Ani­ja val­la tä­na­vu­sed pa­ri­mad lau­lu­lap­sed

33
Anija valla laste lauluvõistlusel oli 37 osavõtjat. Foto Tiit Koha

Keh­ra rah­va­ma­jas pü­ha­päe­val, 21. ap­ril­lil toi­mu­nud Ani­ja val­la las­te lau­lu­võist­lu­sel oli 37 osa­võt­jat. Neid hin­das kol­me­liik­me­li­ne žürii: Viim­si koo­li hu­vi­juht ja laul­ja Ma­ri-Liis Ra­hu­mets, Rap­la muu­si­ka­koo­li lau­luõ­pe­ta­ja Triin Saa­re­la ning an­samb­li Rul­li Mag­ne­tic ja se­ga­koo­ri I.N.T.A laul­ja Lau­ri Rul­li Ani­ja val­last.

Osa­võt­jad said tä­nu­kir­ja ja šo­ko­laa­di. Iga va­nu­se­rüh­ma kol­me pa­ri­mat pre­mee­ri­ti dip­lo­mi ja ka­ri­ka­te­ga, iga va­nu­se­rüh­ma kaks pa­ri­mat pää­se­vad Har­ju­maa las­te lau­lu­võist­lu­se­le.
3-4aas­tas­test osa­les ain­sa­na Lii­sa Rauam, kes või­tis esi­ko­ha ja pää­seb ka Har­ju võist­lu­se­le.

5-6aas­tas­te seas oli 7 võist­le­jat. Või­tis Jo­han­na-Mai Lil­le­vä­li. Li­saks te­ma­le pää­seb Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­se­le tei­seks tul­nud Han­na Nõl­vak. Kol­man­da ko­ha sai Jon­na Pik­kat.

7-9aas­ta­seid võist­les 11. Või­tis Ott Va­ba­mäe, järg­ne­sid Ma­riell Aa­sa­mets ja In­gel Vak­ra. Maa­kon­na võist­lu­se­le lä­he­vad kaks esi­mest. 10-12aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli 11 osa­võt­jat. Või­tis Lii­sa Nõl­vak. Maa­kon­na kon­kur­si­le pää­seb ka Mar­ga­ret Pik­kel, kol­man­da ko­ha au­hin­na päl­vis Em­ma Kii­sel.

13-15aas­ta­seid osa­les 5. Või­tis Kris­ten Nor­den, tei­se ko­ha sai Kir­ke Huu­si. Mõ­le­mad said ka õi­gu­se osa­le­da Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­sel. 3. koh­ta ja­ga­sid He­lis Han­sen ja Eli­za­bet Kar­pen­ko.

16-18aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli 2 osa­le­jat, mõ­le­mad pää­se­vad ka maa­kon­na­võist­lu­se­le. Esi­ko­ha või­tis Ca­ro­li Kaa­lo, tei­se ko­ha Me­ri­bel Mar­gat.

Ani­ja val­la lau­lu­võist­lu­sel kõi­gi au­hin­na­li­se ko­ha saa­vu­ta­nud lau­lu­las­te õpe­ta­ja on He­li Ka­ru.

Eelmine artikkelRaven kast­mis­vee eest ka­na­li­sat­sioo­ni­ta­su ei kü­si
Järgmine artikkelSõnumitoojas 24. aprillil