi­deo­teh­ni­ka mee­dia­tii­mi­le lae­nas Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus. „Pi­du oli vin­ge,” lau­sus Mat­tias Ida­vain ja kii­tis, et Elii­se Ka­dak, Anu-Li Aru­vald ja Kat­rii­ne Laan­järv said mee­dia­tii­mis suu­re­pä­ra­selt hak­ka­ma.

Ühe päe­va si­sus­ta­sid sport­li­kud te­ge­vu­sed, mi­da viis lä­bi Ja­nek Võ­su. Las­ti õhu­püs­sist ja vi­bu, teh­ti NA­TO tes­ti. Lõ­bu­sa­mad alad olid kol­me­ke­si ühel suu­sal suu­sa­ta­mi­ne, ko­ti­jooks, ka­na­jalg­pall, jalg­pal­li­ga pil­jard, ka SUP-laual sõi­de­ti.

Har­ju­maa ko­du­tü­tar­de ring­kon­na­va­ne­ma, Kol­ga rüh­ma ju­hen­da­ja Kris­ta Al­li­ku sõ­nul on üks pa­ki­li­se­maid kü­si­mu­si va­ba­taht­li­ke noor­te­juh­ti­de jä­rel­kasv.

Lok­sal teh­tud tub­li töö eest sü­gi­sel Noor­te Kot­kas­te Tee­ne­te­ris­ti päl­vi­nud Mar­git Amer rõõ­mus­tas, et ko­du­tü­tar­de rüh­ma­va­ne­ma­na te­gut­seb ju­ba paar aas­tat nen­de rüh­ma kas­van­dik Kris­to Me­tus: „1999. aas­tast saa­dik on meilt ar­vu­kalt noo­ri väl­ja kas­va­nud, loo­dan, et kee­gi võ­tab juh­ti­mi­se üle. Kõi­ge kind­lam on oma lap­se­ga koos te­gut­se­da, ka meie Tar­mo­ga alus­ta­si­me nii.”

Lok­sa­la­si saa­tis edu ke­va­di­sel mat­ka­män­gul „Räs­tik”. Esi­ko­ha said noo­re­ma­te ko­du­tü­tar­de seas Em­ma-Lau­ra Vi­lu­maa, Han­na­bel Teern, Klaa­ra-He­len Noos­ka ja Cä­ro­lin-Li­set­te Pot­jom­ki­na. Tei­se ko­ha said noo­re­mad noor­kot­kad Keorg Latt, Gab­riel Gi­lin, Karl Gus­tav Laur ja Oli­ver Sii­rus ning va­ne­mad ko­du­tüt­red Kai­sa Kütt, Bri­gi­ta Kupp, Ade­li­na Pros­ku­ri­na, Sand­ra Oru. Võist­lu­sel Val­ge välk jaa­nua­ris Val­ga­maal said Kre­gor Latt ja Mart­ti Neid­la kol­man­da ko­ha.

Eelmine artikkelKinnisvarapakkumised ja tehingute statistika Raasiku vallas 2021 I poolaastal
Järgmine artikkelSõnumitoojas 21. juulil.